Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgift – unntak for adgangsbilletter til datatreff og lignende arrangementer rettet mot barn og ungdom

Regjeringen foreslår endring i merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 5 slik at adgangsbilletter til datatreff og lignende arrangementer rettet mot barn og ungdom unntas fra merverdiavgift.

Forslaget til lovendring har sin bakgrunn i Finansdepartementets vedtak fra august 2008 i saken om merverdiavgift på adgangsbilletter til datatreffet The Gathering. Arrangementet ble av Skatt Midt Norge ansett å ikke være omfattet av unntaksbestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 5, med den følge at adgangsbillettene til arrangementet skulle avgiftsberegnes. Finansdepartementet var enig i skattekontorets tolkning av loven, men fant likevel å kunne dispensere fra avgiftsplikten med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70. Regjeringen følger nå opp ved å foreslå en lovfesting og dessuten en generalisering av vedtakets innhold.

Unntaket innebærer at arrangørene av slike arrangementer ikke skal beregne utgående merverdiavgift på omsetning av slike billetter. På den annen side vil ikke arrangørene ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser til denne delen av virksomheten. Slike arrangementer likestilles med dette med andre kultur- og idrettsarrangementer som er unntatt fra merverdiavgiftsplikt.

Les mer i Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 – lovendringer, kapittel 27 og i Kultur- og kirkedepartementets fagproposisjon.

Se også Kulturmomsutvalget og Merverdiavgift for frivillig sektor.