Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sjøforsvaret i 2008

Sjøforsvaret skal i 2008 ytterligere prioritere det sjømilitære nærværet i nordområdene. Budsjettet foreslås neste år videreført på 2007-nivå, men styrkes reelt som følge av lavere utgifter til eiendomsforvaltning og tjenester fra Forsvarets logistikkorganisasjon.

Innfasing av nye fartøyer er et hovedsatsingsområde i 2008 og de kommende år og vil bidra til et mer moderne og fleksibelt sjøforsvar. I 2008 fortsetter innfasingen av nye Fridtjof Nansen-klasse fregatter og Skjold-klasse missiltorpedobåter, men visse forsinkede fartøysleveranser fører til at strukturen fornyes noe saktere enn forutsatt. Som følge av utskifting av fartøyer i Sjøforsvarets struktur vil forsvarsgrenens kapasitet midlertidig være noe redusert.

Den organisatoriske omleggingen i Sjøforsvaret i inneværende langtidsperiode gjennom organisering i driftsenhetene Kysteskadren, Sjøforsvarets skoler, Haakonsvern orlogsstasjon og Kystvakten, bidrar til effektivisering av driften gjennom samordning av øving og utdanning, til bedre vedlikehold av materiell, og til større økonomisk og personellmessig synergi mellom operativ virksomhet og utdanning.

En hovedutfordring for Sjøforsvaret i 2008 vil være å sikre personell og kompetanse til Sjøforsvarets struktur med fokus på bemanning av nye fartøyer. Behovet for spesial-/fagkompetanse blir større i den nye strukturen og vies derfor spesiell oppmerksomhet.