Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Fylkesoversikt
(0.6 MB)

Akershus

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringa foreslår å setje av til saman 5 millionar kroner til arbeidet med museumskonsolideringa i Akershus. Ein tek sikte på ei samanslåing av Fetsund Lenser og Akershus fylkesmuseum frå 1. januar 2009. Det har også vore tingingar med Follo Museum og Eidsvoll 1814. Regjeringa foreslår å løyve 5 millionar kroner til ei eining der alle dei fire musea inngår. Av denne summen vil 2 millionar kroner gå til å styrkje Eidsvoll 1814 i samband med førebuing av grunnlovsjubileet i 2014.
 • Tilskotet til Akershus Teater er auka med 1 million kroner, som skal brukast til utvikling av scenekunst i fylket. Dissimilis kultur- og kompetansesenter får ein auke i tilskotet på 250000 kroner, til vel 1,8 millionar kroner, mens Henie Onstad Kunstsenter får ein auke på 700000 kroner, til vel 8,7 millionar kroner.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2008

Endring

Endring i pst.

Forslag 2009

Akershus - museumskonsolidering

5 000

5 000

Akershus fylkesmuseum

7 926

349

4,4

8 275

Akershus Teater

3 492

1 000

28,6

4 492

Dissimilis kultur- og kompetansesenter

1 589

250

15,7

1 839

Eidsvoll 1814

10 071

443

4,4

10 514

Fetsund Lenser

2 503

110

4,4

2 613

Follo museum

2 868

126

4,4

2 994

Henie Onstad Kunstsenter

8 030

700

8,7

8 730

Akershus

36 479

7 978

21,9

44 457


 • Regjeringen har fremmet forslag om at Norges Veterinærhøgskole skal lokaliseres på Ås og samorganiseres med Universitetet for miljø- og biovitenskap. Regjeringen foreslår derfor å tildele 8 millioner kroner for å sikre fremdrift i prosessen. Av dette tildeles 3 millioner kroner som en engangstildeling til prosessen for sammenslåing og 5 millioner kroner tildeles Statsbygg over Fornyings- og administrasjonsdepartementets budsjett for prosjektering av nytt bygg.
 • Regjeringen foreslår å etablere 6 nye stipendiatstillinger og 2 post.dok.stillinger ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Stillingene bevilges med ny og høyere sats på 800000 kroner.
 • Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Høgskolen i Akershus med 3,343 millioner kroner.
 • Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Universitet for miljø- og biovitenskap med 10,364 millioner kroner.
 • Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Norges Informasjonsteknologiske Høgskole med 0,165 millioner kroner.

 

Tabellen under viser utvikling fra 2008 til 2009 i samlet bevilgningsnivå til universitets- og høyskoleinstitusjonene i Akershus.

Budsjett 2009

Saldert
budsjett 2008

Utvikling

Universitetet for miljø- og biovitenskap

566 317 000

540 757 000

5 %

Høgskolen i Akershus

261 192 000

250 107 000

4 %

Høyskolen for Ledelse og Teologi (Tidl Babtistenes teologiske seminar (Salt Oslo))

