Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kulturmomsutvalget og merverdiavgift for frivillig sektor

Kulturmomsutvalget la fram sin innstilling (NOU 2008: 7) 26. februar 2008. Innstillingen har vært på bred høring med frist 30. juni 2008. I høringsrunden har Finansdepartementet mottatt et stort antall høringsuttalelser. En omlegging av merverdiavgiftsregelverket på kulturområdet vil kreve en grundig vurdering, og det er flere spørsmål knyttet til Kulturmomsutvalgets forslag som må avklares nærmere. Det gjelder både med hensyn til de økonomiske konsekvensene for ulike aktører og den mer tekniske utformingen av nye regler. Utvalget har sammen med innspillene i høringsrunden lagt et godt grunnlag for det videre arbeidet. Regjeringen fremmer ingen forslag nå, men tar sikte på å komme tilbake til saken i statsbudsjettet for 2010.

Det varsles imidlertid at Regjeringen vil øke satsningen på frivillig sektor i årene framover. Frivillighet Norge har antydet at deres forslag vil medføre om lag én milliard kroner i økt støtte til frivillig sektor. Regjeringen ønsker å trappe opp støtten til frivillig sektor med opp mot én milliard kroner over noen år. Det vil i de enkelte budsjetter tas stilling til hvordan støtten skal fordeles mellom ulike virkemidler innenfor statsbudsjettet.

Les mer om Kulturmomsutvalget i St.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 3.2.2.

Les mer om kultursatsingen og frivillig sektor i Kultur- og kirkedepartementets fagproposisjon.