8 Likestilling

Innledning

Mangfold bidrar til mer verdiskaping, og er et viktig utgangspunkt for næringspolitikken.

For å bidra til økt likestilling, er det viktig å se politikkområder i sammenheng. Regjeringen har derfor gjennom «Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner», som ble lagt fram i februar 2008 etablert et viktig utgangspunkt for målrettet innsats på dette området. Det vises til nærmere omtale av planen, status og prioriteringer i 2009 i kapittel 2 i Del I av proposisjonen.

Av budsjettpostene på Nærings- og handelsdepartementets område, er det tilskudd til organisasjonen Ungt Entreprenørskap (kap. 900, post 73), og tilskuddsmidler som forvaltes av Norges forskningsråd (kap. 920, post. 50) Innovasjon Norge (kap. 2421) som har relevans på likestillingsområdet. Nedenfor følger en nærmere orientering om likestillingsvurderinger knyttet til de nevnte budsjettpostene. Det rapporteres også kort om aktiviteter i regi av SIVA SF som skal bidra til økt likestilling.

Videre følger en orientering om hvordan Nærings- og handelsdepartementet i følger opp likestillingsspørsmål i forvaltning av statens eierinteresser. Det redegjøres også for departementets interne status og arbeidet på likestillingsområdet for fem av de største etatene: Brønnøysundregistrene, Sjøfartsdirektoratet, Patentstyret, Norges geologiske undersøkelse og Justervesenet.

Kap. 900, post 73 Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap er en organisasjon som arbeider aktivt sammen med skoler og skoleutdanningsinstitusjoner for å bidra til at alle elever og studenter på samtlige utdanningstrinn får et tilbud om entreprenørskapsutdanning. Entreprenørskap i opplæringen er spesielt viktig med tanke på likestilling i samfunns- og næringsliv. Ungt Entreprenørskap arbeider derfor bevisst for å inkludere jenter i sine «opplæringsbedrifter». Undersøkelser viser at i Ungt Entreprenørskaps Ungdomsbedrift (videregående skole) er det en andel på 50 pst. kvinner i ledelse og styrer. Departementet vurderer resultatene fra Ungt Entreprenørskaps aktiviteter i 2007 som tilfredsstillende. Nærings- og handelsdepartementet har gitt særskilt bevilgning til Ungt Entreprenørskap på 10 mill. kroner i 2006–08. I budsjettet for 2009 foreslås det satt av 11 mill. kroner til denne satsingen.

Kap. 920, post 50 Tilskudd

I 2007 ble det bevilget om lag 1,1 mrd. kroner i tilskudd til Norges forskningsråd over Nærings- og handelsdepartementets budsjett. Målet med tilskuddet til Norges forskningsråd er å utvikle et mer FoU intensivt næringsliv, gjennom effektiv bruk av offentlige midler. Deler av tilskuddet benyttes bl.a. til finansiering av doktorgradstipendiater. I følge Norges forskningsråd ble det i 2007 gjennom Nærings- og handelsdepartementets virkemidler finansiert om lag 460 doktorgradsstipendiater, hvorav om lag 145 av disse var kvinner. Det er stor variasjon i andelen kvinner mellom ulike fagområder. Det er f.eks. en lavere kvinneandel innenfor IKT, enn for bioteknologi. Nærings- og handelsdepartementet har en målsetting om å øke andelen kvinnelige doktorgradstipendiater. Forskningsrådet vedtok i 2007 en ny politikk for likestilling og kjønnsperspektiver. Som del av dette arbeidet skal Forskningsrådet styrke eget kunnskapsgrunnlag og kartlegge kjønnsperspektivet i igangværende aktiviteter og programmer. Departementet vil, i samarbeid med Norges forskningsråd, bruke dette kunnskapsgrunnlaget og vurdere behovet for mer målrettede tiltak.

