Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Integrering – opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Formålet med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap er å sikre at kommunene tilbyr voksne innvandrere med rett og plikt eller rett, opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Tilfredsstillende økonomiske rammevilkår for kommunene er nødvendig for å kunne tilby opplæring av høy kvalitet.

Det er et viktig mål at innvandrere skal lære norsk så raskt som mulig etter ankomst til landet, og det er derfor fastsatt at den enkelte har fem år på å gjennomføre norskopplæringen.

Utgiftene til opplæring i norsk og samfunnskunnskap øker fra vel 1,2 milliarder kroner i saldert budsjett 2008 til vel 1,5 milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett for 2009.

For å bedre de økonomiske rammevilkårene for de små og mellomstore kommunene foreslår Regjeringen å etablere et permanent grunntilskudd for kommuner med 150 personer eller færre i personkretsen. Dagens ordning med skjønnstilskudd foreslås avviklet. Grunntilskuddet foreslås utbetalt i to satser, høy sats til de kommunene som har mellom fire og 150 personer i personkretsen for rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og lav sats til de som har mellom én og tre personer i personkretsen. Høy sats vil utgjøre om lag 390 000 kroner og lav sats om lag 150 000 kroner. Det blir også gitt 250 timer norskopplæring til asylsøkere i mottak.

Les mer i Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, Resultatområde 6 Integrering og mangfold.