Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Fylkesoversikt
(0.6 MB)

Vest-Agder

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringa foreslår i statsbudsjettet for 2009 ein auke i løyvinga til Kristiansand Symfoniorkester med 3,4 millionar kroner til om lag 36,5 millionar kroner.
 • I tillegg foreslår regjeringa 25 millionar kroner i 2009 til bygging av Kilden, Teater og konserthus Sørlandet. Ramma for det statlege tilskotet er 408 millionar kroner.
 • Agder Teater AS får ein auke på 1,5 millionar kroner til 17,6 millionar.Regjeringa vil auke tilskotet til Sørlandets Kunstmuseum med 0,3 millionar kroner for å frigjere spelemiddel i samband med at Den kulturelle skulesekken skal utvidast til den vidaregåande skulen.
 • Opera Sør, Kristiansand aukar tilskotet med 500 000 kroner til nær 3,6 millionar kroner, mens Nettsted for unge kunstnere, TRAFO.no får 149 000 kroner i auke slik at samla tilskot blir vel 1,2 millionar kroner. Assitejs barne- og ungdomsfestival får auka tilskotet med 109 000 til 200 000 kroner.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2008

Endring

Endring i pst.

Forslag 2009

Agder naturmuseum og botaniske hage

3 038

134

4,4

3 172

Agder Teater A/S

16 133

1 500

9,3

17 633

Arkivet, Stiftelsen

1 125

50

4,4

1 175

ASSITEJs barne og ungdomsfestival

91

109

119,8

200

Christiansand Protestfestival

261

11

4,2

272

Fullriggeren Sørlandet

3 582

158

4,4

3 740

Kristiansand Symfoniorkester

33 063

3 400

10,3

36 463

Nettsted for unge kunstnere, Trafo.no

1 119

149

13,3

1 268

Opera Sør, Kristiansand

3 076

500

16,3

3 576

Sørlandets Kunstmuseum

6 734

588

8,7

7 322

Vest-Agder-museet

12 276

540

4,4

12 816

Vest-Agder

80 498

7 139

8,9

87 637

Teater/kons.hus for Sørlandet (invest.tilsk.)

2 000

25 000


 • Regjeringen foreslår å etablere 2 nye stipendiatstillinger og 1 post.dok.stilling ved Universitetet i Agder. Stillingene bevilges med ny og høyere sats på 800 000 kroner.
 • Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Universitetet i Agder med 6,023 millioner kroner.
 • Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Ansgar teologiske høgskole med 0,073 millioner kroner.
 • Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Mediehøgskolen, Gimlekollen med 0,092 millioner kroner.

Tabellen under viser utvikling fra 2008 til 2009 i samlet bevilgningsnivå til universitets- og høyskoleinstitusjonene i Vest-Agder.

