Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Fylkesoversikt
(0.6 MB)

Sør-Trøndelag

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringa foreslår i statsbudsjettet for 2009 ei løyving på 55 millionar kroner i investeringstilskot til Nasjonal opplevingssenter for pop og rock, Rockheim, og eit driftstilskot på 22,5 millionar kroner.
 • I tillegg er det forslag om å løyve 4,5 millionar kroner til ei konsolidert museumseinig i Sør-Trøndelag frå 1. januar 2009. Den nye eininga vil bestå av Museet Kystens Arv, Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Orkla Industrimuseum, Ringve, Trøndelag Folkemuseum og Trondheim Kunstmuseum.
 • Regjeringa legg opp til ei styrking av scenekunst gjennom ein auke i løyvinga på 1,5 millionar kroner til Teaterhuset Avant Garden. Regjeringa foreslår å auke tilskotet til Trondheim Kunstmuseum med 0,3 millionar kroner og å løyve 0,5 millionar kroner til Midtnorsk Vitensenter for å frigjere spelemidlar i samband med at Den kulturelle skulesekken skal utvidast til den vidaregåande skulen.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2008

Endring

Endring i pst.

Forslag 2009

Birka

802

198

24,7

1 000

Cirka Teater

585

100

17,1

685

Jazzcamp for unge kvinnelige instrumentalister

50

-50

-100,0

Kystmuseet i Sør-Trøndelag

1 297

57

4,4

1 354

Midtnorsk Jazzsenter (inkl. Jazzcamp i 2009)

1 660

173

10,4

1 833

Midtnorsk Vitensenter - skolesekkmidler

702

702

Museet Kystens Arv

1 281

56

4,4

1 337

Musikkteatret i Trondheim, Stiftelsen

3 713

500

13,5

4 213

Nidarosdomens guttekor

444

20

4,5

464

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

11 123

489

4,4

11 612

Olavsfestdagene i Trondheim

6 309

1 500

23,8

7 809

Opplevelsessenter for pop/rock - prosjektmidler

5 000

-5 000

-100,0

Orkla Industrimuseum

2 395

105

4,4

2 500

Ringve museum (inkl. oppl.senter pop/rock)

8 694

22 883

263,2

31 577

Rørosmuseet

3 586

158

4,4

3 744

Sør-Trøndelag - museumskonsolidering

4 500

4 500

Teaterhuset Avant Garden

1 069

1 500

140,3

2 569

Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS)

866

500

57,7

1 366

Trondheim internasj. kammermus.konkurr. (TICC)

486

214

44,0

700

Trondheim Jazzorkester

1 043

357

34,2

1 400

Trondheim Kammermuskkkfestival

1 200

200

16,7

1 400

Trondheim Kunstmuseum

5 193

2 020

38,9

7 213

Trondheim Symfoniorkester

48 447

5 301

10,9

53 748

Trondheimsolistene - fast tilskudd

1 931

500

25,9

2 431

Trøndelag Folkemuseum

8 699

383

4,4

9 082

Trøndelag Teater AS

50 415

3 500

6,9

53 915

Ungdommens Kulturmønstring

6 882

500

7,3

7 382

Sør-Trøndelag

173 170

41 366

23,9

214 536

Nasj. oppl.senter for pop og rock (invest.tilsk.)

35 000

55 000


 • Regjeringen foreslår å etablere 27 nye stipendiatstillinger og 8 post.dok.stillinger ved Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet. Stillingene bevilges med ny og høyere sats på 800000 kroner.
 • Regjeringen foreslår å etablere 1 ny stipendiatstilling ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Stillingen bevilges med ny og høyere sats på 800000 kroner.
 • Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Høgskolen i Sør-Trøndelag med 4,329 millioner kroner.
 • Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet med 52,192 millioner kroner.
 • Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Dronning Mauds Minne høgskolen med 0,468 millioner kroner.

Tabellen under viser utvikling fra 2008 til 2009 i samlet bevilgningsnivå til universitets- og høyskoleinstitusjonene i Sør-Trøndelag.

