Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Grunnavgift på fyringsolje

Regjeringen foreslår å utvide den reduserte satsen som omfatter mineralolje levert til treforedlingsindustrien til også å omfatte mineralolje levert til produksjon av fargestoffer og pigmenter. Forslaget må notifiseres til og godkjennes av ESA før det kan tre i kraft.

Les mer i St.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 3.8.