Budsjett 2009

Saldert budsjett 2008

Utvikling

Universitetet i Agder

758 809 000

729 781 000

4 %

Ansgar teologiske høyskole

10 651 000

10 148 000

5 %

Mediehøgskolen Gimlekollen

12 142 000

11 781 000

3 %


 • 30 millioner kroner er foreslått til prosjektet E39 Vigeland – Osestad. Prosjektet omfatter en om lag 5,2 kilometer lang strekning i Lindesnes kommune. På den 1,7 kilometer lange delstrekningen Vigeland – Fardal utbedres eksisterende vei. På delstrekningen Fardal – Osestad bygges ny tofelts vei med forbikjøringsfelt og midtrekkverk. I hver ende av delstrekningen bygges rundkjøring. Tre bruer og en miljøtunnel inngår i prosjektet. Anleggsarbeidene skal etter planen startes høsten 2009, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2012.
 • Innenfor investeringsrammen for E39 Kristiansand – Stavanger – Bergen er det lagt opp til å bygge midtrekkverk på en 1,5 kilometer lang gjenstående strekning mellom Storenes og Tangvall i Vest-Agder.
 • Til ”øvrige riksveier”, det vil si riksveier utenom stamveinettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 112 millioner kroner for 2009. Av dette er 15,7 millioner kroner avsatt til forsøket med alternativ organisering av transportsystemet i Kristiansandsregionen, mens 6 millioner kroner gjelder rassikring. I tillegg er det regnet med at Vest-Agder får stilt til disposisjon 163 millioner kroner i bompenger og tilskudd.
 • Det legges til grunn et revidert opplegg for Listerpakken, i tråd med lokalpolitiske vedtak. For neste år er det satt av 52 millioner kroner til å fullføre prosjektet riksvei 465 Kjørrefjord – Ulland, strekningen Hanesund – Sunde. Av dette beløpet er 2 millioner kroner bompenger. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i mars 2009. I tillegg startes hovedarbeidene på fylkesveiprosjektet Skråveien som omfatter bygging av ny nord- sørgående veiforbindelse like vest for Farsund sentrum. Prosjektet finansieres med bompenger og tilskudd fra Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune. I tillegg videreføres arbeidene med utbedring av riksvei 452 mellom Fagerholt og Justvik. Prosjektet er en forutsetning for planlagt boligbygging i området. Prosjektet finansieres i hovedsak av utbyggeren og Kristiansand kommune.
 • Den opprinnelige Listerpakken har hatt kostnadsøkninger, noe som har gjort det nødvendig å foreta en rekke endringer av pakken. Det er lokalpolitisk enighet om et revidert opplegg med sikte på å fullføre Listerpakken som opprinnelig planlagt. Bomtakstene for lette kjøretøy øker fra 20 kroner til 25 kroner og fra 40 kroner til 50 kroner for tunge kjøretøy. I tillegg forlenges innkrevingsperioden med fire år. Den statlige rammen er økt med 160 millioner kroner gjennom omdisponering av midler og økte rammer. Det fylkeskommunale og kommunale bidraget er økt med 30 millioner kroner. Den økonomiske rammen til Listerpakken er økt fra opprinnelig 880 millioner kroner, til om lag 1290 millioner kroner. Samferdselsdepartementet slutter seg til det foreslåtte opplegget for utvidelsen av Listerpakken.
 • Det legges opp til at forsøksmidlene brukes til kollektivtrafikktiltak. I tillegg er det lagt til grunn 29 millioner kroner fra bompengeordningen i Kristiansand til bygging av gang- og sykkelveier. Rassikringsmidlene vil bli nyttet til tiltak på E39 ved Sjekkefjellet vest for Mandal.
 • Innenfor den foreslåtte bevilgningen til kapasitetsøkende tiltak på jernbanenettet er det satt av midler til å starte arbeid med Nodeland kryssingsspor på Sørlandsbanen, i Songdalen kommune om lag 10 minutter fra Kristiansand. Sammen med andre kryssingsspor på Sørlandsbanen vil prosjektet øke kapasiteten for gods mellom Kristiansand og Ganddal i Rogaland. Det eksisterende kryssingssporet vil bli forlenget og bygget om. Arbeidet med hovedplan og reguleringsplan pågår. Kostnadene er foreløpig anslått til om lag 60-85 millioner kroner, avhengig av valg av løsningsalternativ. Endelig kostnadsoverslag for prosjektet vil bli fastsatt i samband med Jernbaneverkets godkjenning av prosjektets hovedplan.
 • Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det på landsbasis foreslått 323,4 millioner kroner. Ordningen har som formål å påvirke transportutviklingen i de større byområdene, slik at flere velger kollektivtransport framfor egen bil. Kristiansand og åtte andre byområder vil i 2009 være omfattet av ordningen, og vil dermed bli invitert til å søke om å få tildelt midler fra ordningen. Ved tildeling av midler vil det bli lagt avgjørende vekt på utviklingen i kollektivtransporten og personbilbruken de siste årene. I tråd med ”Klimaforliket” (Innst.S.nr. 145 (2007-2008) skal halve bevilgningen reserveres byområder som inngår forpliktende avtaler med staten om å ta i bruk virkemidler som virker reduserende på bilbruken.
 • Helse Sør-Øst RHF får økt basisbevilgningen til å lette omstillinger med 271 millioner kroner, til 1,5 prosent aktivitetsvekst med 390 millioner kroner, til pensjoner med 1 954 millioner kroner og opptrappingsplan rus med 78 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Luftforsvarets grunnutdanning skal konsentreres rundt Luftforsvarets skolesenter på Kjevik. Innen utgangen av langtidsperioden 2009-2012 vil også Luftforsvarets rekruttutdanning lokaliseres og organiseres sammen med grunnleggende befalsutdanning på Kjevik.
 • Agder HV-distrikt 07 legges ned og integreres i et nytt HV-distrikt 08. Dette omfatter begge Agder-fylkene og Rogaland, og har distriktsstab i Vatneleieren utenfor Sandnes.
 • I budsjettet for 2009 foreslås det å øke tilskudd til kystkultur med 3 millioner kroner knyttet til Kystverkets etatsmuseum. Samlet bidrag fra Fiskeri- og kystdepartementet er nå 6 millioner kroner. Museet ble opprettet i 2008 og koordinator for etatsmuseet er fyrmuseet på Lindesnes. Museet er etablert som en nettverksmodell med fire samarbeidspartnere (Fyrmuseet på Lindesnes, Tungenes fyr i Rogaland, samlinga i Dalsfjorden i Møre og Romsdal og Lofotmuseet i Nordland). Modellen legger til grunn en statlig finansiering på 6 millioner kroner, mens det på lokalt og regionalt nivå forutsettes bidrag på til sammen 4 millioner kroner.
 • Det settes av 24,2 millioner kroner til videreføring av ny kai i fiskerihavneanlegg i Listahamn i Farsund kommune.
 • Det gis 1,373 millioner i tilskudd til kommunalt fiskerihavneanlegg i Gismerøya i Mandal kommune.
 • Det er en økning på 3 millioner kroner til arbeidet med fylkesdelplaner for nasjonale villreinområder. Deler av midlene vil kunne gå til fylket.
 • Det er lagt frem en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Kompetanseoppbygging er et helt sentralt element i handlingsplanen og det vil bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i fylkene som skal bistå offentlige virksomheter i den operative gjennomføringen.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 9 millioner kroner. På grunn av at midler til engangstiltak i 2008 er tatt ut i 2009, er det reelt sett 10 millioner kroner til nye tiltak. Midlene planlegges brukt til å sette i stand og sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminner. Blant disse er Sjølingstad Uldvarefabrik, Lindesnes.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til de tre fartøyvernsentrene med 3,0 millioner kroner. Fartøyvernsentrene, herunder Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter, fungerer som kompetansesenter for restauring og vedlikehold av fartøy. Økningen skal sette fartøyvernsentrene bedre i stand til å bidra til langsiktig ivaretakelse av fartøyene.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det pågår et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til verdiskapingsprogrammet med 5 millioner kroner i 2009. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekt, hvorav ett er i Vest-Agder. Det er Porto Franco – Kristiansands kulturelle frihavn.
 • Satsingen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med en økning på nær 14 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprosjektet ”Framtidens byer”. Kristiansand er en av er en av de 13 byene som tar del i dette prosjektet.
 • Det foreslås en bevilgning på 33,2 millioner kroner (29,89 millioner kroner i 2008) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer både midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst) og kommunale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg). Midlene til dette formålet er likt fordelt mellom fylkene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt ved årsskiftet når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen for 2009.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2008-2009 er på landsbasis 6,3 prosent, regnet fra anslag på regnskap 2008.

