Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utleie av egen bolig

Regjeringen foreslår å fjerne regelen om at utleieinntekter fra egen bolig er skattefrie ved utleie av hele eller en større del av boligen mindre enn halve inntektsåret (halvtårsregelen). Istedenfor skal slik leieinntekt være skattepliktig fra første krone med fradrag for faktiske driftskostnader, dersom årlig brutto leieinntekt overstiger 20 000 kroner. Ved utleie mindre enn halve inntektsåret gis ikke fradrag for vedlikeholdskostnader.

Se nærmere omtale i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) kapittel 5 og St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 2.2.10.