Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen – handlingsplan

I 2007 la Regjeringen for første gang frem Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen. Tiltakene i handlingsplanen retter seg inn mot områder som er avgjørende for å lykkes i inkluderingsarbeidet: Arbeid, oppvekst, utdanning og språk, likestilling og deltakelse.

Målet for Regjeringens integrerings- og inkluderingspolitikk er at nyankomne innvandrere raskt kan komme ut i inntektsgivende arbeid, og at alle som bor i Norge har like muligheter til å delta i samfunnet.

Regjeringen forsetter den langsiktige innsatsen også i 2009. Handlingsplan for integrering og inkludering videreføres og rammene for kommunenes integreringsarbeid styrkes. Tiltakene i Handlingsplanen ble videreført og styrket i 2008, med en samlet innsats på mer enn 570 millioner kroner. Tiltakene videreføres i 2009. I tillegg økes integreringstilskuddet tilsvarende en bevilgningsøkning på 125 mill. kroner i 2009.

Les mer i Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, del II Resultatområde 6 Integrering og mangfold og del III Omtale av særskilte områder Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen.

Se Inkludering – arbeidsrettet innsats overfor innvandrere og Inkludering av innvandrer­befolkningen – mål for inkludering.