  Frie inntekter er i tabellen vist som skatt på inntekt og formue (inklusive inntektsutjevning) og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2008 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2008 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Når det gjelder skatt er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2007, siden skattetall for 2008 ikke foreligger før i januar 2009. For den enkelte kommune er skattenivået før inntektsutjevning fremskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle.

  Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter for 2008 økt med 1 milliard kroner. Veksten fra 2008 til 2009 er også påvirket av at engangsbevilgningen på 100 millioner kroner til fylkeskommunene som Stortinget vedtok i RNB-behandlingen, ikke er videreført. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2008 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2008 er 1,1 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil realveksten i sektorens frie inntekter i 2009 bli 1,7 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008-2009), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k. Kolonne 7 viser anslag på merskattevekst i 2009 etter framleggelsen av RNB.

  Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2009 på 4,5 prosent.

  Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksttallene inkluderer videre ikke 100 millioner i ekstra skjønn til sørnorske kommuner som også skal fordeles av fylkesmannen. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler/ekstra skjønn Sør-Norge. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning. Eiendomsskatter med mer er inkludert i vekstanslaget for landet, men ikke fordelt på fylker og enkeltkommuner.

   

  Kommunene i Vest-Agder

  Vekst i frie inntekter fra 2008-2009

  Fra 2008-2009 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 6,9 prosent (fra RNB-nivå 2008). Kommunene i Vest-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,8 prosent (fra RNB-nivå 2008).

