Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Inkludering – arbeidsrettet innsats overfor innvandrere

Regjeringen har som mål at flest mulig innvandrere skal inkluderes i arbeidslivet. Den særskilte arbeidsrettede innsatsen overfor innvandrere som ble lansert i 2007, er videreført i 2008 og legges til grunn for den videre innsatsen i 2009. Satsingen ses i sammenheng med etableringen av lokale NAV-kontor, satsing på kvalifiseringsprogram og endringer i virkemiddelapparatet til Arbeids- og velferdsetaten, jf. oppfølging av St.meld. nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering.

Andelen innvandrere som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Arbeids- og velferdsetaten har økt gjennom de siste årene. Ved utgangen av mai 2008 utgjorde innvandrere 40 prosent av alle ordinære tiltaksdeltakere i følge tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammenlikning utgjorde de om lag 25 prosent av alle registrerte arbeidsledige. Til tross for at ledigheten blant innvandrere har sunket fra fem prosent 2. kvartal 2007 til fire prosent 2. kvartal 2008, har antall innvandrere som deltar på ordinære arbeidsmarkedstiltak økt med 14 prosent i samme periode.

Innenfor bevilgningen til Arbeids- og velferdsetaten som teknisk sett gir rom for et tiltaksnivå på om lag 68 000 plasser, skal utsatte grupper på arbeidsmarkedet som innvandrere, ungdom og langtidsledige med bistandsbehov fortsatt sikres et tilfredsstillende tjenestetilbud i 2009.

Les mer i Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, resultatområde 2 Arbeidsmarked og kapittel 634, post 76.

Se også Inkludering av innvandrer­befolkningen – mål for inkludering og Integrering og inkludering av innvandrer­befolkningen – Handlings­plan.