Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skattefunn

Skattyter som driver virksomhet kan få et særskilt skattefradrag for prosjekter som innebærer forskning og utvikling (FoU). Ordningen blir omtalt som Skattefunn.

Skattefradragets størrelse beregnes og avgrenses etter nærmere regler i skatteloven § 16–40 med tilhørende forskrift. Innholdet i prosjektet skal være godkjent av Norges forskningsråd, og kostnadene skal være attestert av revisor. Ligningsmyndighetene kontrollerer oppgitte kostnader og fradrag i selvangivelsen i forhold til regelverket for Skattefunn og samlet støtte til prosjektet i forhold til statsstøtteregelverket.

Skattefradraget utgjør generelt 18 prosent av prosjektkostnadene opp til 4 millioner kroner årlig ved egenutført FoU. Kostnadsrammen kan utvides til 8 millioner kroner ved kjøp av FoU-tjenester fra godkjente universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Samlet fradragsgrunnlag kan likevel ikke overstige 8 millioner kroner. Små og mellomstore foretak har rett til et skattefradrag på 20 prosent av tilsvarende kostnadsgrunnlag. Dersom fradraget overstiger utlignet skatt, blir det overskytende beløpet utbetalt i forbindelse med skatteoppgjøret.

Skatteutgiften (tapte skatteinntekter) var om lag 1,2 milliarder kroner for inntektsåret 2005, hvorav 75 prosent var utbetaling utover utlignet skatt. For 2006 anslås skatteutgiften til om lag 1,05 milliarder Fra 1. januar 2007 er kostnadsberegningen av prosjekter i Skattefunn endret. Endringen i kostnadsberegningen sammen med andre tiltak for bedre økonomistyring, ble anslått isolert sett å gi en provenyøkning på om lag 150 millioner kroner. Forutsatt at bruken av Skattefunn ellers fortsetter på 2006-nivået, kan skatteutgiften anslås til om lag 900 millioner kroner påløpt i 2007 (bokført i 2008).

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2007–2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 2.3.8.

Statistisk sentralbyrå gjennomfører en bred evaluering av Skattefunn for perioden 2002–2006, med hovedvekt på måloppnåelse og resultater. Sluttrapport og endelige resultater fra evalueringen skal legges fram innen utgangen av 2007, se også SSB sine nettsider.