Kap. 2421 Innovasjon Norge, post 50 Innovasjon – prosjekter, fond og post 71 Nettverk, profilering og reiseliv – programmer

Innovasjon Norge er et særlovsselskap, eid av staten ved Nærings- og handelsdepartementet. Hovedmålet for selskapet er å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. I 2007 utgjorde Innovasjon Norges bevilgninger ca. 4,7 mrd. kroner i tilskudd, lån m.m. Innovasjon Norge har vedtatt en strategi for en helhetlig kvinnesatsing. Satsingen Kvinner i fokus skal styrke kvinners posisjon og deltakelse i næringslivet, synliggjøre deltakelsen, bygge nettverk for kvinner i næringslivet og sikre at en tilstrekkelig andel av Innovasjon Norges midler brukes til den delen av næringslivet hvor kvinner er deltakende. Det er en ambisjon at minst 25 pst. av de samlede midler Innovasjon Norge fordeler, skal gå til kvinnerettede prosjekter og bedrifter. I 2007 bidro Innovasjon Norge med i alt 887 mill. kroner til kvinnerettede prosjekter og bedrifter gjennom sine virkemidler. Innovasjon Norges særskilte kvinnesatsing besto i 2007 av seks delprogrammer og prosjekter. Mål og status for disse er som følger:

Nettverkskreditt : Målet med Nettverkskreditt er å styrke kvinner i etablererprosessen for å bidra til at det skapes nye og lønnsomme bedrifter. Dette er en ordning for småetablerere som gir tilbud om lån, kompetanse og nettverk. På landsbasis var det 230 nettverkskredittgrupper i 2006 med over 1 150 aktive medlemmer. I 2007 ble det etablert 11 nye grupper. Hver gruppe har 5–7 medlemmer. Som oppfølging av tiltak om forsterket satsing på nettverkkredit i regi av Innovasjon Norge i regjeringens handlingsplan for mer entreprenørskap blant kvinner, ble ordningen styrket med 10 mill. kroner i 2008.

Akademikerbedriften: Akademikerbedriften har som målsetting at flere humanister og samfunnsvitere starter egen virksomhet. Prosjektet tilbyr kontorplass i et tilrettelagt fellesskap, oppstartstipend, etablererkurs og oppfølging. I 2007 var det 28 deltakerbedrifter i Oslo og 10 i Bergen.

Fyrtårn: Fyrtårnprogrammet er et leder- og bedriftsutviklingsprogram for kvinner som allerede har lykkes som bedriftseiere eller -ledere. Målsettingen er å få fram kvinnelige etablerere, bidra til å videreutvikle deltakerbedriftene, synliggjøre dem, bygge nettverk og motivere andre kvinner til å starte og utvikle egen virksomhet. I 2007 var det 19 deltakere i programmet. Deltakerne har kommet fra hele landet og representerer mange ulike bransjer.

LederMentor: LederMentor er et lederutviklingsprogram for kvinnelige ledere hvor hver deltaker får sin egen mentor. Målsettingen er å få flere kvinner inn i høyere lederposisjoner og styrer ved å støtte dem i deres karriereutvikling. LederMentor Øst og LederMentor Vest ble startet i 2007. Hvert av programmene har deltakelse av 32 mentorer.

Styrekandidater: Målet med programmet er å bidra til økt mangfold og bedre kvalitet i styrene. Programmet kvalifiserer styrekandidater gjennom egne kurs og gjør kandidatene tilgjengelige for styreledere og valgkomiteer gjennom Innovasjon Norges database over aktuelle styrekandidater. I 2007 ble det arrangert 24 kurs med ca. 720 deltakere. Det var pr. 31. desember 2007 over 2 400 kvalifiserte kvinner og menn som var søkbare i databasen. Effektstudien for 2007 viste at om lag 38 pst. av kandidatene i basen fikk forespørsel om styreverv siste år. I 2007 ble det gjennomført en kampanje for å øke rekrutteringen fra basen.

GRO-programmet: GRO-programmet skal bidra til at flere bedrifter som er eid og/eller ledet av kvinner tenker større, gjerne også internasjonalt, og bidra til at flere slike bedrifter vokser videre. Ved å styrke veksten i disse bedriftene forventes det økt verdiskaping og sysselsetting, også innenfor næringer og geografiske områder hvor Innovasjon Norge i mindre grad har fokus i dag. Målgruppen er bedrifter som har passert etableringsfasen og som har vekstpotensial. Det ble gjennomført 11 fellesprosjekter i form av kompetanse- og nettverkstilbud til grupper av kvinner innenfor GRO-programmet i 2007.

