Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøgifter

Som en oppfølging av St.meld. nr. 14 (2006-2007) Sammen for et giftfritt miljø foreslås ulike tiltak for å styrke arbeidet med å oppnå et giftfritt miljø. Regjeringen foreslår blant 5 millioner kroner til etableringen av en nasjonal miljøprøvedatabank for miljøgifter i 2009.

Oppfølging av EUs kjemikaliedirektiv (REACH) foreslås styrket med 10 millioner kroner.

Over Miljøverndepartementets budsjett foreslås det en bevilgning på 3 millioner kroner til et nytt utvalg som skal vurdere hvordan målet om å stanse utslippene av miljøgifter innen 2020 skal nås.

Arbeidet med opprydding i forurenset grunn og sjøbunn blir ført videre med en bevilgning på 103 millioner kroner i 2009.

Det er foreslått 2 millioner kroner til bransjeorganisasjonen Avfall Norges farlig avfall-kampanje 2009.

Se også pressemelding fra Miljøverndepartementet.