Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Mareano

MAREANO-programmet (Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder) skal innhente kunnskap om det biologiske mangfoldet på havbunnen som grunnlag for en bærekraftig forvaltning.

Den samlede bevilgningen til kartleggingen av havbunnen gjennom MAREANO- programmet foreslås økt med 18,9 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2008. Dette innebærer en samlet budsjettramme for MAREANO i 2009 på 51,5 millioner kroner. En styrking av MAREANO i 2009 er nødvendig, bl.a. som ledd i arbeidet med forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Økningen er fordelt med 6,3 millioner kroner på Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet sine budsjetter.

Under Miljøverndepartementets budsjett er det også en økning på 3 millioner kroner til overvåking av miljøgifter og biologisk mangfold i havområdene, som grunnlag for en helhetlig forvaltning av havområdene.