Budsjett 2009

Saldert budsjett 2008

Utvikling

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

3 150 926 000

2 872 514 000

10 %

Høgskolen i Sør-Trøndelag

602 407 000

572 171 000

5 %

Dronning Mauds Minne

73 622 000

66 111 000

11 %


 • Til stamveiprosjektet E6 Nordre avlastningsvei i Trondheim er det foreslått 252 millioner kroner, medregnet 102 millioner som er stilt til disposisjon av Trondheim kommune som forskudd. Prosjektet omfatter bygging av ny vei fra Marienborg i tunnel til Ilsvika/Bynesvegen og videre langs havna fra Ila til Lademoen. Anleggsarbeidene startet i 2004, og prosjektet ventes åpnet for trafikk våren 2010, mot tidligere forutsatt høsten 2009. Dette skyldes forsinkelser i forbindelse med byggingen av tunnelen i Ilaområdet.
 • I budsjettforslaget blir det vist til at det er lokalpolitisk tilslutning til å videreføre bompengeinnkrevingen på prosjektet E6 Trondheim – Stjørdal for å bygge endeparsellene Nidelv bru – Grillstad i Trondheim kommune og Værnes – Kvithammar i Stjørdal kommune. Arbeidet med ekstern kvalitetssikring av prosjektet er gjennomført. På grunn av økte kostnader er Statens vegvesen i dialog med lokale myndigheter for å avklare om det er behov for ny behandling av finansieringsplanen. Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer.
 • Til ”øvrige riksveier”, det vil si riksveier utenom stamveinettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 96 millioner kroner, medregnet 8 millioner kroner til rassikring.
 • Innenfor denne rammen fullfinansieres prosjektet Fjesetbakken på riksvei 30 vest for Singsås i Midtre Gauldal. Prosjektet ble åpnet for trafikk i juni i år. I tillegg er det forutsatt anleggsstart på prosjektet riksvei 717 Sund – Bradden i 2009. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, med vekt på trafikksikkerhetstiltak, tiltak for kollektivtrafikken og mindre utbedringer.
 • Rassikringsmidlene vil bli nyttet til å sikre utsatte punkt på E39 mellom Stormyra og Høgkjølen (Dyregrava) og riksvei 715 (St. Olavsspranget).
 • 150 millioner kroner er foreslått til å starte prosjektet Gevingåsen jernbanetunnel mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag. Utbyggingen vil gi 1,7 kilometer kortere linje i forhold til dagens trasé, om lag fem minutter kortere kjøretid på strekningen Trondheim – Steinkjer og fører dessuten til økt kapasitet for togtrafikken på strekningen Hommelvik – Hell. I tillegg reduseres behovet for vedlikehold på denne strekningen. Tidspunkt for start av prosjektet må sees i sammenheng med Avinors utvidelse av Trondheim lufthavn Værnes, og behov for sprengstein til utfylling av flyplassen. Den direkte nytten av mest mulig samtidig utbygging av disse to prosjektene fører til kostnadsmessige og praktiske følger i form av kort transportavstand for deponering av masse fra tunnelen.
 • 8 millioner kroner er avsatt for å sluttføre prosjektet Brattøra godsterminal i Trondheim. Selve arbeidene avsluttes i løpet av 2008.
 • Innenfor den foreslåtte bevilgningen til kapasitetsøkende tiltak på jernbanen er det satt av midler til å gjøre ferdig arbeidet med spor 3 på Heimdal stasjon på Dovrebanen.
 • Over Jernbaneverkets vedlikeholdsbudsjett er det avsatt i alt 90 millioner kroner til ekstraordinære fornyelsestiltak på Dovrebanen og Bergensbanen for å unngå saktekjøring, blant annet for togtrafikken mellom Trondheim og Oslo.
 • For å hindre dyrepåkjørsler skal det settes i verk tiltak med blant annet gjerding langs de mest utsatte strekningene på Rørosbanen.
 • Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det på landsbasis foreslått 323,4 millioner kroner. Ordningen har som formål å påvirke transportutviklingen i de større byområdene, slik at flere velger kollektivtransport framfor egen bil. Trondheim og åtte andre byområder vil i 2009 være omfattet av ordningen, og vil dermed bli invitert til å søke om å få tildelt midler fra ordningen. Ved tildeling av midler vil det bli lagt avgjørende vekt på utviklingen i kollektivtransporten og personbilbruken de siste årene. I tråd med ”Klimaforliket” (Innst.S.nr. 145 (2007-2008) skal halve bevilgningen reserveres byområder som inngår forpliktende avtaler med staten om å ta i bruk virkemidler som virker reduserende på bilbruken.
 • Regjeringen foreslår at Helse Midt-Norge RHF får økt basisbevilgningen i forbindelse med omfordeling med 224 millioner kroner, til å lette omstillinger med 72 millioner kroner, til 1,5 prosent aktivitetsvekst med 104 millioner kroner, til pensjoner med 519 millioner kroner og opptrappingsplan rus med 20 millioner kr. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Det gis 544000 kroner i tilskudd til kommunalt fiskerihavneanlegg til kai i Sandnesvågen i Bjugn kommune.
 • Ved Ørland hovedflystasjon vil virksomheten knyttet til kampfly og luftvern videreføres. Redningshelikoptertjenesten vil videreføre døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege ved Ørland hovedflystasjon.
 • Til eiendom, bygg og anlegg på Ørland flystasjon er det i perioden 2009-12 planlagt å starte opp prosjekter med et samlet omfang på ca. 150 mill. kroner.
 • I henhold til vedtatt langtidsplan vil HVs utdanningsvirksomhet på Værnes nedlegges i 2009. Eiendom, bygg og anlegg og annen infrastruktur gjøres imidlertid tilgjengelig for HV-distrikt 12.