2 421 000

1 871 000

29 %

Norges informasjonsteknologiske høyskole

18 008 000

19 270 000

-7 %


 • Til utbyggingen av stamveistrekningen E6 Vinterbru - Assurtjern er det ført opp 250 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av firefelts vei på en 5,7 kilometer lang strekning i kommunene Ås, Oppegård og Ski, og er siste etappe av utbyggingen av E6 mellom Svinesund og Oslo. I prosjektet inngår blant annet bygging av en tunnel på 3,6 kilometer. Anleggsarbeidene startet i september 2006, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2009. Bygging av gang- og sykkelvei, legging av slitelag og en del mindre arbeider vil gjenstå til 2010.
 • Til stamveistrekningen riksvei 2 Riksgrensen/Magnor – Kløfta, med tilknytning til Elverum, er det foreslått en statlig investeringsramme på 18,2 millioner kroner for 2009. I tillegg er det regnet med 10,6 millioner kroner i bompenger. Innenfor denne rammen er det satt av 13,8 millioner kroner, medregnet 10,6 millioner kroner i bompenger, til sluttfinansiering av prosjektet riksvei 2 Kløfta – Nybakk som ble åpnet for trafikk i 2007. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, i hovedsak trafikksikkerhetstiltak.
 • Til stamveistrekningen riksvei 35 Jessheim – Hønefoss – Hokksund er det for 2009 foreslått en statlig investeringsramme på 5 millioner kroner. Midlene vil i sin helhet bli brukt til mindre investeringstiltak, i hovedsak trafikksikkerhetstiltak, og til planlegging.
 • Til sammen 490 millioner kroner er for 2009 foreslått til de to E6-strekningene Hovinmoen – Dal i Akershus og Skaberud - Kolomoen i Hedmark. Prosjektet utgjør første etappe av den planlagte utbyggingen av E6 til firefelts vei mellom Gardermoen og Kolomoen. Strekningen Hovinmoen - Dal er 11 kilometer lang og bygges med 26,5 meter veibredde og midtrekkverk. Utbyggingen skal finansieres ved en kombinasjon av statlige bevilgninger og bompenger. Anleggsarbeidene startet i desember 2007, og begge strekningene er planlagt åpnet for trafikk i desember 2009. Av det foreslåtte beløpet på 490 millioner kroner forutsettes 360 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. For å legge til rette for kontinuerlig utbygging haster det med å gjennomføre nødvendig grunnerverv på strekningen Dal – Minnesund. For å finansiere dette kan det være aktuelt å midlertidig omdisponere inntil 20 millioner kroner fra prosjektet E6 Hovinmoen – Dal og Skaberud – Kolomoen. Det går fram av budsjettforslaget at Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av prosjektet E6 Minnesund – Dal så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer.
 • Til stamveiprosjektet E16 Wøyen – Bjørum i Bærum er det for 2008 avsatt i alt 82 millioner kroner, fordelt med 37 millioner kroner i statlige midler og 45 millioner som stilles til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter ny firefelts vei på en 5,1 kilometer lang strekning nord for Sandvika. Veien bygges med 20 meter veibredde og midtrekkverk. Anleggsarbeidene startet i mai 2005, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i mai 2009.
 • Innenfor investeringsrammen for E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo er det satt av midler for å starte byggingen av midtrekkverk på den 8,6 kilometer lange strekningen mellom Ringnes og Mastemyr. Det er også satt av midler til å fullfinansiere den allerede gjennomførte byggingen av midtrekkverk på den 2,2 kilometer lange E18- strekningen mellom Nygårdskrysset og Vinterbru.
 • Til ”øvrige riksveier”, det vil si riksveier utenom stamveinettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 213,5 millioner kroner. I tillegg er det regnet med at Akershus får stilt til disposisjon 629 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 3 (ikke medregnet bompenger til drift av kollektivtransporten). Av bompengene forutsettes 83 millioner kroner til investeringer på stamveinettet og 546 millioner kroner til investeringer på øvrig riksveinett.
 • Innenfor denne rammen prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på tiltak for kollektivtrafikken. I tillegg prioriteres trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang- og sykkelveier. Det er dessuten satt av midler til prosjektene riksvei 154 Nordbyveien mellom Ås grense og Jernbaneveien i Ski kommune og riksvei 164 Løkkeåstunnelen i Sandvika. På grunn av manglende planavklaring er anleggsstart utsatt til våren 2009. I tillegg er det forutsatt anleggsstart på prosjektet riksvei 152 Ottarsrud – Gislerud i 2009.
