Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pengepolitikken

Retningslinjene for pengepolitikken ble fastsatt i forskrift av 29. mars 2001. I tråd med forskriften skal pengepolitikken sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale verdi. Norges Banks operative gjennomføring av pengepolitikken skal rettes inn mot lav og stabil inflasjon, definert som en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent.

Av forskriften følger det at pengepolitikken skal bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting og til stabile forventninger om valutakursutviklingen. Det forventes at konsumprisveksten som en hovedregel vil ligge innenfor et intervall på +/- 1 prosentpoeng rundt målet for prisstigningen.

Pengepolitikken skal også bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting og til stabile forventninger om valutakursutviklingen. I utøvelsen av pengepolitikken skal Norges Bank være framoverskuende og ta tilbørlig hensyn til usikkerheten knyttet til makroøkonomiske anslag og vurderinger. Banken skal også ta hensyn til at det kan ta tid før politikkendringer får effekt, og den bør se bort fra forstyrrelser av midlertidig karakter som ikke vurderes å påvirke den underliggende pris- og kostnadsveksten.

Pengepolitikkens langsiktige oppgave er å gi økonomien et nominelt ankerfeste. Lav og stabil inflasjon er viktig for en god økonomisk utvikling. Forskriften etablerer et regime med fleksibel inflasjonsstyring for pengepolitikken. På kort og mellomlang sikt skal pengepolitikken veie hensynet til lav og stabil inflasjon mot hensynet til stabil utvikling i produksjon og sysselsetting.

Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er fortsatt høy, men det er nå tegn til at veksten avtar. Samtidig ventes veksten i konsumprisene å holde seg høyere enn inflasjonsmålet en tid framover.

Styringsrenten er 5¾ prosent, etter at den ble økt med ¼ prosentpoeng på rentemøtet i juni. Samtidig hevet Norges Bank anslagene for framtidig rentenivå, den såkalte rentebanen, med inntil ¾ prosentpoeng. I Pengepolitisk rapport 2/08, som ble lagt fram på samme tidspunkt, begrunnet Norges Bank endringen ved blant annet å vise til høyere renter ute og utsikter til høyere inflasjon i Norge. Den nye rentebanen antyder en styringsrente på mellom 5¾ og 6 prosent ved utgangen av 2008 og mellom 5½ og 5¾ prosent ved utgangen av 2009.

Urolighetene i finansmarkedene har ført til en anstrengt situasjon i pengemarkedene. Bankenes tilgang på likviditet i interbankmarkedene er strammet til, og Norges Bank har på denne bakgrunn tilført mer likviditet til banksystemet enn normalt det siste året.

Se også omtale av pengepolitikken i Nasjonalbudsjettet 2009, kapittel 3.4.