 • Som et ledd i regjeringens satsing på forsvarsmusikken, er Forsvarets musikk styrket med 7 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2008. Forsvarets musikk vil øke sin aktivitet i 2009 i tråd med bevilgningsøkningen. Luftforsvarets musikkorps videreføres i Trondheim.
 • Som et ledd i vedlikeholdet av nasjonale festningsverk, planlegges det sikring av Dronningens bastion og Den dobbelte tenaljen, samt sikring og utbedringav muren ved Kronprinsens bastion på Kristiansten festning i Trondheim.
 • Bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er økt med 30 millioner kroner for hele landet. Av økningen er 2 millioner kroner satt av til kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste ved skadefellingsoppdrag. Videre er bevilgningen til bestandsovervåking av rovvilt økt med 6 millioner kroner, rovviltkontaktnettets budsjett med 4 millioner kroner, og SNOs fellingslag med 1 million kroner. Dette vil også berøre rovviltregion 6 Midt-Norge. For øvrig øker bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 13 millioner kroner, primært til villreinerstatninger.
 • Det er en økning på 3 millioner kroner til arbeidet med fylkesdelplaner for nasjonale villreinområder. Deler av midlene vil kunne gå til fylket.
 • Det er planlagt vernevedtak for områder med skogvern på statsgrunn, blant annet i Trøndelag. I løpet av høsten 2008 eller i 2009 er det planlagt vern av Hyllingsdalen under nasjonalparkplanen.
 • Satsing på helhetlig forvaltning av norske havområder, herunder er arbeidet med en forvaltningsplan for Norskehavet styrket ytterligere med til sammen 3 millioner kroner i Miljøverndepartementets budsjett for 2009.
 • Det er lagt frem en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Kompetanseoppbygging er et helt sentralt element i handlingsplanen og det vil bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i hvert fylke/region som skal bistå offentlige virksomheter i den operative gjennomføringen.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til verdiskapingsprogrammet med 5 millioner kroner i 2009. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekt, hvorav ett er i Sør-Trøndelag: Pilegrimsleden. Prosjektet berører også Nord-Trøndelag og Oppland.
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokal verdi og hvor det engasjementet fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 4 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, blant annet Reins kloster i Rissa og Sverresborg borgruin i Trondheim.
 • Fondskapital i Kulturminnefondet økes med 200 millioner kroner til i alt 1,2 milliard kroner. Avkastningen er på 43,7 millioner kroner i 2009.
 • Satsingen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med en økning på nær 14 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprosjektet ”Framtidens byer”. Trondheim er en av de 13 byene som tar del i dette prosjektet.
 • Regjeringen legger opp til en omfattende satsning gjennom Enova SF og Energifondet. Totale inntekter til Energifondet budsjetteres til om lag 1426millioner kroner i 2009 (inkludert renter). Enova forvalter Energifondet og er regjeringens viktigste verktøy i satsningen på omlegging av energibruk og energieffektivisering. Energifondet er delvis finansiert fra et påslag på nettariffen på 1 øre/kWh og delvis fra statsbudsjettet og avkastingen fra Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering (Grunnfondet). Over statsbudsjettet foreslås en bevilgning på 200 millioner kroner. Enova har 43 ansatte og har kontorer i Trondheim.
 • Regjeringen foreslår at 60 millioner kroner bevilges til ordningen for utjevning av nettleie i 2009, en dobling av nivået fra 2008. Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Ved å doble bevilgningen til 60 millioner kroner i 2009, vil om lag 5 500 nettkunder bli omfattet av ordningen. Dette er en økning i nettkunder på over 260 prosent.
 • I 2009 vil Olje- og energidepartementet gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat gi bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred, samt gi bistand til gjennomføring av miljøtiltak i vassdrag. Regjeringen foreslår å styrke bistanden til NVE på til sammen om lag 108 millioner kroner til statlig skredbistand. Sør- Trøndelag berøres av denne ordningen.
 • Ordningen med husleietvistutvalg foreslås utvidet til å omfatte Trondheim og Bergen , samtidig som Regjeringen foreslår at Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus gjøres permanent. Husleietvistutvalgeter et tvisteløsningsorgan som kan avgjøre alle typer tvister om leie av bolig.
 • Det foreslås en bevilgning på 79,2 millioner kroner (74,47 millioner kroner i 2008) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer både midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst) og kommunale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg). Midlene til dette formålet er likt fordelt mellom fylkene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt ved årsskiftet når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen for 2009.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2008-2009 er på landsbasis 6,3 prosent, regnet fra anslag på regnskap 2008.

