Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statsministerboligen - skatteregler

I St.meld. nr. 22 (2003-2004) fremmet Regjeringen Bondevik II forslag om å etablere en statsministerbolig i Parkveien 45 i Oslo. Forslaget ble vedtatt av flertallet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, jf. Innst. S. nr 153 (2003-2004). I instillingen la komiteen til grunn at statsministeren skal benytte statsministerboligen som forventes ferdigstilt i 2008. For å gjøre en slik bruk mulig uttalte en enstemmig komité: "Med bakgrunn i statsministerboligens særstilling med hensyn til bruk og sikkerhet, mener komiteen derfor at departementet bør vurdere behovet for å foreta særlige tilpasninger i skattereglene for statsministerboligens vedkommende." Det er forutsatt at statsministeren ikke skal betale husleie for den private bruk.

For at statsministeren ikke skal bli gjenstand for urimelig fordelbeskatning av statsministerboligen, foreslår Regjeringen enkelte tilpasninger i skatteloven slik at statsministerboligen kan tas i bruk i tråd med Stortingets intensjoner. Regjeringen foreslår derfor å innføre en ny bestemmelse i skatteloven § 5-15 første ledd bokstav n.

For 2008 er det lagt inn om lag 4,85 millioner kroner til husleie, basert på innflytting pr. 15. august. I tillegg er det for 2008 lagt inn 1,5 millioner kroner til intern drift, innflytting og teknisk innredning i forbindelse med denne boligen. Samlet blir dette da ca. 6,35 millioner kroner for 2008.

Husleien for et helt år er avtalt til vel 12,9 millioner kroner, og det antas helt foreløpig at driftsutgifter for øvrig fra 2009 av vil være på om lag 1 million kroner.

Det vises til nærmere omtale i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) skatte- og avgiftsopplegget 2008 - lovendringer kapittel 18, og Finansdepartementets fagproproposisjon.