Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykehjem og omsorgsboliger - nytt tilskudd

Regjeringen foreslår et nytt investeringstilskudd for sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjeneste. Det legges til grunn en målsetting om at det skal gis investeringstilskudd til bygging av 12 000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger i perioden 2008-2015, med en anslått samlet kostnad over statsbudsjettet på 6 milliarder kroner frem til 2015.

Budsjettforslaget for 2008 innebærer at det vil bli gitt tilsagn til om lag 1000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Det gis maksimalt 600 000 kroner pr. sykehjemsplass og maksimalt 400 000 kroner per omsorgsbolig. Til sammen foreslås en tilsagnsramme på 500 millioner kroner i 2008.

Tilskuddet skal finansiere både økt kapasitet samt utskifting og renovering av gamle og uegnede bygninger. Målgruppen for ordningen er personer med behov for heldøgnstjenester uavhengig av alder og diagnose. I tillegg til eldre inngår blant annet personer med langvarige somatiske sykdommer, utviklingshemming, psykiske og sosiale problemer. Det er spesielt behov for å tilpasse bygningsmassen til personer med demens og skille tydeligere mellom kortidsopphold og langvarige botilbud i sykehjem og omsorgsboliger.

Les mer i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon, kategori 10.60 og Kommunal- og regionaldepartementets fagproposisjon, kapittel 586 post 64.