 • I budsjettforslaget er det forutsatt at det ved hjelp av ”veimidler” skal nyttes i alt 510 millioner kroner til tiltak for kollektivtrafikken. Av dette er 37 millioner kroner statlige midler, over investeringsbudsjettet, mens resten av beløpet dekkes ved hjelp av bompenger. Innenfor denne rammen foreslås 390 millioner kroner til å videreføre arbeidene på Kolsåsbanen. Reguleringsplan for strekningen Lysakerelven – Jar ble godkjent i juni 2008. Utbyggingen er kostnadsberegnet til 440 millioner kroner. Strekningen ventes åpnet for trafikk høsten 2010, samtidig med åpningen av strekningen Åsjordet – Lysakerelven i Oslo. I tillegg videreføres arbeidet med å øke hastigheten og framkommeligheten for kollektivtrafikken. Ellers prioriteres tiltak ved kollektivknutepunkter og terminaler for å forbedre tilgjengeligheten for alle grupper av trafikanter.
 • Akershus fylkeskommune har vedtatt at Fornebubanen skal etableres som en regional bybaneløsning. Planarbeidet pågår i et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og Bærum kommune. Det er inngått avtale mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune om at Ruter AS skal ha prosjektansvaret. Det er satt av 5 millioner kroner til planlegging av prosjektet i 2009.
 • 260 millioner kroner er foreslått bevilget til arbeid med å gjøre ferdig prosjektet Lysaker stasjon. Prosjektet omfatter 0,9 kilometer nytt dobbeltspor, medregnet ny jernbanebro over Lysakerelva. I tilknytning til den nye stasjonen bygges det også ny busstasjon. Anleggsarbeidene startet ved årsskiftet 2005/2006, og de to første sporene på den nye stasjonen ble tatt i bruk sommeren 2007. Stasjonen er planlagt ferdigstilt sommeren 2009. Nye Lysaker stasjon vil gi full tilgjengelighet for alle brukergrupper.
 • 840 millioner kroner er foreslått til videre arbeid med prosjektet Lysaker – Sandvika, som omfatter 6,7 kilometer nytt dobbeltspor. Den nye traseen går i en 5,7 kilometer lang tunnel under villabebyggelse fra Lysaker til Engervannet og på hver side av den eksisterende Drammensbanen langs Engervannet til Sandvika stasjon. Tunneldrivingen vil pågå fram til og med 2010, mens de etterfølgende jernbanetekniske arbeidene vil bli utført i 2011.
 • Innenfor det foreslåtte beløpet på 200 millioner kroner til planlegging og grunnerverv over Jernbaneverkets investeringsbudsjett er det i 2009 ventet å bruke om lag 50 millioner kroner til prosjektet Oslo – Ski, inkludert Ski stasjon. Prosjektet må gjennom en ny runde med kommuneplanavklaringer, med tilhørende konsekvensutredninger og etterfølgende runde med utarbeiding av detalj- og reguleringsplan og vedtak. Det er blant annet nødvendig med formelle avklaringer når det gjelder valg av trasé og båndlegging av arealer. Den planlagte utbyggingen av Ski stasjon må utsettes da blant annet utbyggingen må sees i sammenheng med traséføringer for nytt dobbeltspor. Samferdselsdepartementet er opptatt av å ha god framdrift i å bedre togtilbudet for de reisende på Østfoldbanen. Planleggingen og nødvendig grunnerverv vil derfor bli høyt prioritert. Forutsatt nødvendig finansiering og at det gis muligheter til å drive parallelt på flere deler av strekningen samtidig, kan selve byggingen av nytt dobbeltspor Oslo – Ski gjennomføres i løpet av 5-6 år.
 • 20 millioner kroner er satt av til Jensrud kryssingsspor på Gjøvikbanen i Nittedal kommune. Utbyggingen har et foreløpig kostnadsoverslag på nær 100 millioner kroner, og den vil gi økt framføringskapasitet for godstogene mellom Alnabru og Bergen. Arbeidet med detaljplan, reguleringsplan og byggeplan startet i 2008.
 • Over vedlikeholdsbudsjettet til Jernbaneverket er det satt av om lag 220 millioner kroner til å videreføre arbeidet med fornyelser i Oslotunnelen og togstrekningen Etterstad – Skøyen. For å starte dette arbeidet ble det i juni i år, i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett, bevilget 100 millioner kroner over statsbudsjettet for 2008. Tiltakene er særlig rettet inn mot å begrense mulighetene for forstyrrelser i togtrafikken og minske de negative følgene av slike forstyrrelser. Dette gjøres ved blant annet å bedre informasjonsopplegget ved eventuelle avvik i togtrafikken.
 • Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det på landsbasis foreslått 323,4 millioner kroner. Ordningen har som formål å påvirke transportutviklingen i de større byområdene, slik at flere velger kollektivtransport framfor egen bil. Oslo og Akershus og åtte andre byområder vil i 2009 være omfattet av ordningen, og vil dermed bli invitert til å søke om å få tildelt midler fra ordningen. Ved tildeling av midler vil det bli lagt avgjørende vekt på utviklingen i kollektivtransporten og personbilbruken de siste årene. I tråd med ”Klimaforliket” (Innst.S.nr. 145 (2007-2008) skal halve bevilgningen reserveres byområder som inngår forpliktende avtaler med staten om å ta i bruk virkemidler som virker reduserende på bilbruken.
