Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykehus - lokalsykehus

Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte høsten 2006 en bredt sammensatt arbeidsgruppe som har utredet og gitt sine tilrådninger når det gjelder lokalsykehusenes oppgaver knyttet til akuttfunksjoner og en samlet behandlingskjede, jamfør rapporten ”Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede” (mars 2007).

Som ledd i oppfølgingen av rapporten ble det våren 2007 bevilget 50 millioner kroner til prosjekter med målsetning å videreutvikle lokalsykehusene og styrke samhandlingen mellom tjenestenivåene, jamfør St. prp. nr. 44 (2006-2007) og Innst. S. nr. 167 (2006-2007).

Departementet har høsten 2007 fordelt disse midlene til 42 prosjekter ved lokalsykehusene med utgangspunkt i innsendte og prioriterte søknader fra de regionale helseforetakene.

Les mer i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon kapittel 732, post 70.