Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Integreringstilskudd

Kommunene får utbetalt et integreringstilskudd over fem år for hver flyktning og person med opphold på humanitært grunnlag kommunen bosetter. Tilskuddet skal brukes til å gjennomføre et planmessig og godt bosettings- og integreringsarbeid i kommunene. Tilskuddet skal også medvirke til rask bosetting av eldre og funksjons­hemmede flyktninger og barnefamilier.

For 2009 foreslår Regjeringen at den samlede utbetalingen over fem år for voksne økes fra 496 000 kroner i saldert budsjett 2008 til 551 500 kroner i 2009, det vil si en økning på vel 11 prosent. Den samme økningen vil gi tilskudd for barn på 531 500 kroner Økningen i tilskuddet er i hovedsak lagt på år to og tre på grunn av det toårige introduksjonsprogrammet. I tillegg er tilskuddet for første år økt for å støtte opp om rask bosetting i 2009.

Ved bosetting av personer med alvorlige og kjente funksjons­hemninger blir det i tillegg gitt et engangstilskudd på 146 200 kroner. Alternativt kan kommunene søke om et tilskudd på inntil 730 800 kroner per år i inntil fem år.

Det blir videre gitt et engangstilskudd på 130 500 kroner for bosetting av personer over 60 år og et skoletilskudd på 9 900 kroner for barn som er født mellom 1994 og 2003. Det gis et eget tilskudd til norskopplæring for voksne innvandere, jf. stikkord Integrering – opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Les mer i Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, Resultatområde 6 Integrering og mangfold og kapittel 651 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 60 Integreringstilskudd.