  Frie inntekter er i tabellen vist som skatt på inntekt og formue (inklusive inntektsutjevning) og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2008 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2008 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Når det gjelder skatt er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2007, siden skattetall for 2008 ikke foreligger før i januar 2009. For den enkelte kommune er skattenivået før inntektsutjevning fremskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle.

  Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter for 2008 økt med 1 milliard kroner. Veksten fra 2008 til 2009 er også påvirket av at engangsbevilgningen på 100 millioner kroner til fylkeskommunene som Stortinget vedtok i RNB-behandlingen, ikke er videreført. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2008 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2008 er 1,1 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil realveksten i sektorens frie inntekter i 2009 bli 1,7 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008-2009), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k. Kolonne 7 viser anslag på merskattevekst i 2008 etter framleggelsen av RNB.

  Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2009 på 4,5 prosent.

  Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksttallene inkluderer videre ikke 100 millioner kroner i ekstra skjønnsmidler til kommuner i Sør-Norge som også skal fordeles av fylkesmannen. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler/ekstra skjønn til kommuner i Sør-Norge. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning.

   

  Kommunene i Sør-Trøndelag

  Vekst i frie inntekter fra 2008-2009

  Fra 2008-2009 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 6,9 prosent (fra RNB-nivå 2008). Kommunene i Sør-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 8,0 prosent (fra RNB-nivå 2008).

  I Sør-Trøndelag har 18 av 25 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Bjugn kommune med 12,4 prosent, og Åfjord kommune med 12,2 prosent. Holtålen kommune har lavest vekst med 5,6 prosent.

  Den sterke veksten for Bjugn og Åfjord kommuner skyldes i all hovedsak at kommunene får det nye distriktstilskudd Sør-Norge i 2009. I tillegg tjener kommunene noe på endringer i kriteriedata.

  Den svake veksten for Holtålen kommune skyldes i all hovedsak endringer i kriteriedata.

  Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

  Sett under ett hadde kommunene i Sør-Trøndelag i 2007 utgiftskorrigerte frie inntekter på 96 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Sør-Trøndelag hadde 7 av 25 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, distriktspolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

  Finansielle indikatorer

  Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i 2007 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 1,9 prosent.

  Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 27 024 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2007. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 29 869 kroner per innbygger.

