St.prp. nr. 1

(2008–2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009

Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 12. september 2008, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)