Skattesatser 2009

Skattesatser 2008 og 2009

 

2008-

regler

2009-
regler

Endring

2008-2009

Skatt på alminnelig inntekt

Personer1

28 pst.

28 pst.

-

Bedrifter

28 pst.

28 pst.

-

Toppskatt

Trinn 1

Innslagspunkt

  420 000 kr

  441 000 kr

5,0 pst.

Sats2

9,0 pst.

9,0 pst.

-

Trinn 2

Innslagspunkt

682 500 kr

716 600 kr

5,0 pst.

Sats

12,0 pst.

12,0 pst.

-

Trygdeavgift

Nedre grense for å betale trygdeavgift

39 600 kr

39 600 kr

-

Opptrappingssats

25,0 pst.

25,0 pst.

-

Sats

Lønnsinntekt

7,8 pst.

7,8 pst.

-

Primærnæringsinntekt

7,8 pst.

7,8 pst.

-

Annen næringsinntekt

11,0 pst.

11,0 pst.

-

Pensjonsinntekt mv.

3,0 pst.

3,0 pst.

-

Arbeidsgiveravgift

Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia3

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone II

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V

0,0 pst.

0,0 pst.

-

Maksimale effektive marginale skattesatser

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift

47,8 pst.

47,8 pst.

-

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift

54,3 pst.

54,3 pst.

-

Pensjonsinntekt

43,0 pst.

43,0 pst.

-

Primærnæringsinntekt

47,8 pst.

47,8 pst.

-

Annen næringsinntekt

51,0 pst.

51,0 pst.

-

Utbytte og uttak4

48,2 pst.

48,2 pst.

-

Personfradrag

Klasse 1

38 850 kr

40 800 kr

5,0 pst.

Klasse 25

77 700 kr

81 600 kr

5,0 pst.

Minstefradrag i lønnsinntekt

Sats

36,0 pst.

36,0 pst.

-

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense6

67 000 kr

70 350 kr

5,0 pst.

Minstefradrag i pensjonsinntekt

Sats

26,0 pst.

26,0 pst.

-

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense

56 100 kr

58 900 kr

5,0 pst.

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt7

31 800 kr

31 800 kr

-

Særfradrag for alder og uførhet mv.

19 368 kr

19 368 kr

-

Skattebegrensningsregelen for pensjonister8

Avtrappingssats

55,0 pst.

55,0 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

Enslig

104 600 kr

109 850 kr

5,0 pst.

Ektepar

181 800 kr9

198 150 kr

9,0 pst.

Formuestillegget

Sats

1,5 pst.

1,5 pst.

-

Grense

200 000 kr

200 000 kr

-

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

Klasse 1

15 000 kr

15 000 kr

-

Klasse 2

30 000 kr

30 000 kr

-

Sjømannsfradraget

Sats

30,0 pst.

30,0 pst.

-

Øvre grense

80 000 kr

80 000 kr

-

Fiskerfradraget

Sats

30,0 pst.

30,0 pst.

-

Øvre grense

115 000 kr

150 000 kr

30,4 pst

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.

Inntektsuavhengig fradrag

54 200 kr

54 200 kr

-

Sats utover inntektsuavhengig fradrag

32,0 pst.

32,0 pst.

-

Maksimalt samlet fradrag

142 000 kr

142 000 kr

-

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Nedre grense

9 180 kr

9 180 kr

-

Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning

15 000 kr

15 000 kr

-

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

Sats per km

1,40 kr

1,50 kr

7,1 pst.

Nedre grense for fradraget

12 800 kr

13 700 kr

7,0 pst.

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

12 000 kr

12 000 kr

-

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.

3 150 kr

3 600 kr

14,3 pst.

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

Sats for skattefradrag

20,0 pst.

20,0 pst.

-

Maksimalt årlig sparebeløp

15 000 kr

20 000 kr

33,3 pst.

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

100 000 kr

150 000 kr

50,0 pst.

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

Øvre grense

Ett barn

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg per barn utover det første

15 000 kr

15 000 kr

-

Formuesskatt10

Kommune

Innslagspunkt

350 000 kr

470 000 kr

34,3 pst.

Sats

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

Trinn 1

Innslagspunkt

350 000 kr

470 000 kr

34,3 pst.

Sats

0,2 pst.

0,4 pst.

  0,2 pst. poeng

Trinn 2

Innslagspunkt

540 000 kr

Utgår

Utgår

Sats

0,4 pst.

Utgår

Utgår

Arveavgift

Innslagspunkt

Trinn 1

250 000 kr

470 000 kr

88,0 pst.

Trinn 2

550 000 kr

800 000 kr

45,5 pst.

Satser

Barn og foreldre

Trinn 1

8 pst.

6 pst.

-2 pst.poeng

Trinn 2

20 pst.

10 pst.

-10pst.poeng

Andre mottakere

Trinn 1

10 pst.

8 pst.

-2 pst.poeng

Trinn 2

30 pst.

15 pst.

-15 pst.poeng

Aksjerabatt11

70 pst.

40 pst.

-30 pst.poeng

Lønnsfradraget i skjermingsmetoden for enkeltpersonforetak

15,0 pst.

15,0 pst.

-

Aksjerabatt

0,0 pst.

0,0 pst.

-

Avskrivingssatser

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)

5 pst.

5 pst.

-

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)12

4 (8) pst.

4 (8) pst.

-

Saldogruppe i (forretningsbygg)

2 pst.

2 pst.

-

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)

-

10 pst.

Ny

1 For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 24,5 pst.

2 For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 pst. i trinn 1.

3 Sone Ia skal betale arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. I 2009 er fribeløpet 530 000 kroner pr. foretak. For veitransportforetak i sone Ia er fribeløpet 265 000 kroner.

4 Inkludert 28 pst. selskapsskatt.

5 Skattytere med forsørgeransvar for ektefeller samt enslige forsørgere skattlegges i klasse 2.

6 Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 70 350 kroner med forslaget.

7 Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.

8 Skattebegrensningsregelen gjelder også enslige forsørgere, men kun dersom disse mottar overgangsstønad.

9 Satsen for skattefri nettoinntekt for ektepar er etter gjeldende regler 171 500 kroner. Det foreslås å øke satsen for 2008 til 181 800 kroner, jf. avsnitt 2.2.3.

10 Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.

11 Rabatten gjelder ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskap og komandittselskap.

12 Bygninger med en enkel konstruksjon og som antas å ha en kommersiell levealder under 20 år, kan avskrives med 8 pst.

Kilde:Finansdepartementet.