 • Regjeringen foreslår at Helse Sør-Øst RHF får økt basisbevilgningen til å lette omstillinger med 271 millioner kroner, til 1,5 prosent aktivitetsvekst med 390 millioner kroner, til pensjoner med 1 954 millioner kroner og opptrappingsplan rus med 78 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • 335-skvadronen videreføres på Gardermoen, og skvadronen vil i 2009 bli styrket ved innfasing av to av i alt fire nye C-130J transportfly.
 • Som et ledd i satsingen på utbedring av nasjonale festningsverk planlegges det å starte sikringstiltak på Oscarsborg festning. Dette vil blant annet inkludere utbedring av hovedkaia på Håøya samt sikre og utbedre murene på Seiersten skanse i Drøbak.
 • Nødnett er et nytt landsomfattende digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen. Det vil gi etatene et felles, sikkert og avlyttingsfritt kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker. Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet). Utbyggingen av Nødnett er om lag ett år forsinket. Etter ny fremdriftsplan skal nødetatene i første utbyggingstrinn ta Nødnett i operativ bruk i 2009. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvaret for utbyggingen av systemet og skal eie og forvalte radiosambandet for nødetatene på vegne av staten. Regjeringen foreslår å bevilge ca. 561 millioner kroner til Nødnett i 2009 for å sluttføre arbeidet med første utbyggingstrinn.
 • Fengselsstraff har særlige negative virkninger for barn og unge under 18 år. Vanligvis er det mellom 5 og 10 barn og unge i norske fengsler. Justisdepartementet planlegger etablering av et særskilt tilpasset tilbud til de yngste lovbryterne hvor alle andre alternativer til fengsel er undersøkt. Det arbeides blant annet med å etablere et slikt tilbud i Oslo-området. Det nye tilbudet skal i sin utforming være tilnærmet like en bolig, uten fengselspreg. Kravet til sikkerhet, de særskilte behovene som denne gruppen har og kravet til fleksibilitet, skal ivaretas gjennom en kombinasjon av bygningsmessige og bemanningsmessige tiltak. Det må etableres et tett og solid samarbeid med andre offentlige etater, blant annet med barnevern, skolemyndigheter og helsetjenesten.
 • Verneplan for Oslofjorden – delplan Oslo og Akershus gjennomføres.
 • Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres
 • Bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er økt med 30 millioner kroner for hele landet. Av økningen er 2 millioner kroner satt av til kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste ved skadefellingsoppdrag. Videre er bevilgningen til bestandsovervåking av rovvilt økt med 6 millioner kroner, rovviltkontaktnettets budsjett med 4 millioner kroner, og SNOs fellingslag med 1 million kroner. Dette vil også berøre rovviltregion 4 Oslo, Akershus og Østfold. For øvrig øker bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 13 millioner kroner, primært til villreinerstatninger.
 • Det er lagt frem en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Kompetanseoppbygging er et helt sentralt element i handlingsplanen og det vil bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i fylkene som skal bistå offentlige virksomheter i den operative gjennomføringen.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 9,0 millioner kroner. På grunn av at midler til engangstiltak i 2008 er tatt ut i 2009, er det reelt sett 10 millioner kroner til nye tiltak. Midlene planlegges brukt til å sette i stand og sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminner. Blant disse er Fetsund lenser.
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokal verdi og hvor engasjementet fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 4 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, blant annet Nes kirkeruin, Nes i Akershus.
 • Satsingen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med en økning på nær 14 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprosjektet ”Framtidens byer”. Bærum er en av de 13 byene som tar del i dette prosjektet.
 • Ordningen med husleietvistutvalg foreslås utvidet til å omfatte Trondheim og Bergen , samtidig som Regjeringen foreslår at Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus gjøres permanent. Husleietvistutvalgeter et tvisteløsningsorgan som kan avgjøre alle typer tvister om leie av bolig.
 • Det foreslås en bevilgning på 79,2 millioner kroner (74,47 millioner kroner i 2008) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer både midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst) og kommunale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg). Midlene til dette formålet er likt fordelt mellom fylkene som deltar i det enkelte program