   

  Sør-Trøndelag fylkeskommune

  Vekst i frie inntekter fra 2008-2009

  Sør-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 8,0 prosent (fra RNB-nivå 2008) i 2009, som er 1,1 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 6,9 prosent.

  Finansielle indikatorer

  Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2007 et netto driftsresultat på 1,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 4,0 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 6 788 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 4 046 kroner per innbygger.

  Vekst RNB 2008 til 2009

  Kommune

  Anslag på

  frie

  inntekter

  2009

  (1 000 kr)

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  Prosent

  Utgiftskorr.

  frie

  inntekter

  2007

  (i % av landsgj.)

  Netto drifts-

  resultat i pst.

  av drifts-

  inntektene

  Netto

  lånegjeld

  (kr. per innb.)

  Anslag på

  merskattevekst

  2008 etter

  RNB

  (i 2008 kroner)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1601 Trondheim

  4 852 104

  319 523

  7,0

  97

  1,6

  19 723

  30 749

  1612 Hemne

  150 829

  16 040

  11,9

  92

  4,1

  39 617

  746

  1613 Snillfjord

  59 425

  5 257

  9,7

  120

  4,1

  42 356

  180

  1617 Hitra

  163 669

  13 649

  9,1

  100

  0,6

  85 248

  730

  1620 Frøya

  164 009

  15 973

  10,8

  94

  1,8

  39 062

  732

  1621 Ørland

  173 211

  13 006

  8,1

  96

  0,5

  56 746

  893

  1622 Agdenes

  88 391

  6 901

  8,5

  105

  7,2

  23 122

  309

  1624 Rissa

  244 066

  20 712

  9,3

  95

  1,5

  35 588

  1 118

  1627 Bjugn

  174 187

  19 227

  12,4

  95

  -0,6

  44 915

  807

  1630 Åfjord

  134 219

  14 570

  12,2

  93

  6,7

  50 054

  565

  1632 Roan

  57 366

  3 565

  6,6

  117

  0,9

  46 639

  176

  1633 Osen

  55 164

  3 062

  5,9

  110

  -2,9

  42 260

  183

  1634 Oppdal

  224 805

  22 940

  11,4

  93

  1,7

  38 064

  1 161

  1635 Rennebu

  108 785

  6 656

  6,5

  99

  6,4

  40 807

  454

  1636 Meldal

  159 988

  16 338

  11,4

  96

  1,6

  28 211

  679

  1638 Orkdal

  343 476

  21 643

  6,7

  93

  4,4

  25 760

  1 952

  1640 Røros

  204 790

  20 393

  11,1

  92

  -0,2

  34 898

  996

  1644 Holtålen

  89 258

  4 701

  5,6

  100

  -0,8

  30 057

  363

  1648 Midtre Gauldal

  224 781

  17 934

  8,7

  95

  -4,5

  31 162

  1 035

  1653 Melhus

  450 208

  31 701

  7,6

  93

  3,0

  48 041

  2 558

  1657 Skaun

  197 019

  12 789

  6,9

  92

  -6,6

  51 012

  1 119

  1662 Klæbu

  168 485

  10 672

  6,8

  99

  -1,3

  32 062

  986

  1663 Malvik

  377 323

  25 571

  7,3

  93

  4,0

  7 354

  2 224

  1664 Selbu

  160 653

  14 035

  9,6

  96

  2,4

  37 649

  705

  1665 Tydal

  42 682

  2 481

  6,2

  112

  6,1

  28 140

  151

  Fordeles gjennom året

  46 616

  12 263

  Sør-Trøndelag

  9115511

  671603

  8,0

  96

  1,6

  27 024

  51 574

  Sør-Trøndelag fylkeskommune

  2211403

  142829

  6,9

  95

  1,9

  6 788

  5 842

    Kolonne 1: Anslag på frie inntekter 2009, 1000 kroner
    Kolonne 2: Vekst RNB-2008 til 2009, nominelle tall i 1000 kroner
    Kolonne 3: Vekst RNB-2008 til 2009, nominell prosentvis vekst
    Kolonne 7: Anslag på merskattevekst i 2008 beregnet ut fra fordelingen av skatteinntekter 2007. Tallene er i 2008-kroner.

   Til toppen