Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd (det strukturelle underskuddet)

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd gir et mål for den underliggende utviklingen i det oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Utviklingen i det oljekorrigerte underskuddet påvirkes av konjunktursituasjonen, andre tilfeldige forhold og regnskapsmessige omlegginger. Ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet korrigeres det for slike forhold.

Handlingsregelen innebærer at bruken av petroleumsinntekter, målt ved det strukturelle budsjettunderskuddet, over tid skal være lik forventet realavkastning av Statens pensjonsfond – Utland. En viktig grunn til å knytte bruken av petroleumsinntekter til utviklingen i det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og ikke det faktiske oljekorrigerte underskuddet, er å unngå at budsjettpolitikken bidrar til å forsterke konjunktursvingningene i økonomien. Dersom en skulle ta sikte på å la det oljekorrigerte budsjettunderskuddet følge utviklingen i forventet avkastning av Statens pensjonsfond - Utland, måtte en stramme til politikken i nedgangstider eller dersom inntektene av andre grunner var tilfeldig lave, mens en kunne senke skattene eller øke utgiftene ekstra i oppgangstider eller når inntektene var tilfeldig høye. En slik politikk ville bidra til å forsterke konjunktursvingningene i økonomien. Ved å innrette budsjettpolitikken ut fra en målsetting for utviklingen i det strukturelle budsjettunderskuddet unngås dette.

Endringen i det strukturelle underskuddet brukes som en grov indikator på innretningen av budsjettpolitikken. En økning/reduksjon i det strukturelle underskuddet utover det som følger av trendvekst fra ett år til det neste, målt som andel av samlet verdiskaping, indikerer at budsjettet bidrar til å øke/redusere aktiviteten i norsk økonomi. Med det økonomiske opplegget som foreslås i Nasjonalbudsjettet 2008 anslås det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet til 76,8 milliarder kroner i 2008. Målt som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien, utgjør det strukturelle underskuddet 4,5 prosent, som er en økning på ¼ prosentpoeng fra 2007. Bruken av petroleumsinntekter er 7 milliarder kroner under forventet fondsavkastning, og utgjør om lag 3,7 prosent av fondskapitalen ved inngangen til året. Det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet for 2008 anslås til 36,4 milliarder kroner.

Se også Handlingsregelen.