Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utdanning av fengsels- og politipersonell

Regjeringen vil ha en mer effektiv straffesakskjede og øker derfor opptaket både til politiet og til fengselsutdanningen. Etablering av nye fengselsplasser krever økt tilgang på kvalifisert personell. Det er derfor foreslått å øke bevilgningen med 36 millioner kroner til et ekstraordinært opptak av 100 aspiranter, og til å dekke helårseffekt av ekstraordinære klasser i 2006 og 2007 ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS).

Å tilrettelegge for at fengselsbetjentutdanningen gjennomføres ved enkelte fengsler med lokal rekruttering er viktig for å sikre nok fagfolk til fengsler der behovet er størst. To av klassene fra januar 2008 vil bli gjennomført som et desentralisert undervisningsopplegg ved Ravneberget fengsel i Østfold og Åna fengsel i Rogaland.

Det høye opptaket på 432 studenter i 2007 videreføres også i 2008. Budsjettet til Politihøgskolen foreslås i den forbindelse økt med 12,7 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2007. Utdannings- og bemanningsbehovet i politi- og lensmannsetaten frem til 2015 er under utredning. Arbeidet skal være ferdig 1.6.2008.