  I Vest-Agder har 10 av 15 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Flekkefjord kommune med 9,2 prosent, mens Sirdal kommune har lavest vekst med 5,9 prosent.

  Den sterke veksten for Flekkefjord kommune skyldes først og fremst at kommunen mottar nytt distriktstilskudd Sør-Norge og at kommunen tjener på endringer i kriteriedata.

  Den svake veksten for Sirdal kommune skyldes i hovedsak endringer i skatteelementene i inntektssystemet.

  Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

  Sett under ett hadde kommunene i Vest-Agder i 2007 utgiftskorrigerte frie inntekter på 96 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Vest-Agder hadde 6 av 15 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil påvirke tallene i positiv retning, jamfør første avsnitt. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, distriktspolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

  Finansielle indikatorer

  Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Vest-Agder hadde i 2007 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 1,9 prosent.

  Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Vest-Agder hadde i gjennomsnitt 34 591 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2007. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 29 869 kroner per innbygger.

   

  Vest-Agder fylkeskommune

  Vekst i frie inntekter fra 2008-2009

  Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 7,7 prosent (fra RNB-nivå 2008) i 2009, som er 0,8 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet 6,9 prosent.

  Finansielle indikatorer

  Vest-Agder fylkeskommune hadde i 2007 et netto driftsresultat på 0,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 4,0 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 4 919 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 4 046 kroner per innbygger.

  Vekst RNB 2008 til 2009

  Kommune

  Anslag på

  frie

  inntekter

  2009

  (1 000 kr)

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  Prosent

  Utgiftskorr.

  frie

  inntekter

  2007

  (i % av landsgj.)

  Netto drifts-

  resultat i pst.

  av drifts-

  inntektene

  Netto

  lånegjeld

  (kr. per innb.)

  Anslag på

  merskattevekst

  2008 etter

  RNB

  (i 2008 kroner)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1001 Kristiansand

  2 459 175

  140 524

  6,1

  96

  0,6

  32 904

  14 696

  1002 Mandal

  453 643

  28 468

  6,7

  93

  0,8

  38 868

  2 571

  1003 Farsund

  311 028

  22 166

  7,7

  93

  -0,5

  30 362

  1 680

  1004 Flekkefjord

  326 014

  27 548

  9,2

  94

  -0,2

  38 257

  1 635

  1014 Vennesla

  408 674

  24 884

  6,5

  93

  4,6

  29 944

  2 252

  1017 Songdalen

  180 612

  11 714

  6,9

  93

  -3,4

  40 687

  1 014

  1018 Søgne

  302 898

  21 748

  7,7

  95

  1,8

  37 763

  1 842

  1021 Marnardal

  97 042

  6 258

  6,9

  100

  19,4

  53 514

  383

  1026 Åseral

  51 472

  3 777

  7,9

  118

  17,6

  27 543

  162

  1027 Audnedal

  73 491

  5 273

  7,7

  107

  9,1

  48 685

  285

  1029 Lindesnes

  159 284

  10 470

  7,0

  94

  1,7

  57 697

  804

  1032 Lyngdal

  247 247

  14 599

  6,3

  93

  2,8

  28 033

  1 335

  1034 Hægebostad

  70 380

  4 537

  6,9

  108

  7,0

  21 188

  284

  1037 Kvinesdal

  214 627

  16 346

  8,2

  100

  -1,6

  26 989

  1 000

  1046 Sirdal

  94 488

  5 285

  5,9

  134

  13,8

  47 080

  342

  Fordeles gjennom året

  9 500

  5 000

  Vest-Agder

  5459575

  348597

  6,8

  96

  1,9

  34 591

  30 285

  Vest-Agder fylkeskommune

  1363759

  97969

  7,7

  96

  0,6

  4 919

  3 425

    Kolonne 1: Anslag på frie inntekter 2009, 1000 kroner
    Kolonne 2: Vekst RNB-2008 til 2009, nominelle tall i 1000 kroner
    Kolonne 3: Vekst RNB-2008 til 2009, nominell prosentvis vekst
    Kolonne 7: Anslag på merskattevekst i 2008 beregnet ut fra fordelingen av skatteinntekter 2007. Tallene er i 2008-kroner.

   Til toppen