Forslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2009, kapitlene 900–953, 2421, 2426 og 2460, 3900–3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5625 og 5656

I

Utgifter:

Kap.

Post

 

Kr

Kr

Kr

Administrasjon

900

 

Nærings- og handelsdepartementet

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

162 405 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

 

44 000 000

 

 

23

Forenklingstiltak , kan overføres

 

10 000 000

 

 

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

 

20 500 000

 

 

72

Tilskudd til beredskapsordninger

 

3 000 000

 

 

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap , kan overføres

 

11 000 000

250 905 000

 

 

Sum Administrasjon

 

 

250 905 000

Infrastruktur og rammebetingelser

901

 

Styret for det industrielle rettsvern

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

201 000 000

201 000 000

902

 

Justervesenet

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

81 500 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

2 000 000

83 500 000

903

 

Norsk Akkreditering

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

25 200 000

25 200 000

904

 

Brønnøysundregistrene

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

241 800 000

 

 

22

Forvaltning av Altinn-løsningen , kan overføres

 

247 200 000

 

 

23

Offentlige informasjonstjenester , kan overføres

 

14 100 000

503 100 000

905

 

Norges geologiske undersøkelse

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

120 700 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

42 000 000

162 700 000

906

 

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

12 700 000

 

 

30

Sikrings- og miljøtiltak , kan overføres

 

10 000 000

22 700 000

907

 

Sjøfartsdirektoratet

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

298 200 000

298 200 000

908

 

Skipsregistrene

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

20 000 000

20 000 000

909

 

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

 

 

 

 

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk , overslagsbevilgning

 

1 750 000 000

1 750 000 000

913

 

Standardisering

 

 

 

 

70

Tilskudd

 

26 700 000

26 700 000

 

 

Sum Infrastruktur og rammebetingelser

 

 

3 093 100 000

Forskning, innovasjon og internasjonalisering

920

 

Norges forskningsråd

 

 

 

 

50

Tilskudd

 

1 208 300 000

1 208 300 000

922

 

Romvirksomhet

 

 

 

 

50

Norsk Romsenter

 

39 100 000

 

 

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

 

126 400 000

 

 

71

Internasjonal romvirksomhet

 

257 600 000

 

 

72

Nasjonale følgemidler , kan overføres

 

43 200 000

466 300 000

924

 

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

 

 

 

 

70

Tilskudd , kan overføres

 

61 200 000

61 200 000

929

 

Norsk Designråd

 

 

 

 

70

Tilskudd

 

36 000 000

36 000 000

934

 

Internasjonaliseringstiltak

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

 

15 000 000

 

 

73

Støtte ved kapitalvareeksport

 

166 500 000

 

 

74

Norsk deltakelse i EXPO 2010 , kan overføres

 

62 500 000

244 000 000

937

 

Svalbard Reiseliv AS

 

 

 

 

71

Tilskudd

 

2 100 000

2 100 000

938

 

Omstillingstiltak

 

 

 

 

71

Omstillingstilskudd til Sør-Varanger , kan overføres

 

1 000 000

1 000 000

 

 

Sum Forskning, innovasjon og internasjonalisering

 

 

2 018 900 000

Statlig eierskap

950

 

Forvaltning av statlig eierskap

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

 

10 700 000

10 700 000

953

 

Kings Bay AS

 

 

 

 

70

Tilskudd

 

40 000 000

40 000 000

 

 

Sum Statlig eierskap

 

 

50 700 000

Statsbankene

2421

 

Innovasjon Norge

 

 

 

 

50

Innovasjon – prosjekter, fond

 

126 000 000

 

 

51

Tapsfond, såkornkapitalfond

 

10 000 000

 

 

70

Bedriftsutvikling og administrasjon

 

414 300 000

 

 

71

Nettverk, profilering og reiseliv – programmer , kan overføres

 

380 000 000

 

 

72

Forsknings- og utviklingskontrakter , kan overføres

 

265 000 000

 

 

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

 

3 700 000

 

 

79

Maritim utvikling , kan overføres

 

15 000 000

 

 

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet , overslagsbevilgning

 

25 800 000 000

27 014 000 000

2426

 

SIVA SF

 

