Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sosial dumping

Det anses som sosial dumping både hvis utenlandske arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsreglene (HMS-kravene) og/eller når de tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenliknet med hva norske arbeidstakere normalt tjener, eller som ikke er i tråd med allmenngjøringsforskrifter, der slike gjelder.

Regjeringen la i fjor fram en handlingsplan mot sosial dumping som inneholdt tiltak hvor formålet er å sikre at også utenlandske arbeidstakere tilbys gode vilkår på det norske arbeidsmarkedet. Mange av tiltakene i handlingsplanen er gjennomført eller vil bli gjennomført i løpet av kort tid.

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet er viktige aktører i kampen mot sosial dumping. I tillegg til å føre tilsyn med at HMS-kravene etterleves, skal etatene føre tilsyn med at vilkårene for arbeidstillatelse etter utlendingsloven følges, og at arbeidstakerne får lønn og andre vilkår etter allmenngjøringsforskrifter.

Oppfølgingen av handlingsplanen mot sosial dumping er nærmere omtalt i boks 3.7 i avsnitt 3.5.