Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Soningsinnhold

Hovedutfordringen i kriminalomsorgen er å avvikle soningskøen og få mer innhold i soningen. Innenfor rammen av frihetsberøvelsen har innsatte og domfelte den samme rett til tjenester og tilbud som befolkningen for øvrig. Bevilgningene til tilbud for domfelte/innsatte under Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og særlig Kunnskapsdepartementets (KD) budsjetter er økt både i 2006 og 2007 som følge av etablering av nye fengselsplasser.

I tillegg er bevilgningen til opplæring økt særskilt, slik at det i løpet av 2007 vil bli etablert et opplæringstilbud i alle fengsler der det er hensiktsmessig. I budsjettet for 2008 foreslås bevilgningene til tilbud for domfelte og innsatte økt med om lag 14 millioner kroner på nevnte departementers budsjetter i forhold til saldert budsjett 2007.

Som en del av de kriminalitetsforebyggende tiltakene, arbeides det med å utrede en tilbakeføringsgaranti i tråd med Soria Moria-erklæringen. Justisdepartementet vil i 2008 ta initiativ til å etablere to prosjekter etter KrAmi-modell. Det ene er en utvidelse av ”Tenk tryggleik” i Årdal slik at fengsel og friomsorgskontor også deltar aktivt. Det andre er i Rogaland. KrAmi er et samarbeidsprosjekt mellom kriminalomsorgen, sosialtjenesten, arbeidsetaten og/eller utdanningsmyndighetene med sikte på å bistå tidligere innsatte med jobb eller utdannelse. Erfaringene fra prosjektene vil bli benyttet i forhold til Justisdepartementets videre arbeid med innføring av en tilbakeføringsgaranti. Regjeringen vil i 2008 legge frem en stortingsmelding om kriminalomsorgen hvor tilbakeføringsgarantiens tilbud og forpliktelser i løslatelsesfasen vil være tema.

Se også:

Kriminalomsorgen

Soningsplasser