3 Oversiktstabeller for budsjettet

3.1 Utgifter

Utgifter fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2007

Saldert budsjett 2008

Forslag 2009

Pst. endr. 08/09

 

Administrasjon

 

 

 

 

900

Nærings- og handelsdepartementet

223 305

240 023

250 905

4,5

 

Sum kategori 17.00 223 305 240 023 250 905 4,5

 

Infrastruktur og rammebetingelser

901

Styret for det industrielle rettsvern

191 854

185 000

201 000

8,6

902

Justervesenet

75 580

79 400

83 500

5,2

903

Norsk Akkreditering

25 629

21 200

25 200

18,9

904

Brønnøysundregistrene

325 725

296 400

503 100

69,7

905

Norges geologiske undersøkelse

180 895

162 700

162 700

0,0

906

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard

20 022

21 600

22 700

5,1

907

Sjøfartsdirektoratet

312 817

291 500

298 200

2,3

908

Skipsregistrene

11 752

16 400

20 000

22,0

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

1 606 219

1 710 000

1 750 000

2,3

912

Bedriftsrettet informasjonsformidling

16 111

16 500

 

-100,0

913

Standardisering

25 000

26 000

26 700

2,7

 

Sum kategori 17.10 2 791 604 2 826 700 3 093 100 9,4

 

Forskning, innovasjon og internasjonalisering

920

Norges forskningsråd

1 154 000

1 208 300

4,7

921

Statlig investeringsfond

2 200 000

 

-100,0

922

Romvirksomhet

434 400

478 900

466 300

-2,6

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

48 888

68 500

61 200

-10,7

928

FoU-prosjekter i næringslivets regi

35 031

 

 

 

929

Norsk Designråd

25 000

25 000

36 000

44,0

931

Miljøtiltak

 

21 000

 

-100,0

934

Internasjonaliseringstiltak

40 333

57 200

244 000

326,6

937

Svalbard Reiseliv AS

2 000

2 000

2 100

5,0

938

Omstillingstiltak

5 000

1 000

1 000

0,0

2421

Innovasjon Norge

39 048 557

36 086 600

27 014 000

-25,1

2426

SIVA SF

441 000

135 000

281 500

108,5

2460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

 

 

 

-100,0

 

Sum kategori 17.20 40 080 209 40 229 200 29 314 400 -27,1

 

Statlig eierskap

950

Forvaltning av statlig eierskap

4 946 602

10 764

10 700

-0,6

951

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S

250 000

 

 

 

953

Kings Bay AS

15 000

25 000

40 000

60,0

954

Sydvaranger ASA

5 500

 

 

 

960

Raufoss ASA

16 713

 

 

 

 

Sum kategori 17.30

5 233 815

35 764

50 700

41,8

 

Sum utgifter

48 328 933

43 331 687

32 709 105

-24,5

Utgifter fordelt på postgrupper

         

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Betegnelse

Regnskap 2007

Saldert budsjett 2008

Forslag 2009

Pst. endr. 08/09

01–29

Driftsutgifter

1 362 044

1 279 187

1 548 505

21,1

30–49

Investeringer

8 164

10 000

10 000

0,0

50–59

Overføringer til andre statsregnskaper

146 000

1 332 000

1 383 400

3,9

70–89

Overføringer til andre

3 157 808

3 510 500

3 722 200

6,0

90–99

Lånetransaksjoner

43 649 917

37 200 000

26 045 000

-30,0

 

Sum under departementet

48 323 933

43 331 687

32 709 105

-24,5

3.2 Inntekter

Inntekter fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2007

Saldert budsjett 2008

Forslag 2009

Pst. endr. 08/09

 

Ordinære inntekter

 

 

 

 

3900

Nærings- og handelsdepartementet

47 991

101

115

13,9

3901

Styret for det industrielle rettsvern

225 863

186 000

196 500

5,6

3902

Justervesenet

54 909

52 200

54 600

4,6

3903

Norsk Akkreditering

25 934

17 000

19 300

13,5

3904

Brønnøysundregistrene

570 936

427 300

469 200

9,8

3905

Norges geologiske undersøkelse

62 944

40 300

42 000

4,2

3906

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard

1 505

2 200

2 300

4,5

3907

Sjøfartsdirektoratet

175 534

166 100

184 900

11,3

3908

Skipsregistrene

14 548

15 500

16 600

7,1

3939

Støtte til skipsbygging

 

14 000

 

-100,0

3950

Forvaltning av statlig eierskap

3 361 665

10 000

10 000

0,0

3954

Pensjonsfond for tidligere ansatte ved Sydvaranger ASA

 

40 000

 

-100,0

3961

Selskaper under NHDs forvaltning

75 555

65 095

47 500

-27,0

5325

Innovasjon Norge

38 541 170

35 143 300

26 142 000

-25,6

5326

SIVA SF

482 800

105 800

250 800

137,1

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

688 800

503 900

591 600

17,4

5574

Sektoravgifter under Nærings- og handelsdepartementet

 

1 200

1 200

0,0

 

Sum Ordinære inntekter 44 330 154 36 789 996 28 028 615 -23,8

 

Renter og utbytte m.v.

5612

Renter fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S

11 250

22 500

-100,0

5613

Renter fra SIVA SF

54 406

33 000

34 000

3,0

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

403 554

571 000

579 000

1,4

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

13 626 955

11 781 900

17 184 000

45,9

 

Sum Renter og utbytte m.v.

14 096 165

12 408 400

17 797 000

43,4

 

Sum inntekter

58 426 319

49 198 396

45 825 615

-6,9