Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gjeldsrentefradrag for EØS-borgere

Regjeringen foreslår at arbeidstakere og personlig næringsdrivende fra EØS-stater kan kreve fradrag for gjeldsrenter ved inntektsligningen etter de samme regler som personer bosatt her i landet etter norsk intern rett. Fradragsretten vil være betinget av at hele eller tilnærmet hele skattyterens inntekt i inntektsåret skattelegges her i landet. Forslaget bidrar til å sikre at Norge oppfyller sine forpliktelser som følger av EØS-avtalens regelverk om fri bevegelighet og fri etableringsrett.

Regjeringen foreslår også at arbeidstakere og personlig næringsdrivende som krever fradrag for gjeldsrenter etter de samme regler som personer bosatt her i landet, skal skattlegges for renteinntekter og andre finansielle inntekter fra debitor bosatt, hjemmehørende eller med fast driftssted her i landet. Det er en forutsetning at slike inntekter etter eventuell skatteavtale kan skattlegges her.

Les mer i St.prp. nr. 1 (2008-2009) punkt 2.2.12 og Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) kapittel 11.