Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skatteløftet – hovedtrekk om beregningsmetode

Regjeringens løfte om å reversere skatte- og avgiftsnivået til 2004-nivå innebar at skatte- og avgiftsnivået skulle økes like mye som Bondevik II-regjeringen reduserte skatter og avgifter etter 2004, dvs. med om lag 4,9 milliarder kroner (5,1 milliarder 2007-kroner) påløpt. Slik regnes skatteløftet ut:

Hvordan beregnes endring i skatte- og avgiftsnivået?

Regjeringen har sagt at skatte- og avgiftsnivået skal tilbake til 2004-nivå. Skatte- og avgiftsnivået refererer til samlede skatter og avgifter (med enkelte unntak, jf. nedenfor). Det betyr ikke at den enkelte skatte- og avgiftsart skal være på 2004-nivå.

Skatteløftet tar kun hensyn til direkte virkninger av regelendringer i skatte- og avgiftssystemet. Skatte- og avgiftsinntektene påvirkes i tillegg av vekst i økonomien og konjunkturelle forhold mv. Skatteløftet innebærer dermed ikke nødvendigvis at de samlede skatte- og avgiftsinntektene vil være på samme nivå som i 2004.

Det er de påløpte skatte- og avgiftsendringene som benyttes ved beregning av endring i skatte- og avgiftsnivået. De påløpte provenyendringene sier noe om skatte- og avgiftsforpliktelsen som følger av regelendringene, i motsetning til de bokførte endringene som gjenspeiler budsjettvirkningen, dvs. hvordan innbetalingen av skatten blir periodisert. Over noen år vil det imidlertid ikke være forskjell på disse.

De påløpte provenyendringene knyttet til de ulike forslagene til skatte- og avgiftsendringer presenteres i budsjettet, jf. for eksempel tabell 1.1 i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak og tabell 4.1 i Nasjonalbudsjettet 2008.

For at endringene i påløpte skatter og avgifter i ulike år skal være sammenliknbare, er provenyanslagene det enkelte år justert til 2007-nivå. Skatteendringene er justert med anslått lønnsvekst, mens avgiftsendringene er justert med anslått pris- og konsumvekst.

Særskattesystemene og den kommunale eiendomsskatten holdes utenfor

Endringer i særskattesystemene, herunder den særskilte petroleumsbeskatningen og grunnrenteskatten på vannkraftproduksjon, omfattes ikke. Det samme gjelder eiendomsskatten som er en frivillig, kommunal skatt.

Endringer i gebyrer og sektoravgifter regnes med

Selve omleggingen med å inkludere overprisede gebyrer og sektoravgifter i skatte- og avgiftsopplegget fra 2007 regnes ikke med. Eventuelle endringer i disse gebyrene og sektoravgiftene utover prisregulering regnes derimot med fra og med budsjettet for 2007.

Ved kompenserende endringer på utgiftssiden nettoføres provenyet

For skatte- og avgiftsendringer som balanseres av en kompenserende endring på utgiftssiden som ligger tett opp til skatte- eller avgiftsendringen, regnes netto provenyvirkning med. For eksempel ble skatteøkningen som følge av NOx-avgiften (innført fra 2007) beregnet som brutto proveny fratrukket kompensasjon til berørte næringer over budsjettets utgiftsside. Andre endringer som har blitt ført på tilsvarende måte, er blant annet gjeninnføringen av regionalt differensiert arbeidsgiveravgift, fjerningen av reduksjonen i arbeidsgiveravgiftssatsen for arbeidstakere over 62 år og fritaket for el-avgift for skinnegående transport.