5 Oversikt over garanti- og garantiliknende ordninger

Garantiordninger

(i 1 000 kr/1 000 USD/1 000 euro)

Betegnelse

Utbetalt (tap) i 2007

Samlet garantiansvar pr. 31.12.2007

Fullmakt for nye garantitilsagn for 2008

Forslag til nye garantitilsagn for 2009

Totalramme for nytt og gammelt garantiansvar i 2009

Innovasjon Norge:

 

 

 

 

 

– Realinvesteringer og driftskreditt

2 650

102 177

40 000

40 000

ca. 140 000

– Statsgaranti for tidligere innlån til Den norske Industribank A/S

0

220

 

 

0

Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK):

 

 

 

 

 

– Den alminnelige ordning inkl. Gammel alminnelig ordning

23 887

33 453 549

1

1

60 000 000 1

– Garantier ved eksport til og investeringer i utviklingsland

4 905

1 108 777

2

2

2 100 000 2

– SUS/Baltikum- ordningen

0

41 317

0

0

ca. 41 000

– Byggelånsgarantiordning for skipsbyggingsindustrien

0

3 457 140

3

3

5 000 000 3

Øvrige garantier:

 

 

 

 

 

– Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD), garantikapital

0

euro 184 370

0

0

euro 184 370

1 Samlet ramme for nye og gamle garantier og tilsagn på inntil 60 mrd. kroner.

2 Samlet ramme for nye og gamle garantier og tilsagn på inntil 2,1 mrd. kroner, men likevel slik at rammen ikke overstiger sju ganger det til enhver tid innestående beløp på ordningens grunnfond.

3 Samlet ramme for nye og gamle garantier og tilsagn på inntil 5 mrd. kroner.

Nærmere om de enkelte garantiene

Innovasjon Norge

Landsdekkende garantiordning for realinvesteringer og driftskreditt

Det foreslås å videreføre den ordinære rammen for nye garantier til realinvesteringer og driftskapital på 40 mill. kroner for 2009. Som følge av at noe av ansvaret pr. utgangen av 2007 vil falle bort i løpet av 2008, anslås det at en totalramme på 140 mill. kroner vil være tilstrekkelig til å dekke gammelt ansvar og nye tilsagn for inntil 40 mill. kroner under ordningen for 2009, jf. nærmere omtale under kap. 2421, post 50 og Forslag til vedtak VIII, 1.

Statsgaranti for tidligere innlån i Den norske Industribank A/S

I henhold til tidligere lov om Den norske Industribank A/S skulle staten svare for riktig betaling ved forfall av de lån som banken tok opp. Innovasjon Norge overtok oppfølgingen av låneporteføljen i 2004. Siste avdrag på lån under ordningen forfaller i 2008.

Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK)

For GIEKs ordninger Alminnelig ordning, Garantier ved investeringer i og eksport til utviklingsland, SUS/Baltikum-ordningen, Gammel særordning for utviklingsland og Byggelånsgarantiordning for skipsindustrien vises det til nærmere omtale under kap. 2460. jf. også Forslag til vedtak VIII, 2, 3 og 4 vedrørende de to førstnevnte og sistnevnte ordning.

Andre garantier

Garanti til Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD)

Norge sluttførte i 2005 innbetalingen av sin eierandel av EBRDs grunnkapital. Norges øvrige ansvar er i form av garantikapital. Av Norges andel av EBRDs opprinnelige grunnkapital ble 30 pst. innbetalt, mens 70 pst. var garantikapital. Garantiansvaret utgjorde 87,5 mill. euro. I 1996 ble det vedtatt 100 pst. kapitalutvidelse i EBRD som Norge sluttet seg til. Av utvidelsen skulle 22,5 pst. innbetales, mens 77,5 pst. var garantikapital tilsvarende 96,87 mill. euro. Til sammen utgjør det norske garantiansvaret dermed 184,37 mill. euro.

Tapsfond for garantiordninger

Ved etableringen av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) i 1993 ble det opprettet et særskilt tapsfond for SNDs garantiordning med bevilgninger over statsbudsjettet. Denne ordningen ble videreført utover på 1990-tallet. Senere er det gitt samlebevilgninger der SND innenfor rammen av bevilgningen selv kunne prioritere hvor mye som skulle benyttes til innovasjonstilskudd, og hvor mye som skulle avsettes til tapsfond for garantier og lån. Denne praksisen er videreført i regi av Innovasjon Norge under kap. 2421, post 50 Innovasjon – prosjekter, fond.

Eventuelle tap på GIEKs garantiordning for eksport til og investeringer i utviklingsland som ikke kan dekkes av løpende inntekter, forutsettes dekket av grunnfond som ble bevilget over Utenriksdepartementets budsjett i perioden 1989–94 med til sammen ca. 300 mill. kroner. Pr. 1. september 2008 var størrelsen på grunnfondet 300 mill. kroner.

Andre garantiliknende ordninger

(i 1 000 kr/euro/USD)

Betegnelse

Utbetalt i 2007

Samlet ansvar pr. 31.12.2007

Forslag til ramme for 2009

Totalramme i 2009

Institutt for energiteknikk og Statsbygg , skade atomanlegg

0

0

euro 700 000

euro 700 000

Beredskapsordning for varekrigsforsikring

0

0

2 000 000

2 000 000

Statlig miljøansvar på Raufoss

16 713

47 798

90 000

Norsk Romsenter , forpliktelser knyttet til legging av fiberkabel til Svalbard

0

USD 8 236

 

 

Institutt for energiteknikk og Statsbygg

Lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet begrenser innehavers ansvar for skader som skyldes virksomhet ved atomanlegg. Norge undertegnet i 2004 endringsprotokoller til Paris- og Brüssel-konvensjonene om erstatningsansvar på atomenergiens område. Endringsprotokollene fastsatte operatørenes ansvar til 700 mill. euro. Statens selvassuranse omfatter Institutt for energiteknikks (IFEs) atomanlegg på Kjeller og i Halden, Statsbyggs kombinerte lager/deponi for lavt og middels radioaktivt avfall i Himdalen, midlertidig lagring av atomavfall på IFEs eiendom på Kjeller i påvente av overføring til Himdalen og all transport av radioaktivt materiale mellom IFEs og Statsbyggs anlegg. Dekning av ansvar overfor tredjeperson ved atomenergiuhell ved disse anleggene foreslås i overensstemmelse med loven satt til 700 mill. euro for 2009, som tilsvarer om lag 5 574 mill. kroner etter kurs 7,9635 pr. 1. september 2008 jf. Forslag til vedtak IX, 1 og omtale under kap. 920, underpost 50.2.

Beredskapsordning for varekrigsforsikring

Lov om statlig varekrigsforsikring som en beredskapsordning trådte i kraft 1. januar 2004. Ordningen er nærmere omtalt under kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet, post 72 Tilskudd til beredskapsordninger. Iverksettelse av ordningen med hjemmel i loven medfører risiko for at staten kan pådra seg erstatningsutbetalinger ut over det som blir dekket gjennom premieinnbetalinger. Ordningen med at Stortinget gir samtykke til å inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen for varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nytt og gammelt ansvar foreslås videreført med 2 000 mill. kroner, jf. Forslag til vedtak IX, 2.

