Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Fylkesoversikt
(0.6 MB)

Østfold

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringa foreslår å setje av 3,5 millionar kroner til å oppretta ei ny, samla museumseining i Østfold der Halden historiske Samlinger, Fredrikstad Museum og Østfoldmuseet inngår. Etter planen skal Halden historiske Samlingar og Fredrikstad Museum etablere ei felles stifting innan 1. februar 2009, som sidan skal forhandle med Østfold om konsolidering. Målet er ein intensjonsavtale som omfattar alle Østfold-musea i første halvår 2009.
 • Det er teknisk plassert 1 million kroner under Østfold Teater til utvikling av scenekunst i Østfold. Regjeringa foreslår å gi 1 million kroner til Opera Østfold. Dette er eit nytt tiltak og eit ledd i opptrappinga av region- og distriktsoperaverksemda. Løyvinga til Det Norske Blåseensemble anno 1734 skal aukast med 1,2 millionar kroner til om lag 18,2 millionar kroner.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2008

Endring

Endring i pst.

Forslag 2009

Det Norske Blåseensemble anno 1734

16 986

1 200

7,1

18 186

Fredrikstad Museum

2 807

124

4,4

2 931

Halden historiske Samlinger

4 139

182

4,4

4 321

Opera Østfold

1 000

1 000

Punkt Ø

7 999

500

6,3

8 499

Studium Actoris og Folk i gata-festival

600

26

4,3

626

Østfold - museumskonsolidering

3 500

3 500

Østfold Teater

2 301

1 000

43,5

3 301

Østfoldmuseet

7 232

318

4,4

7 550

Østfold

42 064

7 850

18,7

49 914


 • Regjeringen foreslår å etablere 1 ny stipendiatstilling ved Høgskolen i Østfold. Stillingen bevilges med ny og høyere sats på 800000 kroner.
 • Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Høgskolen i Østfold med 3,093 millioner kroner.

Tabellen under viser utvikling fra 2008 til 2009 i samlet bevilgningsnivå til universitets- og høyskoleinstitusjonene i Østfold.

Budsjett 2009

Saldert budsjett 2008

Utvikling

Høgskolen i Østfold

401 041 000

379 836 000

6 %


 • 320 millioner kroner er foreslått som statlige investeringsmidler for arbeid på E18 på stamveistrekningen Riksgrensen/Ørje – Oslo. I tillegg er det regnet med 110 millioner kroner i bompenger. Innenfor denne rammen videreføres prosjektet Krosby – Knapstad. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, i all hovedsak trafikksikkerhetstiltak.
 • Til E18-prosjektet Krosby – Knapstad er det satt av i alt 370 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av veibredde og midtrekkverk. Ny bro over Glomma og tunnel gjennom Romsåsen inngår i prosjektet, sammen med nødvendig omlegging av lokalveinettet vestover fra Askim. Anleggsarbeidene startet i august 2007, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2010. Av de foreslåtte midlene forutsettes 110 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
 • Til prosjektet E6 fra Svinesund og gjennom Sarpsborg (Svingenskogen – Åsgård) er det ført opp i alt 175 millioner kroner. Av dette forutsettes 95 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet, mens resten er statlige midler. Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende E6 fra to- og trefelts vei til firefelts vei på en 34 kilometer lang strekning i kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Råde. Veien bygges med 26 meter veibredde og midtrekkverk. I prosjektet inngår blant annet bygging av en ny bro over Glomma parallelt med dagens bro. I perioden fra oktober 2006 til juli 2008 er det åpnet flere delstrekninger. Resten av prosjektet åpnes for trafikk i november 2008. Midlene i 2009 vil i hovedsak gå til sluttoppgjør, mens støyskjerming, bygging av rasteplass og legging av slitelag vil gjenstå til 2010.
 • Til ”øvrige riksveier”, det vil si riksveier utenom stamveinettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 78 millioner kroner for 2009. I tillegg er det regnet med at Østfold får stilt til disposisjon 296 millioner kroner i bompenger.
 • Innenfor denne rammen prioriteres videreføring av prosjektet riksvei 108 Ny Kråkerøyforbindelse. Anleggsarbeidene startet i september 2008. I alt er det lagt til grunn 288 millioner kroner til dette prosjektet. Av dette beløpet er 265 millioner kroner bompenger.
 • Innenfor den statlige rammen prioriteres i tillegg mindre investeringstiltak, blant annet videreføring av arbeidene med å utbedre riksvei 108 Hvalertunnelen. I tillegg prioriteres tiltak for kollektivtrafikken og bygging av gang- og sykkelveier.
 • I budsjettforslaget er det forutsatt at 31 millioner kroner fra Østfoldpakka skal brukes til tiltak på sideveier til E18. Det er blant annet lagt opp til å starte arbeidene med utbedring av riksvei 115 på strekningen Vamma – Ringnesdalen i Askim kommune, som er den viktigste forbindelsen mellom Skiptvet og E18.
 • For 2009 er det satt av 40 millioner kroner til jernbaneprosjektet Halden driftsbanegård på Østfoldbanen. For videre planlegging og budsjettering er det lagt til grunn et samlet kostnadsoverslag på vel 100 millioner kroner. Det tas sikte på at utbyggingen skal være ferdig i 2010/2011. Innenfor foreslåtte midler til kapasitetsøkende tiltak på jernbanenettet er det ellers avsatt midler til videre arbeid med utbygging av Berg kryssingsspor på Østfoldbanen.
 • Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det på landsbasis foreslått 323,4 millioner kroner. Ordningen har som formål å påvirke transportutviklingen i de større byområdene, slik at flere velger kollektivtransport framfor egen bil. Fredrikstad/Sarpsborg og åtte andre byområder vil i 2009 være omfattet av ordningen, og vil dermed bli invitert til å søke om å få tildelt midler fra ordningen. Ved tildeling av midler vil det bli lagt avgjørende vekt på utviklingen i kollektivtransporten og personbilbruken de siste årene. I tråd med ”Klimaforliket” (Innst.S.nr. 145 (2007-2008) skal halve bevilgningen reserveres byområder som inngår forpliktende avtaler med staten om å ta i bruk virkemidler som virker reduserende på bilbruken.
 • Regjeringen foreslår at Helse Sør-Øst RHF får økt basisbevilgningen til å lette omstillinger med 271 millioner kroner, til 1,5 prosent aktivitetsvekst med 390 millioner kroner, til pensjoner med 1 954 millioner kroner og opptrappingsplan rus med 78 mill. kr. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Ved Rygge flystasjon vil Luftforsvaret fortsette videreutviklingen av helikoptermiljøet.
 • Ved redningshelikoptertjenesten ved Rygge flystasjon ble det i 2008 etablert døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege. Aktiviteten videreføres i 2009, mens eksisterende hangar vil bli utbedret.
 • Som et ledd i satsingen på vedlikehold av nasjonale festningsverk, planlegges det å starte fjellsikring og utbedringpå de mest utsatte og ustabile deler av festningsmurene samt reparasjon av tak ved Fredriksten festning.
 • Nødnett er et nytt landsomfattende digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen. Det vil gi etatene et felles, sikkert og avlyttingsfritt kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker. Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet). Utbyggingen av Nødnett er om lag ett år forsinket. Etter ny fremdriftsplan skal nødetatene i første utbyggingstrinn ta Nødnett i operativ bruk i 2009. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvaret for utbyggingen av systemet og skal eie og forvalte radiosambandet for nødetatene på vegne av staten.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 81 millioner kroner på Justisdepartementets budsjett til engangsinvesteringer og en byggebevilgning på 550 millioner kroner på Fornyings- og administrasjonsdepartementets budsjett til Halden fengsel i budsjettet for 2009. Halden fengsel vil med 251 nye fengselsplasser når fengselet står klar til bruk i 2010 bidra til å ivareta kriminalomsorgens fremtidige kapasitetsbehov.
 • Verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold gjennomføres.
 • Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres.
 • I løpet av 2009 er det planlagt utvidet vern av Hvaler som en del av nasjonalparkplanen.
 • Bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er økt med 30 millioner kroner for hele landet. Av økningen er 2 millioner kroner satt av til kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste ved skadefellingsoppdrag. Videre er bevilgningen til bestandsovervåking av rovvilt økt med 6 millioner kroner, rovviltkontaktnettets budsjett med 4 millioner kroner, og SNOs fellingslag med 1 million kroner. Dette vil også berøre rovviltregion 4 Oslo, Akershus og Østfold. For øvrig øker bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 13 millioner kroner, primært til villreinerstatninger.
 • Det er lagt frem en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlig anskaffelser. Kompetanseoppbygging er et helt sentralt element i handlingsplanen og det vil bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i fylkene som skal bistå offentlige virksomheter i den operative gjennomføringen.
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokal verdi og hvor engasjementet fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 4 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, blant annet Værne kloster i Rygge.
 • Satsingen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med en økning på nær 14 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprosjektet ”Framtidens byer”. Sarpsborg og Fredrikstad er to av de 13 byene som tar del i dette prosjektet.
 • Regjeringen foreslår at 60 millioner kroner bevilges til ordningen for utjevning av nettleie i 2009, en dobling av nivået fra 2008. Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Østfold vil bli omfattet av ordningen.

 • I 2009 vil Olje- og energidepartementet gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat gi bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred, samt gi bistand til gjennomføring av miljøtiltak i vassdrag. Regjeringen foreslår å styrke bistanden til NVE på til sammen om lag 108 millioner kroner til statlig skredbistand. Østfold berøres av denne ordningen.
 • ØTelemark- og Haldenkanalen har siden midten av 1990-tallet vært eid av regionale myndigheter. Behovet for rehabilitering av sluser og dammer er stort. Regjeringen vil bidra til å bevare disse unike nasjonale kulturminnene. Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak øker derfor fra 5 til 7 millioner kroner i statsbudsjettet for 2009. I tillegg vil OED omprioritere 4 millioner kroner på inneværende års budsjett, slik at arbeidet kan starte så snart som mulig
 • Det foreslås en bevilgning på 19,4 millioner kroner (18,82 millioner kroner i 2008) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer både midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst) og kommunale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg). Midlene til dette formålet er likt fordelt mellom fylkene som deltar i det enkelte program.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2008-2009 er på landsbasis 6,3 prosent, regnet fra anslag på regnskap 2008.

  Frie inntekter er i tabellen vist som skatt på inntekt og formue (inklusive inntektsutjevning) og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2008 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2008 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

  Når det gjelder skatt er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2007, siden skattetall for 2008 ikke foreligger før i januar 2009. For den enkelte kommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle.

  Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter for 2008 økt med 1 milliard kroner. Veksten fra 2008 til 2009 er også påvirket av at engangsbevilgningen på 100 millioner kroner til fylkeskommunene som Stortinget vedtok i RNB-behandlingen, ikke er videreført. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2008 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2008 er 1,1 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil realveksten i sektorens frie inntekter i 2009 bli 1,7 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008-2009), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k. Kolonne 7 viser anslag på merskattevekst i 2008 etter framleggelsen av RNB.

  Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2009 på 4,5 prosent.

  Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksttallene inkluderer videre ikke 100 millioner i ekstra skjønn til kommuner i Sør-Norge som også skal fordeles av fylkesmannen. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene og ekstra skjønn til kommuner i Sør-Norge vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning. Eiendomsskatter med mer er inkludert i vekstanslaget for landet, men ikke fordelt på fylker og enkeltkommuner.

   

  Kommunene i Østfold

  Vekst i frie inntekter fra 2008-2009

  Fra 2008-2009 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 6,9 prosent (fra RNB-nivå 2008). Kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 7,6 prosent (fra RNB-nivå 2008).

  I Østfold har 12 av 18 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Trøgstad kommune med 9,8 prosent, mens Skiptvet kommune har lavest vekst med 6,3 prosent.

  Den sterke veksten for Trøgstad kommune skyldes omlegginger av skatteelementene i inntektssystemet og endring av kriteriedata.

  Den svake veksten for Skiptvet kommune skyldes endring av kriteriedata

  Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

  Sett under ett hadde kommunene i Østfold i 2007 utgiftskorrigerte frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Østfold hadde 2 av 18 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, distriktspolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

  Finansielle indikatorer

  Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Østfold hadde i 2007 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 1,9 prosent.

  Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Østfold hadde i gjennomsnitt 29 366 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2007. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 29 869 kroner per innbygger.

   

  Østfold fylkeskommune

  Vekst i frie inntekter fra 2008-2009

  Østfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,5 prosent (fra RNB-nivå 2008) i 2009, som er 0,4 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 6,9 prosent.

  Finansielle indikatorer

  Østfold fylkeskommune hadde i 2007 et netto driftsresultat på 4,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 4,0 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 4 106 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 4 046 kroner per innbygger.

  Vekst RNB 2008 til 2009

  Kommune

  Anslag på

  frie

  inntekter

  2009

  (1 000 kr)

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  Prosent

  Utgiftskorr.

  frie

  inntekter

  2007

  (i % av landsgj.)

  Netto drifts-

  resultat i pst.

  av drifts-

  inntektene

  Netto

  lånegjeld

  (kr. per innb.)

  Anslag på

  merskattevekst

  2008 etter

  RNB

  (i 2008 kroner)

  1

  2

  3,0

  4

  5

  6

  7

  0101 Halden

  902 749

  60 973

  7,2

  92

  0,5

  26 631

  4 970

  0104 Moss

  884 818

  56 795

  6,9

  94

  3,1

  4 053

  5 241

  0105 Sarpsborg

  1 615 054

  114 818

  7,7

  93

  2,6

  24 337

  9 054

  0106 Fredrikstad

  2 275 105

  153 274

  7,2

  93

  1,8

  41 032

  12 818

  0111 Hvaler

  136 899

  11 128

  8,8

  94

  -2,1

  48 583

  724

  0118 Aremark

  68 742

  5 617

  8,9

  112

  2,4

  16 059

  280

  0119 Marker

  128 291

  7 804

  6,5

  93

  4,3

  36 513

  612

  0121 Rømskog

  38 482

  2 688

  7,5

  118

  7,7

  27 114

  116

  0122 Trøgstad

  177 193

  15 769

  9,8

  93

  1,9

  25 668

  895

  0123 Spydeberg

  161 677

  11 085

  7,4

  94

  2,5

  27 716

  907

  0124 Askim

  438 535

  27 549

  6,7

  94

  3,3

  27 121

  2 568

  0125 Eidsberg

  349 546

  26 181

  8,1

  93

  2,9

  39 810

  1 871

  0127 Skiptvet

  116 560

  6 892

  6,3

  93

  9,9

  9 030

  624

  0128 Rakkestad

  264 847

  16 966

  6,8

  93

  0,6

  50 296

  1 331

  0135 Råde

  213 923

  16 846

  8,5

  94

  -4,1

  27 996

  1 224

  0136 Rygge

  436 141

  31 026

  7,7

  93

  1,2

  30 560

  2 494

  0137 Våler

  135 556

  8 525

  6,7

  94

  2,2

  28 886

  762

  0138 Hobøl

  149 097

  9 216

  6,6

  95

  4,6

  31 207

  836

  Fordeles gjennom året

  28 000

  Østfold

  8521215

  605152

  7,6

  93

  2,1

  29 366

  47 327

  Østfold fylkeskommune

  1876103

  114430

  6,5

  96

  4,6

  4 106

  5 446

    Kolonne 1: Anslag på frie inntekter 2009, 1000 kroner
    Kolonne 2: Vekst RNB-2008 til 2009, nominelle tall i 1000 kroner
    Kolonne 3: Vekst RNB-2008 til 2009, nominell prosentvis vekst
    Kolonne 7: Anslag på merskattevekst i 2008 beregnet ut fra fordelingen av skatteinntekter 2007. Tallene er i 2008-kroner.

   Til toppen