Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sikkerhetspolitikk og internasjonale operasjoner

Norges sikkerhetspolitikk er basert på NATO-medlemskapet og de transatlantiske forbindelser. Alliansen forblir vårt sikkerhetspolitiske ankerfeste. Norsk deltakelse i fredsoperasjoner i regi av NATO, FN eller andre organisasjoner skal være forankret i FN-pakten og ha et klart FN-mandat. Norge deltar nå med om lag 630 militære i operasjoner i utlandet. Om lag 500 av disse deltar i NATOs ISAF-operasjon i Afghanistan.

Det er et mål for Regjeringen å bidra til å styrke FNs evne til å planlegge og gjennomføre operasjoner. Regjeringen vil styrke deltakelsen i FN-ledede operasjoner, med vekt på Afrika. Norge har, i samarbeide med Sverige, tilbudt en ingeniøravdeling til en felles FN-/AU-operasjon i Darfur. Regjeringen vil komme tilbake til saken, herunder med kostnadsberegninger og budsjettforslag, dersom forutsetningene for å sende et slikt bidrag blir oppfylt.

Norge legger vekt på en flerdimensjonal tilnærming til fredsoperasjoner. Det innebærer at militære, sivile, humanitære og økonomiske virkemidler må fungere som en helhet. Vi legger derfor også stor vekt på å styrke samarbeidet mellom FN og regionale organisasjoner som kan bidra til at FN lykkes i sine bestrebelser for internasjonal fred og sikkerhet.

Internasjonal terrorisme, organisert kriminalitet og spredning av masseødeleggelsesvåpen er alvorlige trusler mot fred og sikkerhet, som igjen er viktig for bærekraftig utvikling. Samtidig utsettes de globale ikke-sprednings og nedrustningsavtalene for påkjenninger. Regjeringen vil øke innsatsen for å bekjempe spredning av håndvåpen og bidra til reform av sikkerhetssektoren i utviklingsland. Videre vil man styrke Norges engasjement for å bidra til økt internasjonal konsensus om kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning.

Regjeringen foreslår å øke innsatsen på disse felter med 27,4 millioner kroner.