Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Energiomlegging

Regjeringen foreslår å bevilge 10 692,5 millioner kroner over statsbudsjettet i 2009 til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Bevilgningen fordeler seg med 10 milliarder kroner i kapitalinnskudd i Grunnfond for energi­effektivisering og fornybar energi, 591 millioner kroner i overføringer til Energifondet, 40 millioner til elektrisitetssparing i husholdninger, 30 millioner kroner til infrastruktur for naturgass og 31,5 millioner kroner til gjennomføring av Bygningsdirektivet og deltakelse i internasjonale programmer og aktiviteter innen fornybar energi og energibruk.

I tillegg kommer inntektene fra påslaget på nettariffen på 1,0 øre/kWh, som anslås til om lag 735 millioner kroner i 2009. Samlede inntekter til Energifondet, inkludert renter, anslås til om lag 1 426 millioner kroner. Tilsagnsfullmakten på 400 millioner kroner knyttet til overføring til Energifondet foreslås videreført i 2009.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon kapittel 1.2, budsjettkapittel 1825.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Se også Energifondet, Grunnfondet og Enova SF.