Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sysselsetting

Sysselsetting måles vanligvis i antall personer eller antall utførte timeverk. Antall sysselsatte personer er i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) definert som antall personer i alderen 15-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst en times varighet i den uken personene blir spurt om sin status i arbeidsmarkedet. Personer som er midlertidig fraværende fra arbeid på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon med videre, er også definert som sysselsatte. Nasjonalregnskapet gir også tall for sysselsatte personer. Antall utførte timeverk er definert som antall timeverk utført i inntektsgivende arbeid, inklusive overtid eller ekstraarbeid og eksklusive fravær på grunn av ferie, sykdom, permisjon og lignende.

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte personsysselsettingen med 72 000 personer i 2006. Sysselsettingsveksten holdt seg sterk gjennom første halvår 2007, og i tremånedersperioden juni-august i år var det ifølge AKU sysselsatt hele 87 000 personer flere enn i samme periode i fjor.

Sysselsettingsveksten anslås til 85 000 personer, eller 3,5 prosent fra 2006 til 2007. I 2008 anslås veksten til 25 000 personer, eller 1 prosent

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjett 2008, kapittel 2.4.

Se også omtale i St.prp.nr.1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Resultatområde 2 Arbeidsmarked.