Statlig miljøansvar på Raufoss

Det ble i 2004 gitt en garanti på inntil 50 mill. kroner for miljø- og forurensningsansvar i Mjøsa og på Raufoss-området som følge av virksomheten til tidligere A/S Raufoss Ammunisjonsfabrikker, senere Raufoss ASA. Fullmakten er senere utvidet med 40 mill. kroner, til 90 mill. kroner. Bakgrunn for og omtale av aktivitet knyttet til ansvaret er nærmere omtalt i programkategori 17.30 under Raufoss ASA. Utbetalinger under fullmakten skjer på grunnlag av dokumenterte refusjonskrav for utgifter ved tiltak som omfattes av pålegg fra Statens forurensningstilsyn. For 2008 er det gitt samtykke til løpende utbetaling av refusjonskrav uten bevilgning i henhold til særskilt fullmakt. Tilsvarende fullmakt foreslås for 2009, jf. Forslag til vedtak V. Utbetalingene i de enkelte år føres som innfrielse av refusjonsansvar og reduserer samtidig resterende fullmaktsramme for ordningen. Pr. 4. september 2008 var det utbetalt til sammen ca. 50,2 mill. kroner siden ordningen ble operativ.

Norsk Romsenter

Ved behandlingen av St.prp. nr. 63 og Innst. S. nr. 250 (2003–2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004, ble Norsk Romsenter gitt fullmakt til å garantere for til sammen inntil 38,1 mill. USD knyttet til betalingsforpliktelser i forbindelse med legging av fiberkabel til Svalbard. Ved inngangen til 2008 utgjorde det gjenstående ansvaret ca. 8,2 mill. USD. Siste avdrag ble betalt 1. juli 2008 slik at gjenstående garantiansvar har falt bort.

Eksportfinans ASA, porteføljegaranti

På bakgrunn av uro i de internasjonale kapitalmarkedene inngikk Eksportfinans ASA 13. mars 2008 en avtale med selskapets største private aksjonærer (DnBNOR Bank ASA, Nordea Bank AB og Danske Bank A/S) som innebar at selskapet på nærmere angitte vilkår sikres mot verdifall i en definert portefølje av verdipapirer etter 29. februar 2008 innenfor en totalramme på 5 mrd. kroner. De øvrige aksjonærene ble i etterkant invitert til å delta i avtalen på proratarisk basis. Avtalen ble godkjent på selskapets ordinære generalforsamling 3. april 2008.

Garantiavtalen skjermer selskapets resultater mot ytterligere regnskapsmessige tap knyttet til verdifall i verdipapirporteføljen. Den bidrar således til å beskytte egenkapitalen i selskapet.

I St.prp. nr. 62 (2007–2008) Eierskapssaker vedrørende Eksportfinans ASA m.v., fremmet regjeringen forslag om at Nærings- og handelsdepartementet skulle gis fullmakt til å tiltre porteføljegarantiavtalen, og at statens andel av garantirammen på 5 mrd. kroner skulle være begrenset oppad til 750 mill. kroner, tilsvarende statens eierandel på 15 pst. i selskapet. Stortinget ga 17. juni 2008 sin tilslutning til forslaget ved behandling av Innst. S. nr. 308 (2007–2008). Pr. 30. juni 2008 var det urealiserte verdifallet som dekkes under garantiavtalen 659 mill. kroner. Statens andel av dette utgjorde 98,9 mill. kroner.

Inkludert staten deltar aksjonærer som til sammen representerer 99,5 pst. av aksjene i porteføljegarantien.

Statlig garanti til Kongsberg Defence and Aerospace AS for bygging av komposittfabrikk

Ved behandlingen av St.prp. nr. 27 (2007–2008) og Innst. S. nr. 142 (2007–2008) fikk Nærings- og handelsdepartementet fullmakt til å forhandle fram en avtale om en statlig garanti som gir dekning til Kongsberg Defence and Aerospace AS (KDA) i det tilfelle at norske myndigheter beslutter ikke å anskaffe kampfly.

Garantien vil ha en ramme på maksimum 737 mill. kroner, og innebærer at staten har pant i fabrikk, maskiner og annet inventar. Garantien forutsetter at KDA forplikter seg til å kjøpe fabrikken tilbake for minimum 240 mill. kroner. Staten vil stå fritt til å avhende fabrikken til en høyere pris. Netto garantibeløp blir således maksimum 497 mill. kroner.

KDA og Nærings- og handelsdepartementet forhandler nå om avtaleteksten.