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2008-2009 er på landsbasis 6,3 prosent, regnet fra anslag på regnskap 2008.

  Frie inntekter er i tabellen vist som skatt på inntekt og formue (inkludert inntektsutjevning) og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2008 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2008 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

  Når det gjelder skatt er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2007, siden skattetall for 2008 ikke foreligger før i januar 2009. For den enkelte kommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle.

  Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter for 2008 økt med 1 milliard kroner. Veksten fra 2008 til 2009 er også påvirket av at engangsbevilgningen på 100 millioner kroner til fylkeskommunene som Stortinget vedtok i RNB-behandlingen, ikke er videreført. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2008 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2008 er 1,1 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil realveksten i sektorens frie inntekter i 2009 bli 1,7 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008-2009), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k. Kolonne 7 viser anslag på merskattevekst i 2008 etter framleggelsen av RNB.

  Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2009 på 4,5 prosent.

  Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksttallene inkluderer videre ikke 100 millioner i ekstra skjønn til kommuner i Sør-Norge som også skal fordeles av fylkesmannen. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene og ekstra skjønn til kommuner i Sør-Norge vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning. Eiendomsskatter med mer er inkludert i vekstanslaget for landet, men ikke fordelt på fylker og enkeltkommuner.

   

  Kommunene i Akershus

  Vekst i frie inntekter fra 2008-2009

  Fra 2008-2009 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 6,9 prosent (fra RNB-nivå 2008). Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,9 prosent (fra RNB-nivå 2008).

  I Akershus har 16 av 22 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Gjerdrum kommune med 9,1 prosent, mens Bærum kommune har lavest vekst med 5,2 prosent.

  Den sterke veksten for Gjerdrum kommune skyldes at kommunen vil motta vekttilskudd i 2009 og at kommunen tjener omleggingen av skatteelementene i inntektssystemet.

  Den svake veksten for Bærum kommune skyldes at kommunen taper på omleggingen av skatteelementene i inntektssystemet, samt endring av kriteriedata.

  Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

  Sett under ett hadde kommunene i Akershus i 2007 utgiftskorrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Akershus hadde 6 av 22 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, distriktspolitiske tilskudd, veskttilskudd og skjønnstilskudd.

  Finansielle indikatorer

  Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Akershus hadde i 2007 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 1,9 prosent.

  Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Akershus hadde i gjennomsnitt 35 359 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2007. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 29 869 kroner per innbygger.