I regjeringens handlingsplan for mer entreprenørskap blant kvinner er et av tiltakene å forsterke prioritering av kvinner i virkemiddelapparatet gjennom en felles tekst i tildelingsbrev og mål for prosentdel kvinner. I oppdragsbrevet til Innovasjon Norge for 2008 er kvinner framhevet som en prioritert målgruppe. I handlingsplanen er det en ambisjon at kvinneandelen blant nye entreprenører skal være minst 40 pst. innen 2013. Innovasjon Norge vil i løpet av 2008 utarbeide måltall for alle programmer og tjenester hvor det er relevant å måle kvinneandelen. Fra 2009 skal Innovasjon Norge arbeide for en samlet kvinneandel på minst 40 pst i alle relevante tjenester og programmer.

Kap. 2426 Siva SF

Selskapet for industrivekst, SIVA SF, er et stasforetak, eid av staten ved Nærings- og handelsdepartementet. Hovedmålet er å bidra til innovasjon og næringsutvikling gjennom eiendomsvirksomhet og utvikling av sterke regionale innovasjons- og verdiskapingsmiljøer i alle deler av landet. SIVA SF fikk i 2007 statlige bevilgninger på i alt 100,8 mill. kroner. I 2006 startet en egen kvinnesatsing i næringshagene. Dette er et SIVA-program finansiert av Kommunal- og regionaldepartement. Programmet tilbyr samlokalisering, felles infrastruktur og et faglig og sosialt miljø til små og mellomstore bedrifter i distriktene. Prosjektet, kalt Kvinnovasjon, gjennomføres i nært samarbeid med Innovasjon Norges kvinnesatsing. Formålet er å øke antall bedriftsetableringer foretatt av kvinnelige etablerere i næringshagemiljøene. Kvinneandelen i næringshagene ligger i dag på 38 pst. på landsbasis. Det er benyttet totalt 13 mill. kroner til satsingen i perioden 2006–2008. Det rapporteres om gode resultater. I 2008 startet også en egen kvinnesatsing innenfor FoU-inkubatorprogrammet for å øke andelen kvinner i dette programmet. En FoU-inkubator er et utviklingsmiljø for nye, forsknings- og/eller kunnskapsbaserte bedrifter med stort vekstpotensial. Kommunal- og regionaldepartementet fordelte 3 mill. kroner i 2008 til denne satsingen.

Oppfølging av likestilling i eierskapsforvaltningen

Nærings- og handelsdepartementet forvalter statens eierinteresser i 25 selskaper hvorav sju allmennaksjeselskaper, ti heleide aksjeselskaper, to statsforetak, ett særlovselskap, fire deleide aksjeselskaper og ett AB (registrert i Sverige).

Bestemmelsene om kjønnsrepresentasjon i styrene i de offentlig heleide foretakene og allmennaksjeselskaper er trådt i kraft. Kjønnsrepresentasjonen i disse selskapene er i samsvar med lovens bestemmelser. For privat eide aksjeselskaper gjelder det ikke bestemmelser om kjønnsrepresentasjon. I selskaper der departementet er aksjonær sammen med andre, er målet at kvinneandelen skal være i overensstemmelse med aksjelovens bestemmelser om kjønnsrepresentasjon for de heleide selskapene. Nærings- og handelsdepartementet følger opp dette i dialog med de andre aksjonærene.

Gjennom St.meld. nr. 13 (2006–2007) Et aktivt og langsiktig eierskap, jf. Innst. S. nr. 163 (2006–2007), og regjeringens eierpolitikkdokument utgitt i juni 2007, kommuniserte staten som eier forventninger til selskapenes ivaretakelse av bedriftenes samfunnsansvar. Dette omfatter også statens forventninger til selskapenes ivaretakelse av likestilling. Det er lagt til grunn at selskaper med statlige eierandeler skal være ledende innen samfunnsansvar. I regjeringens eierpolitikkdokument vises det til at rekruttering av kvinner til lederstillinger i selskapene er en oppgave for selskapenes styre og administrasjon. Det forventes at det drives en bevisst utviklings- og utvelgelsespolitikk i selskapenes virksomheter, slik at det blir flere kvinner å velge blant når topposisjonene skal besettes. Bevisst satsing i organisasjonen er et viktig ledelsesansvar. I eierforvaltningen følges det opp at styrene er aktive på dette feltet.

