Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens pensjonsfond – Utland

Statens pensjonsfond – Utland (SPU) er en del av Statens pensjonsfond, og verdien av SPU var 1 939,5 milliarder kroner pr 30. juni 2007. Oppbyggingen av kapital i SPU er for en vesentlig del omgjøring av olje- og gassressurser i Nordsjøen til finansielle fordringer utenfor Norge. Inntektene i fondet er definert som statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, avkastningen av fondets plasseringer og netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten.

Fondets utgifter består av en årlig overføring til statskassen etter vedtak i Stortinget. Overføringen dekker det oljekorrigerte budsjettunderskuddet slik det anslås i nysaldert budsjett. Dette innebærer at SPU er fullt integrert med statsbudsjettet og at netto overføringen til fondet reflekterer budsjettets samlede overskudd. SPU forvaltes av Norges Bank.

Se også: