Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Fylkesoversikt
(0.6 MB)

Rogaland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringa foreslår i statsbudsjett for 2009 å auke løyvinga til Stavanger Symfoniorkester med 7,3 millionar til 53,2 millionar kroner.
 • I tillegg legg Regjeringa inn eit investeringstilskot på 20 millionar kroner til bygging av eit nytt konserthus i Stavanger. Ramma for det statlege tilskotet til konserthuset er 250 millionar kroner.
 • Rogaland Teater får ein auke i tilskotet på 4 millionar kroner og dermed 42,9 millionar kroner i alt, mens Haugesund teater får 1 million kroner meir, til saman 7,1 millionar kroner.
 • Det er òg lagt inn ei kraftig museumssatsing i Rogaland. Regjeringa foreslår 2 millionar kroner til ei museumskonsolidering der Stavanger Museum og Rogaland kunstmuseum skal inngå. Ryfylkemuseet får auka tilskotet med 527 000 til 3,4 millionar kroner.
 • Regjeringa foreslår også å auke tilskotet til Jærmuseet med 0,7 millionar kroner og til Rogaland Kunstmuseum med 0,3 millionar kroner for å frigjere spelemidlar i samband med at Den kulturelle skulesekken skal utvidast til den vidaregåande skulen.
 • Også mange mindre kulturtiltak vil få auka støtte i 2009. Kammermusikkfestivalen i Stavanger får auka tilskotet med 200 000 kroner til 1,4 millionar, Kapittelfestivalen aukar med 100 000 kroner til 626 000 kroner, og Tou Scene aukar med 100 000 kroner til 641 000 kroner.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2008

Endring

Endring i pst.

Forslag 2009

Dalane Folkemuseum

2 421

107

4,4

2 528

Det Norske Misjonsselskaps Arkiv

1 083

48

4,4

1 131

Haugalandmuseene

2 667

117

4,4

2 784

Haugesund Teater AS

6 162

1 000

16,2

7 162

Jærmuseet

8 802

1 089

12,4

9 891

Kammermusikkfestivalen i Stavanger (ICMF)

1 200

200

16,7

1 400

Kapittelfestivalen, Stavanger

526

100

19,0

626

Rogaland - museumskonsolidering

2 000

2 000

Rogaland Kunstmuseum

4 558

493

10,8

5 051

Rogaland Teater AS

38 893

4 000

10,3

42 893

Ryfylkemuseet

2 875

527

18,3

3 402

Stavanger Museum

6 313

278

4,4

6 591

Stavanger Symfoniorkester

45 898

7 301

15,9

53 199

Tou Scene

541

100

18,5

641

Rogaland

121 939

17 360

14,2

139 299

Stavanger - europeisk kulturhovedstad

40 000

-40 000

-100,0

Konserthus i Stavanger (investeringstilskudd)

20 000


 • Regjeringen foreslår å etablere 2 nye stipendiatstillinger og 1 post.dok.stilling ved Universitetet i Stavanger. Stillingene bevilges med ny og høyere sats på 800000 kroner.
 • Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Universitetet i Stavanger med 12,627 millioner kroner.
 • Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Høgskulen i landbruk og bygdenæringer med 0,015 millioner kroner.
 • Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Misjonshøgskolen, Stavanger med 0,133 millioner kroner.
 • Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Rogaland høgskole med 0,205 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner til integrasjonsprosessen mellom Arkeologisk museum i Stavanger og Universitetet i Stavanger.

Tabellen under viser utvikling fra 2008 til 2009 i samlet bevilgningsnivå til universitets- og høyskoleinstitusjonene i Rogaland.

Budsjett 2009

Saldert budsjett 2008

Utvikling

Universitetet i Stavanger

809 535 000

725 452 000

12 %

Misjonshøgskolen

17 654 000

18 663 000

-5 %

Høgskolen landbruk og bygdenæringer

2 132 000

2 315 000

-8 %


 • 135 millionar kroner er sett av til E39 Stangeland – Sandved. Prosjektet omfattar utviding av eksisterande E39 frå to til fire felt på ei 2,2 kilometer lang strekning mellom kryss med riksveg 509 og kryss med riksveg 44 i Sandnes kommune. I prosjektet inngår også omfattande støytiltak. Anleggsarbeidet tar til i desember 2008, og prosjektet skal etter planen opnast for trafikk sommaren 2010. Av dei føreslåtte midlane i 2009 skal 70 millionar kroner stillast til rådvelde av Sandnes kommune som forskott. Innanfor investeringsramma for E39 Kristiansand – Stavanger – Bergen er det elles lagt opp til å vidareføre arbeidet med Tjensvollkrysset i Stavanger, og det er dessutan sett av midlar til å byggje midtrekkverk på ei 1,5 kilometer lang strekning på eksisterande firefelts veg ved Hinna.
 • For ”øvrige riksvegar”, det vil seie riksvegar utanom stamvegnettet, er det foreslått ei samla statleg investeringsramme på 258 millionar kroner, medrekna 36 millionar kroner til rassikring. I tillegg er det rekna med at Rogaland får til rådvelde 494 millionar kroner i bompengar. Bompengane er fordelte med 226 millionar kroner til prosjekt og tiltak innanfor Nord-Jærenpakka, 125 millionar kroner til riksveg 519 fastlandsamband til Finnøy (Finnfast), 95 millionar kroner til riksveg 47 T-forbindelsen, 24 millionar kroner til vidare utbygging av riksveg 45 i Gjesdal kommune og 24 millionar kroner til tiltak innanfor Haugalandspakka.
 • Innanfor Nord-Jærenpakka blir prosjektet riksveg 44 Stangeland – Skjæveland fullfinansiert. Det er sett av 73 millionar kroner til dette prosjektet i 2009, medrekna 53,5 millionar kroner i bompengar. I tillegg er det sett av 16 millionar kroner i bompengar til å fullfinansiere prosjektet riksveg 44 Omkøyringsveg Klepp. Begge prosjekta blei opna for trafikk i desember 2007. I tillegg prioriterer ein fleire mindre investeringstiltak, med hovudvekt på kollektivtrafikktiltak.
 • Til prosjektet riksveg 510 Solasplitten i Stavanger og Sola kommuner er det lagt opp til å bruke 20 millionar kroner i bompengar til å starte prosjektet i 2009, med føresetnad om at det blir tilslutning til eit opplegg som sikrar fullfinansiering av prosjektet. Dette prosjektet inngår i ei ny veglenkje mellom E39, Stavanger lufthamn Sola, og stamnetthamna i Risvika. Kostnadsoverslaget er førebels rekna til 480 millionar 2009-kroner.
 • Rassikringsmidlane vil bli nytta til å starte arbeidet på prosjektet riksveg 13 Osberg i Suldal kommune. I tillegg er det sett av midlar til tilbakebetaling til Bjerkereim kommune for forskottering til arbeid med rassikring på riksveg 503 i Gloppedalen.
 • 761 millionar kroner er for 2009 sett av til vidare arbeid med utbygging til dobbeltspor Sandnes – Stavanger, medan det vil bli brukt 110 millionar kroner av vedlikehaldsmidlane til å fornye det eksisterande sporet.
 • Til arbeid med å sluttføre prosjektet Ganddal godsterminal er det foreslått 52 millionar kroner.
 • Innanfor den foreslåtte løyvinga til kapasitetsaukande tiltak på jernbanenettet er det sett av midler til bygging av Ualand kryssingsspor på Sørlandsbanen. Prosjektet omfatter forlenging og ombygging av det eksisterande kryssingssporet. Saman med andre kryssingsspor på Sørlandsbanen vil prosjektet auke kapasiteten for gods mellom Kristiansand og Ganddal. Arbeidet med hovudplan og reguleringsplan pågår. Kostnadene er førebels rekna til om lag 60 millionar kroner. Endeleg kostnadsoverslag vil bli fastsett i samband med at Jernbaneverket godkjenner hovudplan for prosjektet.
 • Til ”Belønningsordninga for betre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområda” er det på landsbasis foreslått 323,4 millionar kroner. Ordninga har som formål å påverke transportutviklinga i dei større byområda, slik at fleire vel kollektivtransport framfor eigen bil. Stavanger og åtte andre byområde vil i 2009 vere omfatta av ordninga, og vil dermed bli inviterte til å søkje om å få løyva midlar frå ordninga. Ved løyving av midlar vil det bli lagt avgjerande vekt på utviklinga i kollektivtransporten og personbilbruken dei siste åra. I tråd med ”Klimaforliket” (Innst.S.nr. 145 (2007-2008) skal halve løyvinga bli reservert byområde som inngår forpliktande avtalar med staten om å ta i bruk verkemiddel som verkar reduserande på bilbruken.
 • Regjeringen foreslår at Helse Vest RHF får økt basisbevilgningen i forbindelse med omfordeling med 243 millioner kroner, til å lette omstillinger med 94 millioner kroner, til 1,5 prosent aktivitetsvekst med 136 millioner kroner, til pensjoner med 680 millioner kroner og opptrappingsplan rus med 26 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom ktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • NATOs Joint Warfare Centre (JWC) videreføres på Jåtta og byggearbeidene til avdelingens nybygg fortsetter i 2009.
 • I tråd med vedtatt langtidsplan vil Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bli opprettet på Reitan ved Bodø. Dagens Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) ved Jåtta legges ned. FOH vil i en overgangsfase fortsatt ha noe virksomhet på Jåtta. Virksomheten ved Jåtta overføres i takt med oppbyggingen av virksomheten på Reitan.
 • Sjøforsvarets og Luftforsvarets rekruttutdanning ved KNM Harald Haarfagre planlegges flyttet til henholdsvis Bergen og Kjevik i langtidsperioden. Madla leir skal legges ned innen utgangen av 2013.
 • Sola flystasjon legges ned som militær flystasjon i løpet av 2009, men Luftforsvarets 330 skvadron videreføres på stedet. Døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege som del av redningshelikoptertjenesten videreføres på Sola.
 • Som en del av omstruktureringen i Heimevernet (HV) vil distriktsstaben for det nye heimevernsdistriktet for Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland (HV-distrikt 08) etableres i Vatneleiren utenfor Sandes.
 • Det blir foreslått å auke løyvinga til Nofima med inntil 3 millionar kroner for å dekkje delar av meirkostnaden knytt til husleige ved Måltidets hus i Stavanger. Måltidets hus er eit viktig bidrag for å samle dei matfaglege miljøa i Noreg.
 • I budsjettet for 2009 foreslår regjeringa å auke tilskotet til kystkultur med 3 millionar kroner knytt til Kystverkets etatsmuseum. Samla bidrag frå Fiskeri- og kystdepartementet er no 6 millionar kroner. Museet vart oppretta i 2008 og fyrmuseet på Lindesnes er koordinator for etatsmuseet. Museet er etablert som ein nettverksmodell med fire samarbeidspartnarar (Fyrmuseet på Lindesnes, Tungenes fyr i Rogaland, samlinga i Dalsfjorden i Møre og Romsdal og Lofotmuseet i Nordland). Modellen legg til grunn ei statleg finansiering på 6 millionar kroner, og ein føreset eit bidrag på lokalt og regionalt nivå på til saman 4 millionar kroner.
 • Egnede og godt vedlikeholdte lokaler er viktige rammebetingelser for kvaliteten på straffegjennomføringen og for kriminalomsorgens tilrettelegging for en tilbakeføringsgaranti. Justisdepartementet vil i 2009 prioritere å avvikle flermannsrommene ved Åna fengsel og erstatte disse med enmannsceller.
 • Det er en økning på 3 millioner kroner til arbeidet med fylkesdelplaner for nasjonale villreinområder. Noe av midlene vil kunne gå til fylket.
 • Det er lagt frem en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Kompetanseoppbygging er et helt sentralt element i handlingsplanen og det vil bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i fylkene som skal bistå offentlige virksomheter i den operative gjennomføringen.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til verdiskapingsprogrammet med 5 millioner kroner i 2009. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekt, hvorav ett berører Rogaland; Norsk tradisjonsfisk som har følgende geografiske nedslagsfelt: Haugesund kommune i Rogaland,samt Seløy i Herøy kommune i Nordland, Kårhamn i Hammerfest kommune i Finnmark, Sandviken i Bergen kommune i Hordaland og Leinøy i Herøy kommune i Møre og Romsdal.
 • Satsingen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med en økning på nær 14 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprosjektet ”Framtidens byer”. Stavanger og Sandnes er to av de 13 byene som tar del i dette prosjektet.
 • Det foreslås bevilget 8,5 millioner kroner til Norsk Oljemuseum i 2009, en økning på 2 millioner kroner i forhold 2008. Den offentlige støtten til museet øker dermed fra om lag 35 prosent i inneværende år til 43 prosent i 2009.
 • I statsbudsjettet for 2009 foreslås det bevilget over 1850 millioner kroner til arbeidet med prosjektene på Mongstad og Kårstø, forskning og teknologiutvikling og internasjonalt arbeid med CO2-håndtering. Regjeringen foreslår en bevilgning på 190millioner kroner til planlegging av fullskala CO2-fangst på Kårstø i 2009.
 • Regjeringen foreslår at 200 millioner kroner bevilges til Oljedirektoratets geologiske kartlegging i Nordland VII og Troms II i 2009. Avslutningen av det treårige kartleggingsprogrammet vil gi ny kunnskap om ressursene i dette området og styrke regjeringens grunnlag for de avgjørelsene som skal tas når forvaltingsplanen skal oppdateres i 2010.
 • Regjeringen foreslår at 60 millioner kroner bevilges til ordningen for utjevning av nettleie i 2009, en dobling av nivået fra 2008. Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Rogaland vil bli omfattet av ordningen.
 • I 2009 vil Olje- og energidepartementet gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat gi bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred, samt gi bistand til gjennomføring av miljøtiltak i vassdrag. Regjeringen foreslår å styrke bistanden til NVE på til sammen om lag 108 millioner kroner til statlig skredbistand. Rogaland berøres av denne ordningen.

 • Det foreslås en bevilgning på 27,2 millioner kroner (25,16 millioner kroner i 2008) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer både midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst) og kommunale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg). Midlene til dette formålet er likt fordelt mellom fylkene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61. Midlene blir fordelt ved årsskiftet når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen for 2009.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2008-2009 er på landsbasis 6,3 prosent, regnet fra anslag på regnskap 2008.

  Frie inntekter er i tabellen vist som skatt på inntekt og formue (inklusive inntektsutjevning) og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2008 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2008 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Når det gjelder skatt er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2007, siden skattetall for 2008 ikke foreligger før i januar 2009. For den enkelte kommune er skattenivået før inntektsutjevning fremskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle.

  Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter for 2008 økt med 1 milliard kroner. Veksten fra 2008 til 2009 er også påvirket av at engangsbevilgningen på 100 millioner kroner til fylkeskommunene som Stortinget vedtok i RNB-behandlingen, ikke er videreført. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2008 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2008 er 1,1 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil realveksten i sektorens frie inntekter i 2009 bli 1,7 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008-2009), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k. Kolonne 7 viser anslag på merskattevekst i 2008 etter framleggelsen av RNB.

  Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2009 på 4,5 prosent.

  Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksttallene inkluderer videre ikke 100 millioner i ekstra skjønn til sørnorske kommuner som også skal fordeles av fylkesmannen. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler/ekstra skjønn Sør-Norge. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning. Eiendomsskatter med mer er inkludert i vekstanslaget for landet, men ikke fordelt på fylker og enkeltkommuner.

   

  Kommunene i Rogaland

  Vekst i frie inntekter fra 2008-2009

  Fra 2008-2009 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 6,9 prosent (fra RNB-nivå 2008). Kommunene i Rogaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,8 prosent (fra RNB-nivå 2008).

  I Rogaland har 15 av 26 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Utsira kommune med 46,4 prosent, mens Sola kommune har lavest vekst med 4,0 prosent.

  Den ekstra sterke veksten for Utsira kommune skyldes at kommunen i 2009 mottar skjønnstilskudd til bygging av ny skole og barnehage.

  Hvis man ser bort fra Utsira, har Lund sterkest vekst på 12,3 prosent. Dette skyldes at Lund vinner på endringer i småkommunetilskuddet. Lund mottar nå fullt småkommunetilskudd, på grunn av at nedtrappingen av tilskuddet for kommuner med mellom 3000 og 3200 innbyggere er avviklet.

  Den svake veksten for Sola kommune skyldes i all hovedsak endringer i skattelementene i inntektssystemet.

  Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

  Sett under ett hadde kommunene i Rogaland i 2007 utgiftskorrigerte frie inntekter på 103 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Rogaland hadde 14 av 26 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, distriktspolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

  Finansielle indikatorer

  Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Rogaland hadde i 2007 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 5,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 1,9 prosent.

  Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Rogaland hadde i gjennomsnitt 14 861 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2007. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 29 869 kroner per innbygger.

   

  Rogaland fylkeskommune

  Vekst i frie inntekter fra 2008-2009

  Rogaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,6 prosent (fra RNB-nivå 2008) i 2009, som er 0,3 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 6,9 prosent.

  Finansielle indikatorer

  Rogaland fylkeskommune hadde i 2007 et netto driftsresultat på 3,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 4,0 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 4 213 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 4 046 kroner per innbygger.

  Vekst RNB 2008 til 2009

  Kommune

  Anslag på

  frie

  inntekter

  2009

  (1 000 kr)

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  Prosent

  Utgiftskorr.

  frie

  inntekter

  2007

  (i % av landsgj.)

  Netto drifts-

  resultat i pst.

  av drifts-

  inntektene

  Netto

  lånegjeld

  (kr. per innb.)

  Anslag på

  merskattevekst

  2008 etter

  RNB

  (i 2008 kroner)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1101 Eigersund

  453 119

  28 392

  6,7

  96

  4,1

  25 160

  2 582

  1102 Sandnes

  1 925 877

  136 427

  7,6

  100

  5,3

  10 528

  12 244

  1103 Stavanger

  3 968 918

  207 401

  5,5

  111

  8,9

  9 075

  26 298

  1106 Haugesund

  1 071 926

  67 915

  6,8

  98

  -2,5

  25 909

  6 289

  1111 Sokndal

  124 706

  12 480

  11,1

  92

  -3,0

  24 530

  577

  1112 Lund

  116 338

  12 773

  12,3

  96

  3,1

  18 961

  553

  1114 Bjerkreim

  94 140

  5 746

  6,5

  99

  7,1

  17 078

  453

  1119 Hå

  479 142

  32 577

  7,3

  95

  6,2

  6 642

  2 832

  1120 Klepp

  499 865

  38 183

  8,3

  98

  3,4

  10 614

  3 022

  1121 Time

  475 928

  35 879

  8,2

  96

  1,1

  12 803

  2 917

  1122 Gjesdal

  300 147

  20 508

  7,3

  95

  1,4

  29 297

  1 785

  1124 Sola

  717 005

  27 750

  4,0

  109

  11,8

  10 519

  4 717

  1127 Randaberg

  316 138

  20 264

  6,8

  104

  6,6

  29 936

  1 949

  1129 Forsand

  59 221

  3 450

  6,2

  122

  7,6

  67 905

  203

  1130 Strand

  349 928

  25 062

  7,7

  94

  2,1

  26 551

  1 990

  1133 Hjelmeland

  111 742

  6 080

  5,8

  107

  0,8

  34 878

  503

  1134 Suldal

  172 233

  9 352

  5,7

  110

  8,4

  11 621

  691

  1135 Sauda

  191 939

  10 799

  6,0

  109

  6,8

  27 026

  874

  1141 Finnøy

  121 977

  8 502

  7,5

  106

  -3,4

  16 320

  486

  1142 Rennesøy

  140 131

  12 661

  9,9

  102

  3,0

  24 947

  743

  1144 Kvitsøy

  31 105

  2 395

  8,3

  132

  7,4

  11 807

  96

  1145 Bokn

  41 651

  3 139

  8,2

  115

  8,8

  42 892

  151

  1146 Tysvær

  319 051

  26 190

  8,9

  93

  1,5

  27 821

  1 713

  1149 Karmøy

  1 205 224

  82 439

  7,3

  94

  3,6

  12 064

  7 055

  1151 Utsira

  29 339

  9 293

  46,4

  180

  10,4

  -10 920

  38

  1160 Vindafjord

  311 834

  23 118

  8,0

  100

  1,7

  24 753

  1 504

  Fordeles gjennom året

  17 158

  4 275

  Rogaland

  13645782

  873050

  6,8

  103

  5,3

  14 861

  82 265

  Rogaland fylkeskommune

  3221981

  200 788

  6,6

  97

  3,5

  4 161

  8 716

    Kolonne 1: Anslag på frie inntekter 2009, 1000 kroner
    Kolonne 2: Vekst RNB-2008 til 2009, nominelle tall i 1000 kroner
    Kolonne 3: Vekst RNB-2008 til 2009, nominell prosentvis vekst
    Kolonne 7: Anslag på merskattevekst i 2008 beregnet ut fra fordelingen av skatteinntekter 2007. Tallene er i 2008-kroner.

   Til toppen