Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skattebegrensning

Etter skatteloven § 17-1 skal det ikke utlignes skatt på alminnelig inntekt, eller trygdeavgift, for pensjonister mv. hvis deres alminnelige inntekt (med tillegg etter § 17-1 tredje ledd) ikke overstiger et beløp fastsatt av Stortinget. Dersom alminnelig inntekt (med tillegg etter § 17-1 tredje ledd) overstiger denne beløpsgrensen, skal inntektsskatt og trygdeavgift ikke utgjøre mer enn 55 prosent av overstigende beløp. Regjeringen foreslår å justere denne skattebegrensningsregelen for å tilpasse den til endringer i forbindelse med skattereformen. Det foreslås at aksjeinntekter i sin helhet skal inngå i inntektsgrunnlaget som skattebegrensingsregelen bygger på, og at inntektstillegget for utdeling til personlige deltakere i deltakerlignede selskap etter skatteloven § 10-42 skal trekkes fra inntektsgrunnlaget.

Se også Åttiprosentregelen.

Forslagene er omtalt i og Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte- og avgiftsopplegget 2008 og i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.