Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Språkopplæring - kvalitetssikring

Gode ferdigheter i norsk er en viktig forutsetning for innvandreres deltakelse i arbeidslivet. God kvalitet bidrar også til effektivitet og bedre gjennomstrømning i opplæringen. Ledere og læreres kompetanse har stor betydning for kvaliteten på opplæringen og dermed deltakernes læringsutbytte, og det er særlig viktig at ledere og lærere har kompetanse rettet mot grunnleggende opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Regjeringen vil derfor satse på kompetanseoppbygging for ledere og lærere i 2008. Det foreslås å avsette 5 millioner kroner til dette i 2008.

Det er viktig at nyankomne innvandrere raskt får informasjon om det norske samfunnet, og det er bakgrunnen for at innvandrere skal tilbys 50 timer opplæring i samfunnskunnskap på et språk de forstår. God tilrettelegging og god kvalitet krever at en har gode læremidler tilpasset deltakere med forskjellige behov og forutsetninger, blant annet læremidler i samfunnskunnskap på forskjellige språk. Det er også en utfordring for kommunene å organisere opplæringen. Noe av midlene vil bli nyttet til å utvikle registre over tospråklige lærere og kurs i samfunnskunnskap. Det vil gjøre det enklere for kommunene å få oversikt over kurs de eventuelt kan kjøpe i andre kommuner og skaffe tospråklige lærere som kan undervise i samfunnskunnskap.

Les mer i St. prp.nr.1 (2007-2008) for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, kapittel 651, post 22 og Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen.