Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykehusøkonomi

Regjeringen foreslår å bevilge 3,9 millarder kroner til økt pasientbehandling og styrket sykehusøkonomi. Dette er fordelt med 1,79 milliarder kroner til økt pasientbehandling, 1,67 milliarder kroner til bygninger og utstyr, 392 millioner kroner gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse og 46 millioner kroner gjennom Opptrappingsplanen for rusfeltet til spesialisthelsetjenesten.

Budsjettet legger til rette for at sykehusene kan øke pasientbehandlingen med 1,5 prosent på nasjonalt nivå fra 2007 til 2008. Bevilgningsforslaget innebærer blant annet at tilleggsbevilgningen som ble gitt i 2007, jamfør St.prp. nr. 44 (2006–2007), videreføres til 2008 med 700 millioner kroner og samme regionvise fordeling.

Med Regjeringens forslag for 2008 vil det samlet bli tilført i underkant av 5,3 mrd. kroner til gjenanskaffelse av bygninger og utstyr gjennom basisbevilgningen. Dette vil føre til at lånebehovene, og dermed renteutgiftene til de regionale helseforetakene blir mindre, og gi mer penger til pasientbehandling. Budsjettopplegget vil legge til rette for omfattende fornying av bygningsmassen og utstyr, bidra til opprettholdelse av en desentralisert sykehusstruktur, og forhindre etterslep på vedlikeholdsinvesteringer.

Les mer i kapittel 732 i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon.