Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykefravær

Det totale sykefraværet, målt som andel av avtalte dagsverk, økte med om lag 3½ prosent fra 2005 til 2006. Dette inkluderer både egenmeldt fravær og legemeldt fravær. Mot slutten av 2006 avtok veksttakten i sykefraværet, og så langt i år har sykefraværet ligget lavere enn på samme tid i fjor. I Nasjonalbudsjettet 2008 er det lagt til grunn at det trygdefinansierte sykefraværet, målt ved antall sykepengedager pr. sysselsatt reduseres med 2 prosent fra 2006 til 2007, og at nivået deretter holder seg stabilt i 2008.

Utgiftene til sykepenger for arbeidstakere er anslått til 25,2 milliarder kroner i 2007 og 26,75 milliarder kroner i 2008. Til sammenlikning ble det utbetalt 23,7 milliarder kroner i 2006.