Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Enova SF

Statsforetaket Enova SF er etablert for å styrke arbeidet med en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova er satt til å forvalte midlene fra Energifondet, midlene til realisering av infrastruktur for naturgass og en egen tilskuddsordning til husholdninger. Enova skal fremme mer effektiv energibruk, produksjon av ny fornybar energi og miljøvennlig bruk av naturgass. Foretaket skal ha en markedsnær pådriverrolle i utviklingen av tjenester og produkter knyttet til energibruk og tilgang på miljøvennlig energi. Enova har 43 ansatte og har kontorer i Trondheim.

Enova SF er Regjeringens viktigste verktøy i satsingen på energisparing og produksjon av fornybar energi, og skal jobbe langsiktig mot målbare resultater. Enova skal gjennom sin virkemiddelbruk utløse prosjekter som gir ny miljøvennlig energiproduksjon og energisparing tilsvarende 18 TWh/år innen utgangen av 2011. Basisåret er 2001. Innen utgangen av 2010 skal de bidra til minimum 4 TWh/år økt tilgang på vannbåren varme basert på nye fornybare energikilder, spillvarme og varmepumper, og minimum 3 TWh/år skal være økt produksjon av vindkraft.

I 2007 rapporterte Enova om 2,4 TWh i spart og produsert ny fornybar energi, noe som er det beste resultatet siden Enova ble etablert. Samlede kontraktfestede resultater for perioden 2001 til 2007 er 10,1 TWh.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon kapittel 1.2, budsjettkapittel 1825.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Se også Energifondet.