Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Svalbardskatt

Regjeringen foreslår følgende endringer i skattleggingen på Svalbard
Lønnstrekkordningen videreføres og skattesatsen reduseres fra 12 til 8 prosent, det vil si tilbake til 2005-nivå. For særskilt høye inntekter (over 12 G, dvs. 801 744 kroner) trekkes det 22 prosent skatt. Skatten på lønnsinntekt blir da 15,8 prosent (8 prosent + 7,8 prosent trygdeavgift) for inntekter under 12 G og 29,8 prosent (22 prosent + 7,8 prosent trygdeavgift) over 12 G.

Det særskilte skattefradraget på 7 200 kroner som er vedtatt for inntektsårene 2006 og 2007, foreslås ikke videreført.

Det skal ikke lenger beregnes personinntekt for selvstendig næringsdrivende, det vil si at skjermingsmetoden avvikles. Dette må ses i sammenheng med at det ikke gis skjerming for personlige aksjonærer eller deltakere på Svalbard. Forslaget innebærer at netto overskudd fra virksomheten skattlegges med samme satsstruktur som lønnsinntekt, det vil si 15,8 prosent opp til 12 G og 29,8 prosent utover dette. I dag beskattes skjermet del med 10 prosent og uskjermet del med 20,7 prosent.

Skattesatsen for alminnelig inntekt på Svalbard økes fra 10 til 16 prosent. Samlet skatt på selskapsoverskudd vil da bli 29,44 prosent dersom både selskap og aksjonær er hjemmehørende på Svalbard (16 prosent på selskapets hånd + 16 prosent av de resterende 84 prosent på eierens hånd). For eiere på Svalbard som arbeider i selskapet, vil det lønne seg å ta ut lønn opp til 12 G (som skattlegges med 15,8 prosent), i stedet for utbytte. Satsøkningen foreslås kombinert med økt bunnfradrag i alminnelig inntekt for personlige skattytere fra 10 000 til 20 000 kroner.

Forslaget er omtalt i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 2.2.11 og Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) kapittel 17.