Rapport 2007 – oppfølging av likestillingslovens bestemmelse om redegjørelsesplikt

Likestillingslovens § 1 a inneholder et krav til offentlige myndigheter og offentlige virksomheter om å redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Redegjørelsen skal også omfatte virksomhetens iverksatte og planlagte tiltak for å fremme likestilling.

Nærings- og handelsdepartementet

Beskrivelse av faktisk tilstand

Nedenfor følger en beskrivelse av likestilling i Nærings- og handelsdepartementet for 2007 på relevante personalområder.

 

Ansatte 1

Lederstillinger

Rekruttering

Kjønn

Antall

Pst.

Antall

Pst.

Antall

Pst.

Menn

106

47

19

66

14

39

Kvinner

119

53

10

34

22

61

Totalt

225

 

29

 

36

 

1 Kolonnen for ansatte inkluderer også personer som er i permisjon. Av totalt 225 ansatte utgjør aktive stillinger 200 og aktive årsverk 196.

Gjennomsnittlig lønnstrinn for alle stillingskoder i departementet er samlet sett høyere for menn enn kvinner, henholdsvis ltr. 61 og ltr. 54. Dette skyldes bl.a. at kvinnene er overrepresentert i stillingsgrupper der det ikke kreves høyere utdannelse. Lønnsforskjellen innen samme stillingskode er stort sett liten.

De aller fleste som arbeider deltid er kvinner og kvinner har mindre overtid enn menn, 43 pst. av totalt 13 970 overtidstimer.

Beskrivelse av iverksatte tiltak

Nærings- og handelsdepartementet skal stimulere likestillingsarbeidet på de områder hvor departementet berøres som arbeidsgiver, jf. departementets tilpasningsavtale. Ifølge intensjonene skal ledere bl.a. bidra til at kvinner og menn får likeverdige arbeidsoppgaver og muligheter for faglig og personlig utvikling. Videre blir nyansatte informert om Likestillingsloven. Ved rekruttering ved tilnærmet like kvalifikasjoner, vil det kjønn som er underrepresentert ha fortrinnsrett til stilling dersom det representerer mindre enn 40 pst. av de ansatte i den aktuelle stillingsgruppe. Underrepresentert kjønn blir i kunngjøring oppfordret til å søke stillingen.

For å øke andelen kvinner i lederposisjoner, oppfordres kvinner til å søke utlyste lederstillinger. Til topplederstillinger sørges det for at aktuelle kvalifiserte kvinner finnes blant søkerne. For øvrig følges statens prosedyrekrav for rekruttering til disse stillingene.

Beskrivelse av planlagte tiltak

Tiltakene departementet har iverksatt for å fremme likestilling vil bli videreført, herunder tiltakene i forbindelse med rekruttering.

Nærings- og handelsdepartementets etater

I tillegg til å redegjøre for likestillingsområdet i departementet omtales de fem største etatene; Brønnøysundregistrene, Sjøfartsdirektoratet, Patentstyret, Norges geologiske undersøkelse og Justervesenet.

Beskrivelse av faktisk tilstand

 

Ansatte

Lederstillinger

Rekruttering

 

Antall

Pst.

Antall

Pst.

Antall

Pst.

Brønnøysundregistrene:

 

 

 

 

 

 

Menn

188

39

26

63

39

52

Kvinner

296

61

15

37

36

48

Totalt

484 1

 

41

 

75

 

Sjøfartsdirektoratet:

 

 

 

 

 

 

Menn

197

65

22

81

37

66

Kvinner

105

35

5

19

19

34

Totalt

302

 

27

 

56

 

Patentstyret:

 

 

 

 

 

 

Menn

97

35

11

44

15

38

Kvinner

176

65

14

56

24

62

Totalt

273

 

25

 

39

 

Norges geologiske undersøkelse:

 

 

 

 

 

 

Menn

150

66

21

84

6

54

Kvinner

76

34

4

16

5

46

Totalt

226

 

25

 

11

 

Justervesenet:

 

 

 

 

 

 

Menn

51

66

2

50

7

54

Kvinner

26

34

2

50

6

46

Totalt

77

 

4

 

13

 

1 Gjennomsnittlig antall ansatte i 2007 for Brønnøysundregistrene, inkludert ansatte i permisjon.

Gjennomsnittslønn er stort sett lik for kvinner og menn i Patentstyret og Justervesenet, mens den er høyere for menn enn kvinner i Brønnøysundregistrene, Sjøfartsdirektoratet og Norges geologiske undersøkelse. De lønnsmessige kjønnsforskjeller skyldes bl.a. at kvinner er underrepresentert i lederstillinger og overrepresentert i stillingskategorier innen støttefunksjoner som lønnsmessig ligger lavere enn saksbehandler- og lederstillinger. I tillegg er det i hovedsak kvinner som arbeider deltid.

Patentstyret og Justervesenet oppfyller statens krav om minst 40 pst. representasjon av begge kjønn i lederstillinger. De siste årene har Brønnøysundregistrene også nådd målet, men utviklingen i 2007 har vært negativ selv om antall kvinner i toppledelsen har økt fra 11 pst. i 2006 til 29 pst. i 2007.

Beskrivelse av iverksatte tiltak

Det er særlig i Sjøfartsdirektoratet og Norges geologiske undersøkelse at kvinner er underrepresentert både blant ansatte og i lederposisjoner. Kvinneandelen forsøkes å økes gjennom ulike tiltak, bl.a. gjennom rekruttering.

Sjøfartsdirektoratet har som målsetting å rekruttere kvinner dersom deres kvalifikasjoner er minst like gode som for mannlige søkere. Utfordringen er likevel at søkerne etaten etterspør normalt kommer fra mannsdominerte yrker og utdanningsvalg. I kunngjøringer oppfordres imidlertid det kjønn som er underrepresentert om å søke når stillingen tilhører en stillingsgruppe som har mindre enn 40 pst. kvinner eller menn.

Norges geologiske undersøkelse har iverksatt tiltak for spesielt å øke andelen kvinner i lederstillinger. «Kvinner og motivasjon» er et tiltak for å motivere kvinner til å ta større ansvar for interne prosesser og beslutninger, og til å ta lederansvar. Det er etablert nestlederroller hvor man spesielt ønsker å utvikle kvinner til lederstillinger. Kvinner oppfordres til å søke ledige stillinger hvor lederegenskaper etterspørres.

I Patentstyrets lønnspolitiske føringer er det nedfelt at lønn og lønnsutvikling er uavhengig av kjønn, alder, etnisk eller kulturell bakgrunn. Etaten har karriere- og utviklingsplaner basert på et stillingsvurderingssystem for alle stillingskategorier, hvilket i stor grad sikrer en kjønnsnøytral og forutsigbar lønnsutvikling. Lønnspolitikken ivaretar også likestillingsaspektet ved rekruttering.

I Brønnøysundregistrene er likestillingstemaer nedfelt i sentrale dokumenter om personalpolitikk, lokal lønnspolitikk og i tilpasningsavtalen. Likestillingsperspektivet er koblet til kompetanseheving, rekruttering, ledelsesutvikling, lønn og avansement. I forbindelse med kompetanseutvikling har 11 kvinner og fem menn blitt tildelt stipend i 2007.

Justervesenet jobber med målrettede tiltak for å øke andelen kvinner i de tekniske laboratoriene på Kjeller. I løpet av 2007 har kvinneandelen økt fra 21 til 35 pst. Ledelsen påser at kvinner og menn under ellers like forhold skal ha samme lønnsutvikling. I etatens personalpolitiske dokument presiseres bl.a. at kvinner og menn gis samme mulighet til faglig utvikling, kurs og etter- og videreutdanning.

Beskrivelse av planlagte tiltak

For de fem etatene videreføres de allerede iverksatte tiltak. Brønnøysundregistrene presiserer imidlertid at likestilling vil være et satsingsområde i 2008. De vil vurdere en tiltaksliste for å nå målsettingen om 40 pst. kvinner i lederstillinger, og satse på en jevnere kjønnsmessig fordeling i høyere stillingskategorier for øvrig. Midler er avsatt for deltakelse av kvinner i mentorprogram og for gjennomføring av bl.a. seminar om likestilling. Det er videre avsatt midler til utdanningsstipendier.