Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NAV-reformen / arbeids- og velferdsforvaltningen

Prinsippene for en ny arbeids- og velferdsforvaltning ble lagt gjennom Stortingets behandling av St.prp. nr. 46 (2004-2005). Reformen er nå under iverksettelse. Arbeids- og velferdsetaten har overtatt det ansvaret og de oppgavene som Aetat og trygdeetaten hadde. Arbeids- og velferdsetaten ledes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Ved inngangen til 2009 vil det gjenstå og etablere om lag 180 NAV-kontorer. De fleste av disse vil bli etablert i løpet av 2009. På grunn av mangel på egnede lokaler er det klart at noen få NAV-kontorer først vil bli etablert i 2010.

For 2009 foreslår Regjeringen å bevilge i alt 1 440 millioner kroner til å avslutte gjennomføringen av NAV-reformen. Kommunene er kompensert med 320 millioner kroner over rammetilskuddet og 1 120 millioner kroner foreslås bevilget over kapittel 604 NAV-reform og pensjonsreform. Samlet sett har det blitt bevilget om lag 4 500 millioner kroner for årene 2006-2009 til gjennomføringen av NAV-reformen.

Arbeids- og velferdsetaten gjennomgår en omfattende omstilling gjennom NAV-reformen og etablering av NAV-kontor og forvaltningsenheter og arbeidet med pensjonsreformen. For å kompensere for dette er det foreslått å styrke Arbeids- og velferdsetatens driftsbevilgning midlertidig med 100 millioner kroner med sikte på kortere saksbehandlingstid og å redusere antall restanser.

Les mer i Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, Resultatområde 1 Administrasjon, forvaltning og utvikling, Arbeids- og velferdsetaten, kapittel 604 NAV reform og pensjonsreform, og kapittel 605 Arbeids- og velferdsetaten.