Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Uføreytelser

Formålet med uføreytelser er å sikre inntekt til personer som har fått inntekts- og arbeidsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Gjennomsnittlig antall mottakere av uførepensjon og tidsbegrenset uførestønad sett under ett økte fra om lag 316000 i 2005 til om lag 324 400 i 2006. Dette utgjør en årlig vekst på om lag 2,6 prosent. Det antas med de forutsetninger som nå ligger til grunn for budsjettanslagene, at gjennomsnittlig antall stønadsmottakere vil øke til om lag 330 700 i 2007, mens det for 2008 anslås en gjennomsnittlig beholdning av mottakere av utføreytelser på om lag 339 300. Utviklingen på uføreområdet er usikker, særlig for 2008 og utover er langtidsperioden. Dette skyldes blant annet at det er usikkert hvor stor andel av de som går ut stønadsperioden på tidsbegrenset uførestønad som får uførepensjon.

For 2008 foreslås det bevilget 54 900 millioner kroner på kapittel 2655 Uførhet.

Se nærmere omtale i St.prp. nr.1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, kapittel 2655 Uførhet og Resultatområde 4 Inntektssikring og arbeidsrettede tiltak.