Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CO2-avgift på gass

I forbindelse med budsjettet for 2007 ble det vedtatt å innføre CO2-avgift på gass til oppvarming av bygg fra 1. juli 2007. Det var forutsatt at avgiften ble godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA). ESA har foreløpig ikke godkjent avgiften.

Regjeringen foreslår CO2-avgift på gass til oppvarming av bygg også for 2009 med ikrafttredelse fra det tidspunktet Finansdepartementet bestemmer.

Les mer i St.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 3.10.