Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Medisinsk-, helse- og sosialfaglig forskning

For 2009 foreslår Regjeringen at bevilgningen til medisinsk-, helse- og sosialfaglig forskning økes med 6,5 millioner kroner. Midlene foreslås bevilget til forskning på rus. Det foreslås også prioritert 9,5 millioner kroner til de regionale etiske komiteene som en oppfølging av ny lov om medisinsk og helsefaglig forskning.

For 2009 er det øremerkede tilskuddet til forskning over kapittel 732, Regionale helseforetak, post 78 Tilskudd til forskning og nasjonale medisinske kompetansesentre, på 445 millioner kroner. Av dette tilskuddet tildeles 60 prosent ut fra oppnådde forskningsresultater. De regionale helseforetakene har valgt å prioritere forskning ut over den statlige øremerkede finansieringen og rapporterte i 2007 på et samlet ressursbruk på om lag 1,5 milliarder kroner for 2006.