 

 

 

70

Tilskudd , kan overføres

 

36 500 000

 

 

90

Lån , overslagsbevilgning

 

245 000 000

281 500 000

 

 

Sum Statsbankene

 

 

27 295 500 000

Statens forretningsdrift

2460

 

Garanti-instituttet for eksportkreditt

 

 

 

 

24

Driftsresultat:

 

 

 

 

 

1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond

-52 500 000

 

 

 

 

2 Driftsutgifter , overslagsbevilgning

52 500 000

0

 

 

 

Sum Statens forretningsdrift

 

 

0

 

 

Sum departementets utgifter

 

 

32 709 105 000

Inntekter:

Kap.

Post

 

Kr

Kr

Kr

Ordinære inntekter

3900

 

Nærings- og handelsdepartementet

 

 

 

 

02

Ymse inntekter

 

115 000

115 000

3901

 

Styret for det industrielle rettsvern

 

 

 

 

01

Patentavgifter

 

120 000 000

 

 

02

Varemerkeavgifter

 

60 000 000

 

 

03

Designavgifter

 

3 700 000

 

 

04

Forskjellige avgifter

 

3 500 000

 

 

05

Inntekt av informasjonstjenester

 

9 100 000

 

 

06

Diverse inntekter

 

100 000

 

 

07

Avgifter knyttet til NPI

 

100 000

196 500 000

3902

 

Justervesenet

 

 

 

 

01

Gebyrinntekter

 

39 100 000

 

 

03

Inntekter fra salg av tjenester

 

13 500 000

 

 

04

Oppdragsinntekter

 

2 000 000

54 600 000

3903

 

Norsk Akkreditering

 

 

 

 

01

Gebyrinntekter og andre inntekter

 

19 300 000

19 300 000

3904

 

Brønnøysundregistrene

 

 

 

 

01

Gebyrinntekter

 

451 300 000

 

 

02

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

 

17 800 000

 

 

03

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

 

100 000

469 200 000

3905

 

Norges geologiske undersøkelse

 

 

 

 

01

Oppdragsinntekter

 

10 800 000

 

 

02

Tilskudd til samfinansieringsprosjekter

 

31 200 000

42 000 000

3906

 

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard

 

 

 

 

01

Leie av bergrettigheter og eiendommer

 

200 000

 

 

02

Behandlingsgebyr, bergrettigheter og konsesjoner

 

2 100 000

2 300 000

3907

 

Sjøfartsdirektoratet

 

 

 

 

01

Gebyrer for skip og offshoreinstallasjoner i NOR

 

134 300 000

 

 

02

Maritime personellsertifikater

 

8 000 000

 

 

03

Diverse inntekter

 

7 100 000

 

 

04

Gebyrer for skip i NIS

 

35 500 000

184 900 000

3908

 

Skipsregistrene

 

 

 

 

01

Gebyrer NOR

 

11 500 000

 

 

02

Gebyrer NIS

 

5 100 000

16 600 000

3950

 

Forvaltning av statlig eierskap

 

 

 

 

96

Salg av aksjer

 

10 000 000

10 000 000

3961

 

Selskaper under NHDs forvaltning

 

 

 

 

70

Garantiprovisjon, Statkraft SF

 

38 500 000

 

 

71

Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA

 

9 000 000

47 500 000

5325

 

Innovasjon Norge

 

 

 

 

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

 

5 000 000

 

 

70

Låne- og garantiprovisjoner

 

37 000 000

 

 

90

Avdrag på utestående fordringer

 

26 100 000 000

26 142 000 000

5326

 

SIVA SF

 

 

 

 

70

Låne- og garantiprovisjoner

 

5 800 000

 

 

90

Avdrag på utestående fordringer

 

245 000 000

250 800 000

5460

 

Garanti-instituttet for eksportkreditt

 

 

 

 

71

Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning

 

574 800 000

 

 

72

Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland

 

16 800 000

591 600 000

 

 

Sum Ordinære inntekter

 

 

28 027 415 000

Skatter og avgifter

5574

 

Sektoravgifter under Nærings- og handelsdepartementet

 

 

 

 

70

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard

 

1 200 000

1 200 000

 

 

Sum Skatter og avgifter

 

 

1 200 000

Renter og utbytte m.v.

5613

 

Renter fra SIVA SF

 

 

 

 

80

Renter

 

34 000 000

34 000 000

5625

 

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

 

 

 

 

80

Renter på lån fra statskassen

 

560 000 000

 

 

81

Rentemargin, innovasjonslåneordingen

 

1 000 000

 

 

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

 

15 000 000

 

 

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

 

3 000 000

579 000 000

5656

 

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

 

 

 

 

85

Utbytte

 

17 184 000 000

17 184 000 000

 

 

Sum Renter og utbytte m.v.

 

 

17 797 000 000

 

 

Sum departementets inntekter

 

 

45 825 615 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2009 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 900 postene 01 og 21

kap. 3900 post 02

kap. 901 post 01

kap. 3901 postene 01, 02, 06 og 07

kap. 902 post 01

kap. 3902 postene 01 og 03

kap. 902 post 21

kap. 3902 post 04

kap. 903 post 01

kap. 3903 post 01

kap. 904 post 01

kap. 3904 post 02

kap. 904 post 22

kap. 3904 post 03

kap. 905 post 21

kap. 3905 postene 01 og 02

kap. 907 post 01

kap. 3907 postene 01 og 03

III

Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakt)

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2009 kan foreta utbetalinger til Garanti-instituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under byggelånsgarantiordningen overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 200 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt, post 91 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordning.

IV

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2009 kan overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

V

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2009 kan utgiftsføre utbetalinger knyttet til utførte pålagte miljøtiltak etter virksomheten i Raufoss ASA innenfor gitt garantiramme på 90 mill. kroner uten bevilgning under kap. 960 Raufoss ASA, post 71 Refusjon for miljøtiltak.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VI

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2009 kan:

 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

920

 

Norges forskningsråd

 

 

50

Tilskudd

107,5 mill. kroner

2421

 

Innovasjon Norge

 

 

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres

100,0 mill. kroner

 1. gi Eksportfinans ASA tilsagn om statlig dekning av framtidig underskudd på avregningskontoen for eksisterende eksportkredittordning, den såkalte 108-ordningen. Fullmakten gjelder for samlede framtidige underskudd som oppstår som følge av tilsagn om lån fram til 31. desember 2009. Fullmakten har som forutsetning at:

  1. Eksportfinans ASA fram til 31. desember 2009 kan gi tilsagn om lån ved eksport av kapitalvarer og skip til de gunstigste rentevilkår og kredittider som OECD (Arrangement on Officially Supported Export Credits) tillater.

  2. Eksportfinans ASA sin innlånspraksis for ordningen må godkjennes av Nærings- og handelsdepartementet. Nærings- og handelsdepartementet kan for øvrig utarbeide nærmere retningslinjer for ordningen.

VII

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning i forbindelse med kjøp av utredninger og lignende

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2009 kan inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger o.l. utover gitt bevilgning under kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

VIII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2009 kan gi:

 1. Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 180 mill. kroner.

 2. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 60 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelige garantiordning og inkludert Gammel alminnelig ordning. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Alminnelig garantiordning skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 3. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 2 100 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utviklingsland, men likevel slik at rammen ikke overskrider sju ganger det til enhver tid innestående beløp på ordningens grunnfond. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Virksomheten skal drives i balanse på lang sikt, gitt bevilgninger til grunnfondet. Nærings- og handelsdepartementet kan i samråd med Utenriksdepartementet gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 4. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 5 000 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien. Ordningen skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

IX

Dekning av forsikringstilfeller

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2009 kan:

 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for inntil 700 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III.

 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordning for statlig varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.

X

Utlånsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2009 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 300 mill. kroner.

Andre fullmakter

XI

Fullmakter vedrørende Norsk Romsenter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2009 kan gi Norsk Romsenter fullmakt til å:

 1. selge andeler i selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler, og kjøpe andeler i nye selskaper.

 2. benytte utbytte fra selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler og inntekter fra salg av andeler i slike selskaper til romrelatert virksomhet, herunder kjøp av andeler i nye selskaper.

XII

Fullmakter til å avhende og bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2009 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.