Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utdanning og forskning - bistand

Regjeringen foreslår å øke støtten til forskning og kompetanseheving med 35 millioner kroner i 2008. Regjeringen vil blant annet støtte studier og forskningsprogrammer om nasjonale og regionale effekter av klimaendringene og ulike grupper og samfunns sårbarhet i forhold til dette. Denne typen kunnskap er blant annet viktig når det gjelder å forebygge humanitære katastrofer grunnet naturkatastrofer og klimaendringer. Det foreslås satt av 20 millioner kroner til forskning på dette området, mens kunnskaps- og kompetanseutvikling om tiltak knyttet til ren energi og energieffektivisering vil støttes gjennom flere ulike bilaterale samarbeidsprogrammer.

Utdanning er et viktig virkemiddel for å bekjempe fattigdom og bidra til demokratisk samfunnsutvikling. Norge støtter programmer for å sikre barn skolegang og kvalitet på undervisningen i en rekke land. Regjeringen legger særlig vekt på å nå jenter og barn rammet av konflikt i spesielt sårbare situasjoner. Høyere utdanning og forskning er viktig for landenes kunnskapsutvikling og økonomisk utvikling. Regjeringen vil bidra til å styrke kapasiteten innen høyere utdanning og forskning i utviklingslandene. Samtidig støtter Regjeringen samarbeid mellom institusjoner i utviklingsland og Norge, spesielt innen Regjeringens satsingsområder der norske institusjoner og miljøer kan ha særlig kompetanse og erfaringer å dele. Støtte til forskning om utviklingsspørsmål er også viktig, som bidrag til utformingen av utviklingspolitikken og innretningen av samarbeidet med utviklingsland.