Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Fylkesoversikt
(0.6 MB)

Buskerud

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringa foreslår at Union Scene og Brageteatret får auka løyvinga med 1 million kroner kvar. Union Scene får 1 million kroner til utvikling av aktivitetar med spesiell vekt på mangfaldsdimensjonen. Brageteatret skal styrkjast med 1 million kroner for å utvikle scenekunsten i fylket.
 • I tillegg foreslår regjeringa ein auke i løyvinga til Blaafarveværket med 1 million kroner, til om lag 6,7 millionar kroner, 500 000 kroner i auke til Vestfossen Kunstlaboratorium, som totalt vil få 1,25 millionar kroner, og 500 000 kroner til Hallingdal Museum, som til saman får vel 2,9 millionar kroner i tilskot.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2008

Endring

Endring i pst.

Forslag 2009

Blaafarveværket

5 689

1 000

17,6

6 689

Brageteatret

4 234

1 000

23,6

5 234

Buskerud Teater

760

33

4,3

793

Drammens Museum for kunst og kulturhistorie

5 192

228

4,4

5 420

Eiker og Lågendalen museum

4 175

184

4,4

4 359

Hallingdal Museum

2 442

500

20,5

2 942

Hringariki

1 213

53

4,4

1 266

Kunstnerdalen Kulturmuseum

2 117

93

4,4

2 210

Norsk Bergverksmuseum

12 360

544

4,4

12 904

Union Scene

1 000

1 000

Vestfossen Kunstlaboratorium

750

500

66,7

1 250

Buskerud

38 932

5 135

13,2

44 067


 • Regjeringen foreslår å etablere en ny stipendiatstilling ved Høgskolen i Buskerud. Stillingen bevilges med ny og høyere sats på 800000 kroner.
 • Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Høgskolen i Buskerud med 2,408 millioner kroner.

Tabellen under viser utvikling fra 2008 til 2009 i samlet bevilgningsnivå til universitets- og høyskoleinstitusjonene i Buskerud.

Budsjett 2009

Saldert budsjett 2008

Utvikling

Høgskolen i Buskerud

242 891 000

227 838 000

7 %


 • 56 millioner kroner er avsatt til prosjektet E18 Høvik – Frydenhaug, som omfatter bygging av ny bro over Drammenselva. Prosjektet ble åpnet for trafikk i 2006, men det gjenstod omfattende etterarbeider, som ble utført i 2007 og 2008. På grunn av uenighet med entreprenør om sluttoppgjøret er det fortsatt knyttet usikkerhet til de endelige kostnadene for prosjektet.
 • 47 millioner kroner er avsatt til prosjektet E18 sør for Drammensbrua (Frydenhaug – Eik). Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende vei fra to til fire felt på en om lag 3 kilometer lang strekning nær fylkesgrensen til Vestfold. Den eksisterende tunnelen vil bli benyttet av nordgående trafikk, mens det bygges ny tunnel for sørgående trafikk. Veien som går i dag, medregnet utvidelse av eksisterende firefelts vei, skal bygges med 29 meter veibredde. Når prosjektet står ferdig, vil det være sammenhengende firefelts vei på E18 mellom Oslo og Tønsberg. Anleggsarbeidene startet i 2006, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2008. Midlene i 2009 vil i hovedsak bli brukt til ombygging av eksisterende riksvei 282, som er ankomst til E18, og til sluttoppgjør. Fullføring av arbeidene på riksvei 282 og en del andre restarbeider vil gjenstå til 2010.
 • Innenfor midler som er satt av til mindre investeringstiltak på E16 Sandvika – Bergen er det lagt opp til å bygge til sammen 5,8 kilometer midtrekkverk på strekninger mellom Sollihøgda og Sundvollen.
 • 45 millioner kroner er foreslått til riksvei 7 Ramsrud – Kjeldsbergsvingene. Prosjektet starter ved krysset med E16 på Ve og omfatter bygging av om lag 6 kilometer ny vei. Den nye veien vil fjerne en svingete veistrekning med flere knappe kurver og smale broer. I prosjektet inngår dessuten bygging av 1,2 kilometer gang- og sykkelvei. Det forberedende arbeidet tok til i august 2008, hovedarbeidet starter i mai 2009, og prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk i 2011. I tillegg legges det opp til å bygge midtrekkverk i tre kurver på riksvei 7 i Flå kommune, med samlet lengde på 1,2 kilometer.
 • Til stamveistrekningen riksvei 35 Jessheim – Hønefoss – Hokksund er det for 2009 foreslått en statlig investeringsramme på 5 millioner kroner. Midlene vil i sin helhet bli brukt til mindre investeringstiltak, i hovedsak trafikksikkerhetstiltak, og til planlegging.
 • 34,2 millioner kroner er avsatt som statlig investeringsramme for stamveistrekningen riksvei 23 Lier - Drøbak – Vassum. Innenfor denne rammen legges det opp til å finansiere kostnader i forbindelse med planlagt innløsning av boliger (forsert gjennomføring av eiendomserverv) langs riksvei 23 i Røyken. Videre finansieres utgifter som følge av inngått forlik med entreprenør etter byggingen av Oslofjordforbindelsen. I tillegg prioriteres trafikksikkerhetstiltak på strekningen.
 • Til ”øvrige riksveier”, det vil si riksveier utenom stamveinettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 170,6 millioner kroner. Av dette beløpet er 1,6 millioner kroner satt av til rassikring.
 • Midlene vil i hovedsak bli nyttet til å finansiere bygging av prosjektet riksvei 283 Øvre Sund bro i Drammen. Prosjektet ventes nå åpnet for trafikk i 2011.
 • Rassikringsmidlene vil bli brukt til å sikre et rasutsatt punkt på E16, ved Bergsund.
 • Over Jernbaneverkets budsjettpost for kapasitetsøkende tiltak er det satt av 23,5 millioner kroner til tilpassing av anleggene på Drammen stasjon med sikte på at Flytoget kan bruke Drammen som endestasjon. Prosjektet har et kostnadsoverslag på 52,8 millioner kroner, og anleggsarbeidet tok til i mai 2008. Hovedtyngden av arbeidene med ombygging av signal- og sikringsanlegget er planlagt gjennomført i første kvartal 2009, slik at sporforbindelsen kan tas i bruk av Flytoget 1. mai neste år.
 • Fornyelse av signal- og sikringsanlegg ved Kongsberg jernbanestasjon vil fortsette med sikte på at arbeidet skal være ferdig i 2009.
 • Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det på landsbasis foreslått 323,4 millioner kroner. Ordningen har som formål å påvirke transportutviklingen i de større byområdene, slik at flere velger kollektivtransport framfor egen bil. Drammen og åtte andre byområder vil i 2009 være omfattet av ordningen, og vil dermed bli invitert til å søke om å få tildelt midler fra ordningen. Ved tildeling av midler vil det bli lagt avgjørende vekt på utviklingen i kollektivtransporten og personbilbruken de siste årene. I tråd med ”Klimaforliket” (Innst.S.nr. 145 (2007-2008) skal halve bevilgningen reserveres byområder som inngår forpliktende avtaler med staten om å ta i bruk virkemidler som virker reduserende på bilbruken.
 • Regjeringen foreslår at Helse Sør-Øst RHF får økt basisbevilgningen til å lette omstillinger med 271 millioner kroner, til 1,5 prosent aktivitetsvekst med 390 millioner kroner, til pensjoner med 1 954 millioner kroner og opptrappingsplan rus med 78 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Det gis 863000 kroner i tilskudd til kommunalt fiskerihavneanlegg i Filtvet i Hurum kommune.
 • Nødnett er et nytt landsomfattende digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen. Det vil gi etatene et felles, sikkert og avlyttingsfritt kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker. Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet). Utbyggingen av Nødnett er om lag ett år forsinket. Etter ny fremdriftsplan skal nødetatene i første utbyggingstrinn ta Nødnett i operativ bruk i 2009. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvaret for utbyggingen av systemet og skal eie og forvalte radiosambandet for nødetatene på vegne av staten. Regjeringen foreslår å bevilge ca. 561 millioner kroner til Nødnett i 2009 for å sluttføre arbeidet med første utbyggingstrinn.
 • Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres.
 • Bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er økt med 30 millioner kroner for hele landet. Av økningen er 2 millioner kroner satt av til kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste ved skadefellingsoppdrag. Videre er bevilgningen til bestandsovervåking av rovvilt økt med 6 millioner kroner, rovviltkontaktnettets budsjett med 4 millioner kroner, og SNOs fellingslag med 1 million kroner. Dette vil også berøre rovviltregion 2 Sør-Norge. For øvrig øker bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 13 millioner kroner, primært til villreinerstatninger.
 • Det er en økning på 3 millioner kroner til arbeidet med fylkesdelplaner for nasjonale villreinområder. Deler av midlene vil kunne gå til fylket.
 • Det er satt av 6 millioner kroner til et lokalt utviklingsfond for kommunene Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal i forbindelse med utvidet vern av Trillemarka-Rollagsfjell. I tillegg er det satt av 2 millioner kroner til skjøtsel av seterområder og gamle ferdselveier samt en interkommunal stilling.
 • Det er lagt frem en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Kompetanseoppbygging er et helt sentralt element i handlingsplanen og det vil bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i fylkene som skal bistå offentlige virksomheter i den operative gjennomføringen.
 • Satsingen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med en økning på nær 14 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprosjektet ”Framtidens byer”. Drammen er en av de 13 byene som tar del i dette prosjektet.
 • Regjeringen foreslår at 60 millioner kroner bevilges til ordningen for utjevning av nettleie i 2009, en dobling av nivået fra 2008. Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Buskerud vil bli omfattet av ordningen.

 • I 2009 vil Olje- og energidepartementet gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat gi bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred, samt gi bistand til gjennomføring av miljøtiltak i vassdrag. Regjeringen foreslår å styrke bistanden til NVE på til sammen om lag 108 millioner kroner til statlig skredbistand. Buskerud berøres av denne ordningen.
 • Det foreslås en bevilgning på 28,8 millioner kroner (27,09 millioner kroner i 2008) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer både midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst) og kommunale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg). Midlene til dette formålet er likt fordelt mellom fylkene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt ved årsskiftet når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen for 2009.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2008-2009 er på landsbasis 6,3 prosent, regnet fra anslag på regnskap 2008.

  Frie inntekter er i tabellen vist som skatt på inntekt og formue (inkludert inntektsutjevning) og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2008 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2008 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

  Når det gjelder skatt er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2007, siden skattetall for 2008 ikke foreligger før i januar 2009. For den enkelte kommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle.

  Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter for 2008 økt med 1 milliard kroner. Veksten fra 2008 til 2009 er også påvirket av at engangsbevilgningen på 100 millioner kroner til fylkeskommunene som Stortinget vedtok i RNB-behandlingen, ikke er videreført. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2008 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2008 er 1,1 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil realveksten i sektorens frie inntekter i 2009 bli 1,7 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008-2009), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k. Kolonne 7 viser anslag på merskattevekst i 2008 etter framleggelsen av RNB.

  Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2009 på 4,5 prosent.

  Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksttallene inkluderer videre ikke 100 millioner i ekstra skjønn til kommuner i Sør-Norge som også skal fordeles av fylkesmannen. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene og ekstra skjønn til kommuner i Sør-Norge vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning. Eiendomsskatter med mer er inkludert i vekstanslaget for landet, men ikke fordelt på fylker og enkeltkommuner.

   

  Kommunene i Buskerud

  Vekst i frie inntekter fra 2008-2009

  Fra 2008-2009 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 6,9 prosent (fra RNB-nivå 2008). Kommunene i Buskerud anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 7,2 prosent (fra RNB-nivå 2008).

  I Buskerud har 15 av 21 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Flå kommune med 18,2 prosent, mens Nore og Uvdal kommune har lavest vekst med 4,8 prosent

  Den sterke veksten for Flå kommune skyldes at kommunen vil motta småkommunetilskudd i 2009 (mottok ikke regionaltilskudd i 2008), samt endring av kriteriedata.

  Den svake veksten for Nore og Uvdal kommune skyldes omleggingen av skatteelementene i inntektssystemet.

  Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

  Sett under ett hadde kommunene i Buskerud i 2007 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Buskerud hadde 12 av 21 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, distriktspolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

  Finansielle indikatorer

  Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Buskerud hadde i 2007 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 1,9 prosent.

  Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Buskerud hadde i gjennomsnitt 18 784 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2007. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 29 869 kroner per innbygger.

   

  Buskerud fylkeskommune

  Vekst i frie inntekter fra 2008-2009

  Buskerud fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,1 prosent (fra RNB-nivå 2008) i 2009, som er 1,8 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 6,9 prosent.

  Finansielle indikatorer

  Buskerud fylkeskommune hadde i 2007 et netto driftsresultat på 2,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 4,0 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 1 751 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 4 046 kroner per innbygger.

  Vekst RNB 2008 til 2009

  Kommune

  Anslag på

  frie

  inntekter

  2009

  (1 000 kr)

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  Prosent

  Utgiftskorr.

  frie

  inntekter

  2007

  (i % av landsgj.)

  Netto drifts-

  resultat i pst.

  av drifts-

  inntektene

  Netto

  lånegjeld

  (kr. per innb.)

  Anslag på

  merskattevekst

  2008 etter

  RNB

  (i 2008 kroner)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  0602 Drammen

  1 886 303

  107 433

  6,0

  97

  0,3

  3 229

  11 305

  0604 Kongsberg

  805 082

  58 102

  7,8

  101

  3,4

  36 265

  4 727

  0605 Ringerike

  908 110

  61 291

  7,2

  93

  -0,8

  27 599

  5 109

  0612 Hole

  201 283

  14 998

  8,1

  110

  -0,9

  37 566

  1 269

  0615 Flå

  52 923

  8 160

  18,2

  113

  8,8

  46 047

  180

  0616 Nes

  130 140

  10 018

  8,3

  96

  5,2

  15 301

  636

  0617 Gol

  171 771

  12 814

  8,1

  101

  6,3

  16 945

  821

  0618 Hemsedal

  76 578

  5 834

  8,2

  105

  0,3

  41 472

  398

  0619 Ål

  184 144

  16 881

  10,1

  96

  16,3

  11 124

  843

  0620 Hol

  175 163

  11 615

  7,1

  109

  13,6

  14 337

  920

  0621 Sigdal

  146 705

  15 010

  11,4

  101

  8,1

  10 288

  678

  0622 Krødsherad

  84 460

  5 387

  6,8

  104

  3,2

  6 393

  389

  0623 Modum

  413 645

  27 956

  7,2

  93

  5,0

  17 693

  2 263

  0624 Øvre Eiker

  510 717

  31 526

  6,6

  93

  0,2

  17 682

  2 888

  0625 Nedre Eiker

  655 643

  41 829

  6,8

  93

  -0,1

  31 452

  3 933

  0626 Lier

  721 533

  40 326

  5,9

  100

  2,6

  27 795

  4 443

  0627 Røyken

  562 882

  40 692

  7,8

  97

  1,3

  3 796

  3 487

  0628 Hurum

  298 841

  22 940

  8,3

  95

  1,8

  16 746

  1 652

  0631 Flesberg

  100 199

  7 516

  8,1

  102

  2,6

  22 312

  453

  0632 Rollag

  74 942

  6 340

  9,2

  112

  6,5

  28 858

  253

  0633 Nore og Uvdal

  108 706

  5 003

  4,8

  102

  12,2

  32 752

  449

  Fordeles gjennom året

  15 622

  Buskerud

  8285392

  558365

  7,2

  97

  2,6

  18 784

  47 095

  Buskerud fylkeskommune

  1781467

  85 842

  5,1

  96

  2,2

  1 751

  5 219

    Kolonne 1: Anslag på frie inntekter 2009, 1000 kroner
    Kolonne 2: Vekst RNB-2008 til 2009, nominelle tall i 1000 kroner
    Kolonne 3: Vekst RNB-2008 til 2009, nominell prosentvis vekst
    Kolonne 7: Anslag på merskattevekst i 2008 beregnet ut fra fordelingen av skatteinntekter 2007. Tallene er i 2008-kroner.

   Til toppen