Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skogbruk

Regjeringen legger til grunn at verdiskapingen i skogsektoren kan økes ytterligere innenfor rammene av norske miljømål. Regjeringen vil videreføre den skogpolitikken som ble innført i 2007, med økonomiske virkemidler på omtrent samme nivå i 2008. Grunnstammen i virkemiddelbruken er skogfond, tilskuddene til nærings- og miljøtiltak, tilskudd til skogbruksplanlegging, bioenergitiltak og tiltak for økt bruk av tre.

I Klimameldingen som ble lagt frem i 2007, har Regjeringen knyttet ulike tiltak sammen, og vil blant annet legge til rette for økt skogplanting og skogkultur for større skog­produksjon. Regjeringen vil også øke innsatsen for å fremskaffe kunnskap om hvordan klimaet påvirker skogen.

Se også Skog