   

  Akershus fylkeskommune

  Vekst i frie inntekter fra 2008-2009

  Akershus fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,6 prosent (fra RNB-nivå 2008) i 2009, som er 1,3 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 6,9 prosent.

  Finansielle indikatorer

  Akershus fylkeskommune hadde i 2007 et netto driftsresultat på 7,8 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 4,0 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 1 652 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 4 046 kroner per innbygger.

  Vekst RNB 2008 til 2009

  Kommune

  Anslag på

  frie

  inntekter

  2009

  (1 000 kr)

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  Prosent

  Utgiftskorr.

  frie

  inntekter

  2007

  (i % av landsgj.)

  Netto drifts-

  resultat i pst.

  av drifts-

  inntektene

  Netto

  lånegjeld

  (kr. per innb.)

  Anslag på

  merskattevekst

  2008 etter

  RNB

  (i 2008 kroner)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  0211 Vestby

  410 974

  30 816

  8,1

  97

  9,3

  39 729

  2 602

  0213 Ski

  843 592

  50 208

  6,3

  99

  1,2

  37 086

  5 374

  0214 Ås

  466 814

  34 659

  8,0

  97

  2,1

  53 797

  2 893

  0215 Frogn

  453 841

  34 395

  8,2

  100

  0,5

  36 247

  2 848

  0216 Nesodden

  504 954

  39 179

  8,4

  96

  -1,8

  26 013

  3 177

  0217 Oppegård

  781 200

  44 732

  6,1

  104

  -1,6

  29 025

  5 066

  0219 Bærum

  3 948 776

  196 000

  5,2

  113

  7,3

  33 813

  25 018

  0220 Asker

  1 838 108

  96 262

  5,5

  110

  1,0

  50 382

  11 913

  0221 Aurskog-Høland

  442 703

  28 729

  6,9

  93

  1,2

  33 592

  2 482

  0226 Sørum

  444 938

  36 523

  8,9

  97

  2,2

  -1 820

  2 673

  0227 Fet

  301 488

  23 054

  8,3

  97

  2,8

  44 306

  1 889

  0228 Rælingen

  431 943

  35 189

  8,9

  97

  3,8

  32 845

  2 869

  0229 Enebakk

  293 393

  22 010

  8,1

  94

  0,6

  25 521

  1 786

  0230 Lørenskog

  959 875

  57 980

  6,4

  101

  4,4

  37 628

  6 359

  0231 Skedsmo

  1 414 205

  113 820

  8,8

  98

  7,0

  24 926

  8 890

  0233 Nittedal

  626 560

  42 797

  7,3

  99

  6,3

  26 510

  3 936

  0234 Gjerdrum

  177 050

  14 703

  9,1

  98

  5,6

  26 751

  1 051

  0235 Ullensaker

  811 724

  61 678

  8,2

  98

  0,9

  60 059

  5 079

  0236 Nes

  577 278

  36 910

  6,8

  93

  -4,7

  29 631

  3 296

  0237 Eidsvoll

  610 996

  44 553

  7,9

  93

  -0,1

  22 767

  3 551

  0238 Nannestad

  333 937

  23 949

  7,7

  97

  0,0

  59 490

  1 904

  0239 Hurdal

  101 591

  7 907

  8,4

  100

  -0,4

  16 672

  455

  Fordeles gjennom året

  8 000

  Akershus

  16783939

  1078051

  6,9

  102

  3,4

  35 359

  105 110

  Akershus fylkeskommune

  3718956

  197784

  5,6

  97

  7,8

  1 652

  10 993

    Kolonne 1: Anslag på frie inntekter 2009, 1000 kroner
    Kolonne 2: Vekst RNB-2008 til 2009, nominelle tall i 1000 kroner
    Kolonne 3: Vekst RNB-2008 til 2009, nominell prosentvis vekst
    Kolonne 7: Anslag på merskattevekst i 2008 beregnet ut fra fordelingen av skatteinntekter 2007. Tallene er i 2008-kroner.

   Til toppen